Koulutussuunnittelija

Johdanto

Koulutussuunnittelija suunnittelee, tuottaa ja kehittää koulutuspalveluja tai henkilöstökoulutusta. Koulutussuunnittelijan tehtäviin voivat kuulua myös koulutusten käytännön järjestelyt ja markkinointi. Työpaikkoja on kunnilla, valtiolla, järjestöissä ja yrityksissä. Ammatti edellyttää koulutuksen merkityksen ymmärtämistä, organisointitaitoja, itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

 

 

Työtehtävät

Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluvat työnantajasta riippuen koulutuksen suunnittelu ja koordinointi, yhteydenpito koulutusverkostoon, koulutustilaisuuksien markkinointi ja koulutustoiminnan käytännön järjestelyt.

Julkisen sektorin koulutussuunnittelijat tuottavat ja kehittävät koulutuspalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminta voi tapahtua valtakunnan tasolla, aluetasolla tai kuntatasolla.

Koulutuspalvelut kattavat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, joka voi olla pitkäkestoista (tutkintotavoitteista) tai lyhytkestoista (täydennyskoulutusta).

Yksityisellä sektorilla koulutussuunnittelijan työ on pitkälti työnantajien henkilöstökoulutuksen suunnittelua ja järjestämistä.

Koulutussuunnittelijat työskentelevät pääasiassa toimistoympäristössä. Työtä tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja siihen kuuluu palavereja ja muita tapaamisia. Työaika on toimistotyöaika. Työhön voi kuulua matkustamista.

 

Työpaikat

Valtio. Kunnat. Järjestöt. Yritykset.

 

Työn vaatimukset

Koulutussuunnittelijan on tärkeää nähdä koulutuksen merkitys sekä sen mahdollisuudet yksilön ja yhteisön kehittämisen kannalta.

Ammatissa on hahmotettava kokonaisuudet sekä osattava organisoida ja suunnitella.

Koulutussuunnittelijan työssä vaaditaan aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta.

Työssä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Halu kehittää omaa osaamistaan on tarpeen.

 

Koulutus

Vaadittava koulutus riippuu paljon työnantajan toimialasta.

Useimmiten vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta, esimerkiksi yliopistossa suoritettava kasvatustieteen maisterin tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Julkisella sektorilla palkkaus muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla palkkaus määräytyy koulutuksen, työkokemuksen, tietojen ja taitojen sekä tulosten mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lisäaineistot

 

 

 

Lähinimikkeet

suunnittelija
kasvatustieteiden maisteri
yhteiskuntatieteiden maisteri
ylitarkastaja