Tuulivoimainsinööri

Johdanto

Tuulivoimainsinöörit työskentelevät energiateollisuudessa. Työ voi olla painottunut energiantuotannon valvontaan, tuulivoimaloiden tai tuulipuistojenkunnossapitoon, suunnitteluuntai rakentamiseen, tuotekehitykseen tai tekniseen asiakaspalveluun.Ammatissa tarvitaan tuulivoimatekniikan ja energiantuotannon tuntemusta sekä suunnitteluosaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Tuulivoimainsinöörit toimivat energiateollisuudessa monipuolisissa tuulivoimaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tuulivoima on ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa, jonka käyttö on koko ajan lisääntymässä.

Tuulivoimalat sijoitetaan alueille, joissa tuulen keskinopeus on riittävä, esimerkiksi rannikkoseudulle.Tuulivoimalaitokseen kuuluvat mm. roottori, konehuone, masto ja perustukset. Tuulipuistoksi kutsutaan aluetta, jolla sijaitsee lähekkäin useita toisiinsa liitettyjä tuulivoimaloita,jotka kytkeytyvät yhtenä kokonaisuutena sähköverkkoon.

Tuulivoimainsinöörejä työskentelee tuulisähköä tuottavien energia- ja sähköyhtiöiden käytönvalvontatehtävissä. Työhön kuuluu valvoa ja ohjata tuulivoimaloiden toimintaa ja energiantuotantoprosessia. Työ tehdään pääasiassa valvomosta käsin tietotekniikan avulla.Tuulivoimala toimii normaalisti itsenäisesti tuulen voimalla, eikä sitä tarvitse valvoa ja ohjata paikan päällä.

Vikatilanteessa kaukokäyttöjärjestelmät hälyttävät energiayhtiön valvomossa. Voimala voi myös sammuttaa itsensä. Korjausta vaativia vikojaon uusissa voimaloissa harvoin. Häiriön korjaamisenjälkeen tuulivoimala voidaan käynnistää uudelleenpaikallisesti tai kaukokäytöllä.

Tuulivoimalat tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Määräaikaishuollot tehdään yhdestä kahteenkertaan vuodessa. Lisäksi voidaan tehdä tarkistushuoltoja, jolloin voimala pysäytetään jatestataan turvajärjestelmät jasähkölaitteet.Kunnossapitotehtävissä työhön kuuluu huolto- ja asennustöiden johtamista ja valvomista.

Tuulivoimainsinööri voi työskennellä myös tuulipuistojen ja yksittäisten tuulivoimaloiden suunnittelu- ja rakennustehtävissä. Tällöin tehtäviin kuuluu rakentamisen ja kunnossapidon valvontaa ja projektinjohtoa sekä verkoston suunnittelua.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtäviin kuuluu tuotteiden, palvelujen ja tuotannon suunnittelua ja kehittämistä. Tekniset suunnittelu-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät työllistävät alan laitteita valmistavassa teknologiateollisuudessa. Tuulivoimainsinöörejä työskentelee myös teknisessä asiakaspalvelussa sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Ammatissa toimitaan yhteistyössämm. energiayhtiön muun henkilökunnan sekä asiakkaiden jamahdollisten ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. Huollot tehdään ryhminä, jolloin tuulivoimaloissa työskentelee tuulivoimainsinöörin lisäksi asentajia. Työvälineinä käytetään tehtävistä riippuen mm. automaatiojärjestelmien ohjauslaitteita, tietotekniikkaa ja mittauslaitteita.

Työympäristö vaihtelee. Energiantuotannon valvontatehtävissä työskennellään valvomoissa. Huoltotyössä työskennellään tuulipuistoissa. Rakennustyöt ovat ulkotyötä työmaakohteissa. Suunnittelutyötä sekä hallinnollisia tehtäviä tehdään toimistossa. Laitteita valmistavassa teollisuudessa työskennellään tuotantotiloissa ja toimistossa.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta esimerkiksi häiriötilanteiden vuoksi töihin voi joutua muulloinkin. Myyntiin ja markkinointiin kuuluu matkustamista asiakastapaamisiin.

Työpaikat

 

Energiateollisuus: energiayhtiöt, sähköyhtiöt.

Energiateollisuuden palveluntuotantoyritykset: suunnittelutoimistot, insinööritoimistot, urakointiliikkeet, huoltoyhtiöt.

Laitteita valmistava kone- ja metallituoteteollisuus sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus.

 

Työn vaatimukset

Tuulivoimainsinöörin on tunnettava tuulivoimatekniikkaa ja energiantuotantoprosessit.

Ammatissa tarvitaan myös sähkötekniikan, automaatiotekniikanja mekaniikan (konetekniikan) perusosaamista sekä laitteiden tuntemusta.

Markkinointi- ja myyntityöt edellyttävät kaupallista osaamista.

Ammatissa tarvitaan organisointitaitoja, suunnitteluosaamista ja työnjohtotehtävissä myös esimiestaitoja.

Ammatissa tarvitaan myös ongelmanratkaisutaitoja ja taloudellista ajattelua.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Tietotekniikkaa on hallittava.

Kielitaito on tarpeen teknisen kirjallisuuden ymmärtämiseksi sekä kansainvälisissä tehtävissä toimimiseksi.

Tekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät koko ajan.

Koulutus

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energiatekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös mm. kone- ja tuotantotekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja sähkötekniikkaa.

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti energiatekniikkaa opiskellen.

Teknisissä tieteissä voi opiskella myös konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä noudatetaan Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Energiateollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä. Ylemmän toimihenkilön palkka on kuukausipalkka, ja se määräytyy yksilöllisesti. Palkkaan vaikuttavat mm. henkilökohtainen pätevyys, työn laatu ja tuloksellisuus.

Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä noudatetaan myös Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Energiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välillä. Toimihenkilön palkka on kuukausipalkka, ja se muodostuu toimen vaativuustason mukaisesta vähimmäispalkasta sekä pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Työmarkkinatiedot
Energiateollisuus

Energiateollisuus työllistää noin 16 000 henkilöä eri puolilla maata (v. 2017). Henkilöstö työskentelee Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa sähkö-, verkko- ja kaukolämpöyhtiöissä sekä näille palveluja tuottavissa yrityksissä. Työpaikkoja on myös kunnallisissa energiayhtiöissä.

Alan työllisyyttä ylläpitää sähkön ja lämmön saannin turvaamisen välttämättömyys kaikissa oloissa. Yhteiskunnan toimintojen kannalta energiateollisuus on elintärkeä, minkä vuoksi ala on vakaa työllistäjä myös taloudellisesti huonompina aikoina.

Energia-alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työntekijöitä tarvitaan enimmäkseen eläkkeelle jäävien tilalle sekä uusien liiketoimintojen aloittamisten vuoksi. Uusia työntekijöitä tarvitaan kaikilla tehtäväalueilla: sähkön ja lämmön tuotannossa, hankinnassa, siirrossa, verkon rakentamisessa ja ylläpidossa sekä sähkön myynnissä, asiakaspalvelussa, energiatehokkuusneuvonnassa ja monissa asiantuntijatehtävissä.

Ala työllistää hyvin myös tulevaisuudessa. Energiayhtiöt palkkaavat vuosittain noin 800 uutta osaajaa eläkkeelle siirtyvien tilalle. Työntekijöitä tarvitaan lisää erityisesti ikääntyvän sähkönjakeluverkon huolto- ja rakennustöihin. Voimalaitosten, voimaloiden ja verkostojen rakentaminen työllistää suoraan tuhansia henkilöitä. Välilliset työllistämisvaikutukset ovat huomattavat esimerkiksi bioenergian tuotannossa ja kuljetusalalla.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

insinööri
insinööri (AMK)
diplomi-insinööri
energiainsinööri
työpäällikkö
huoltopäällikkö
kehitysinsinööri
kehityspäällikkö
käyttöpäällikkö
käyttöinsinööri
myynti-insinööri
projektipäällikkö
vuoropäällikkö
konemestari
suunnittelija
suunnitteluinsinööri