Erikoisupseeri

Johdanto

Erikoisupseerit työskentelevät puolustusvoimien palveluksessa siviilitutkinnolla. He toimivat sotilasinsinööreinä, sotilasteknikoina, sotilaslääkäreinä, kapellimestareina tai sotilaspappeina. Erikoisupseerit käyttävät sotilasasuja ja heidän on omaksuttava puolustusvoimien työhön liittyvät erityispiirteet. Työssään he ovat tekemisissä erilaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa.

Työtehtävät

Erikoisupseerit ovat siviilissä tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat hakeutuneet Puolustusvoimien palvelukseen erikoisupseerin virkaan. Erikoisupseereja palvelee erikoisaloilla, joita ovat eläinlääkintäala, farmasia-ala, tekninen ala, lääkintäala, musiikkiala ja talousala.

Erikoisupseerit ovat esimerkiksi sotilasinsinöörejä, sotilaslääkäreitä, kapellimestareja ja sotilaspappeja. Esimerkiksi sotilasinsinöörit toimivat usein erilaisissa vaativissa hankkeisiin liittyvissä teknisissä asiantuntijatehtävissä.

Erikoisupseerien urakehitys on pääosin rinnastettavissa upseerien urakehitykseen. Puolustusvoimat on suuri työnantaja, jonka palveluksessa olevalla pätevällä henkilöllä on mahdollisuus edetä mitä erilaisimpiin, hyvinkin haastaviin tehtäviin.

Työtehtäviä on tarjolla joukko-osastojen teknisistä perustehtävistä (esimerkiksi viestinvälineasiantuntija) aina ylimpien esikuntien asiantuntijatehtäviin (esimerkiksi projekti- tai hankepäällikkö) saakka.

Erikoisupseerin työskentely-ympäristö riippuu erikoisalasta ja tehtävästä.

Työpaikat

Puolustusvoimat.

 

Työn vaatimukset

Erikoisupseerin työssä tarvitaan oman erikoisalan hyvää tuntemusta.

Erikoisupseerin on omaksuttava puolustusvoimien työhön liittyvät erityispiirteet.

Erikoisupseerit ovat tekemisissä erilaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa, joten heiltä vaaditaan tehtävästä riippuen esimies- ja johtamistaitoja sekä yhteistyötaitoja.

Kansainvälistä yhteistoimintaa vaativiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää myös kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoa.

 

Koulutus

Erikoisupseerit ovat siviilissä korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita diplomi-insinöörejä, insinöörejä, lääkäreitä, musiikin maistereita tai pappeja.

Puolustusvoimat vastaa erikoisupseereiden sodan ja rauhan ajan osaamisen kehittämisestä. Puolustusvoimat tarjoaa erikoisupseereille perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta heidän tehtävänsä ja suunnitellun uransa huomioiden.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Erikoisupseeriksi pyrkivän on oltava Suomen kansalainen. Hänen on täytettävä valtion virkaan vaadittavat yleiset kelpoisuusvaatimukset ja hänen on oltava terveytensä puolesta virkaan sopiva. Lisäksi vaaditaan reservin aliupseerin tai upseerin koulutus sekä sotilaspapilla myös miehistökoulutus.

Sotilasinsinöörin, sotilaslääkärin, sotilaspapin, sotilasteknikon ja sotilaskapellimestarin erityisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen puolustusvoimista annetussa asetuksessa (1319/2007 11 §:ssä).

Naiset voivat hakea kaikkia erikoisupseerin virkoja. Edellytyksenä myös naisilla on vapaaehtoisessa asepalveluksessa suoritettu aliupseerin tai upseerin koulutus sekä sotilaspapilla myös miehistökoulutus. Naisilla fyysisten kuntosuoritusten vaatimukset eivät poikkea miesten vaatimuksista.

 

Palkkaus

Erikoisupseerien palkkataso vaihtelee tehtävästä ja sen edellyttämästä koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen. Palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen.

 

Työmarkkinatiedot
Sotilastyö

Puolustusvoimissa on noin 12 000 tehtävää, joista sotilastehtäviä noin 8 000 ja siviilitehtäviä noin 4 000 (2019). Sotilaista upseereita on 2988, erikoisupseereita 759, opistoupseereita 1462, aliupseereita 2 468 ja sopimussotilaita 310. Virkasuhteet ovat puolustusvoimissa pääasiassa vakituisia, määräaikaisia työntekijöitä on vähemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin.

Sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran valmistuttuaan Maanpuolustuskorkeakoulusta. Sotatieteiden kandidaattiopintojen jälkeisen työelämäjakson he työskentelevät määräaikaisessa virkasuhteessa.

Tehtäviä ilmoitetaan haettavaksi sitä mukaa, kun tehtäviä avautuu. Uusia henkilöitä rekrytoidaan työelämästä poistuvien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Puolustusvoimien virkoihin liittyy siirtovelvollisuus, ja puolustusvoimat voi tarvittaessa siirtää viran johonkin toiseen joukko-osastoon.

Lähinimikkeet

insinööriupseeri
sotilasinsinööri
sotilaskapellimestari
sotilaslääkäri
sotilasteknikko
sotilaspappi