Suunnittelija, puolustusvoimat

Johdanto

Puolustusvoimien palveluksessa työskentelevät suunnittelijat toimivat erilaisissa hallinnon asiantuntijatehtävissä, kuten talous-, koulutus- ja atk-tehtävissä. Suunnittelijat ovat siviilihenkilöstöä ja heiltä vaaditaan alaan liittyvä ammatillinen koulutus.

Työtehtävät

Puolustusvoimissa työskentelevä suunnittelija toimii monipuolisissa suunnittelu-, tutkimus- ja selvittelytehtävissä sekä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Hän voi työskennellä esimerkiksi talousasioiden parissa (taloussuunnittelija), koulutuksen parissa (koulutussuunnittelija) tai atk:n parissa (atk-suunnittelija).

Suunnittelijat laativat toimintaan liittyviä malleja ja ohjeistuksia sekä kouluttavat tarvittaessa organisaation jäseniä. Suunnittelijat myös johtavat erilaisia projekteja. Työhön kuuluu myös yhteydenpito puolustusvoimien ulkopuolisiin yhteistyötahoihin, kuten koulutusalan viranomaisiin, oppilaitoksiin ja järjestöihin.

Esimerkiksi koulutussuunnittelijan tehtävänä voi olla mm. puolustusvoimien siviilihenkilöstön koulutusjärjestelmään ja siviilihenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvien asioiden suunnittelu. Tehtäväkenttä on laaja ja haasteellinen, sillä puolustusvoimien siviilihenkilöstön tehtävät ovat moninaisia.

Suunnittelija valmistelee koulutusta koskevat asiantuntijalausunnot sekä koulutusta ohjaavat asiakirjat. Hän seuraa koulutuksen toteuttamista ja vaikuttavuutta. Tehtäväkenttään kuuluu myös neuvontaa ja tiedotusta siviilihenkilöstön koulutukseen liittyvistä asioista. Hän osallistuu myös koulutusmenetelmien ja -välineiden kehittämiseen.

Atk-erikoissuunnittelijan tehtävänä voi puolestaan olla työryhmän johtaminen jossakin hankkeessa, jossa luodaan tietotekniikan ratkaisuja. Tehtävät edellyttävät uusien tuotteiden ja uuden teknologian tuntemusta ja seuraamista.

Suunnittelijan työympäristönä on esimerkiksi joukko-osaston esikunta. Tietokone on suunnittelijan tavallisin työväline. Työajat ovat joustavia virka-ajan puitteissa, kokonaistyöajan ollessa 36 h 15 min. viikossa. Tehtävistä riippuen matkustamista on jonkin verran pääasiassa kotimaassa.

Työpaikat

Puolustusvoimat.

Työn vaatimukset

Suunnittelijan on hallittava oma erikoisalansa.

Tehtävät edellyttävät itsenäistä työskentelyotetta sekä aktiivisuutta.

Suunnittelijalta vaaditaan ihmissuhde- ja kommunikointitaitoja.

Koulutus

Suunnittelijalta vaaditaan alaan liittyvä ammatillinen koulutus esimerkiksi yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Taloussuunnittelija voi olla esimerkiksi kauppatieteiden tai hallintotieteiden maisteri; koulutussuunnittelija kasvatustieteiden maisteri jne.

Puolustusvoimat antaa siviilihenkilöstölleen perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Suunnittelijan on oltava Suomen kansalainen ja hänen on täytettävä valtion virkaan vaadittavat yleiset kelpoisuusvaatimukset sekä hänen on oltava terveytensä puolesta virkaan sopiva. Varusmiespalveluksen suorittamista ei edellytetä.

Palkkaus

Siviilien palkkataso vaihtelee tehtävästä ja sen edellyttämästä koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen. Puolustusvoimien siviilitehtävät ovat tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja pätevyyteen perustuvan palkkausjärjestelmän piirissä.

Työmarkkinatiedot
Sotilastyö

Puolustusvoimissa oli henkilöstöä vuoden 2015 lopussa noin 12 050. Heistä upseereita oli noin 2 900 (sis. myös määräaikaiset reserviupseerit), opistoupseereita noin 1 840, aliupseereita noin 2 270, sopimussotilaita noin 180, erikoisupseereita noin 730 ja siviilihenkilöstöä noin 4 100.

Upseerien henkilötyövuodet ovat lisääntyneet, mutta opistoupseerien henkilötyövuodet ovat vähentyneet suunnitelmallisesti, eikä määräaikaisten aliupseerien virkoja ole jatkettu samassa määrin kuin aikaisempina vuosina. Sopimussotilaita on palkattu käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Siviilien henkilötyövuodet ovat vähentyneet esimerkiksi irtisanomisista ja määräaikaisten tehtävien päättymisestä johtuen.

Puolustusvoimien työsuhteet ovat pääasiassa vakituisia, ja määräaikaisia työntekijöitä on vähemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Puolustusvoimien virkoihin liittyy siirtovelvollisuus, jolloin virka voidaan tarvittaessa siirtää johonkin toiseen joukko-osastoon.

Sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuttuaan. Sotatieteiden kandidaattiopintojen jälkeisen työelämäjakson he työskentelevät määräaikaisessa virkasuhteessa. Erikoisupseerin virkoja julistetaan haettavaksi, kun tehtäviä avautuu. Aliupseereja rekrytoidaan työelämästä poistuvien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Myös siviilihenkilöstöä rekrytoidaan tarpeen mukaan.

Lähinimikkeet

atk-suunnittelija
koulutussuunnittelija
taloussuunnittelija
ylitarkastaja