Aliupseeri

Johdanto

Aliupseerit toimivat Puolustusvoimissa erikoisosaamista ja erikoiskoulutusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä kuten kouluttajina ja järjestelmäasiantuntijoina. Aliupseereita toimii myös esimerkiksi kuljetus-, huolto- ja vartiointitehtävissä sekä sotilassoittajina ja sukeltajina.

Työtehtävät

Aliupseerit toimivat Puolustusvoimien palveluksessa monenlaisissa erikoisosaamista, erikoiskoulutusta ja kokemusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä. Työkenttä on laaja ja tehtävien kirjo melkoinen.

Aliupseereja työskentelee maavoimissa, merivoimissa ja ilmavoimissa. Maavoimissa aliupseerit toimivat ensisijaisesti kouluttajan tehtävissä ja järjestelmäasiantuntijoina. Aliupseereita toimii myös kuljetus-, huolto- ja vartiointitehtävissä sekä sotilassoittajina.

Merivoimissa aliupseerit työskentelevät ase- ja johtamisjärjestelmäaloilla, merivalvonnassa ja joukkojenkoulutustehtävissä. Ilmavoimissa aliupseerit toimivat lentokonehuollon ja johtamisjärjestelmien parissa. Heitä työskentelee myös koulutus-, turvallisuus-, logistiikka-, sotilaspoliisi-, huolto- ja henkilöstöalan tehtävissä.

Naiset ovat sijoittuneet lähinnä tilannevalvojan tehtäviin, joita on mm. ilmavoimien valvonta- ja johtokeskuksissa sekä muussa Suomen alueen valvonnassa.

Aliupseerien tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi aluksen pursimies, asealiupseeri, erikoisjääkärialiupseeri, esikunta-aliupseeri, helikopterihuoltoaliupseeri, ilmatorjunta-aliupseeri, johtokeskusaliupseeri, järjestelmäaliupseeri, koiranohjaaja-aliupseeri, ohjusaliupseeri, panssarialiupseeri, pelastusaliupseeri, sotilaspoliisialiupseeri, soittaja-aliupseeri, sukeltaja-aliupseeri ja sääaliupseeri.

Aliupseeriston palvelusarvot ovat sotilasammattihenkilö, kersantti, ylikersantti, vääpeli/pursimies, ylivääpeli/ylipursimies ja sotilasmestari.

Työskentely-ympäristö vaihtelee tehtävistä ja omasta erikoisalasta riippuen valvontakeskuksista maastoon. Työn luonteesta johtuen työtä tehdään usein kolmivuorotyönä. Aliupseerit käyttävät työssään sotilas- tai virkapukua.

Työpaikat

Puolustusvoimat.

Työn vaatimukset

Aliupseerit toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, joiden osaamisvaatimukset vaihtelevat teknisestä osaamisesta koulutusosaamiseen.

Tulevaisuudessa varusmiesten kouluttajatehtävät lisääntyvät edelleen.

Oman tehtäväalueen edellyttämien taitojen ja tietojen hallinta on välttämättömyys.

Esimiesosaaminen on työssä tarpeen.

Aliupseerin työ edellyttää vastuullisuutta.

Ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, rauhallisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Työssä on osattava suunnitella ja koordinoida toimintaa.

Tehtävät edellyttävät riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Koulutus

Puolustusvoimien vahvana toivomuksena on, että hakijalla on toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai lukio suoritettuna sekä varusmiespalvelus, jonka aikana on käyty myös aliupseerikoulu tai reserviupseerikurssi.

Valituksi tulee pääsääntöisesti sellainen henkilö, joka täyttää jo valmiiksi kaikki edellä mainitut kriteerit. Mikäli valinta kohdistuu henkilöön, joka ei ole suorittanut toisen asteen koulutusta / aliupseerikurssia, hänet nimitetään pääsääntöisesti määräaikaisen aliupseerin virkaan enintään viiden vuoden ajaksi. Tällöin hänen tulee suorittaa puuttuva koulutus määräaikaisuutensa aikana ennen vakinaiseen virkaan nimittämistä.

Joihinkin tehtäviin, kuten esimerkiksi ilmavoimien palvelukseen, edellytetään normaalien vaatimusten lisäksi lentoteknillistä varusmieskoulutusta tai lentokoneasentajan perustutkintoa sekä vähintään tyydyttävää englannin kielen taitoa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Vaatimuksena aliupseerin tehtäviin on, että henkilö on Suomen kansalainen ja on suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.

Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan lisäksi tehtävien edellyttämää luotettavuutta. Etusija valinnassa onkin henkilöillä joilla on nuhteeton tausta.

Henkilön on oltava terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan ammattisotilaan tehtäviin sopiva.

Palkkaus

Palkka vaihtelee tehtävästä ja sen edellyttämästä koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen. Palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen.

Työmarkkinatiedot
Sotilastyö

Puolustusvoimissa on noin 12 000 tehtävää, joista sotilastehtäviä noin 8 000 ja siviilitehtäviä noin 4 000 (2019). Sotilaista upseereita on 2988, erikoisupseereita 759, opistoupseereita 1462, aliupseereita 2 468 ja sopimussotilaita 310. Virkasuhteet ovat puolustusvoimissa pääasiassa vakituisia, määräaikaisia työntekijöitä on vähemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin.

Sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran valmistuttuaan Maanpuolustuskorkeakoulusta. Sotatieteiden kandidaattiopintojen jälkeisen työelämäjakson he työskentelevät määräaikaisessa virkasuhteessa.

Tehtäviä ilmoitetaan haettavaksi sitä mukaa, kun tehtäviä avautuu. Uusia henkilöitä rekrytoidaan työelämästä poistuvien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Puolustusvoimien virkoihin liittyy siirtovelvollisuus, ja puolustusvoimat voi tarvittaessa siirtää viran johonkin toiseen joukko-osastoon.

Sotilastyö

Puolustusvoimissa on noin 12 000 tehtävää, joista sotilastehtäviä noin 8 000 ja siviilitehtäviä noin 4 000 (2019). Sotilaista upseereita on 2988, erikoisupseereita 759, opistoupseereita 1462, aliupseereita 2 468 ja sopimussotilaita 310. Virkasuhteet ovat puolustusvoimissa pääasiassa vakituisia, määräaikaisia työntekijöitä on vähemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin.

Sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran valmistuttuaan Maanpuolustuskorkeakoulusta. Sotatieteiden kandidaattiopintojen jälkeisen työelämäjakson he työskentelevät määräaikaisessa virkasuhteessa.

Tehtäviä ilmoitetaan haettavaksi sitä mukaa, kun tehtäviä avautuu. Uusia henkilöitä rekrytoidaan työelämästä poistuvien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Puolustusvoimien virkoihin liittyy siirtovelvollisuus, ja puolustusvoimat voi tarvittaessa siirtää viran johonkin toiseen joukko-osastoon.

Lähinimikkeet

aluksen pursimies
asealiupseeri
erikoisjääkärialiupseeri
esikunta-aliupseeri
helikopterihuoltoaliupseeri
huoltopalvelualiupseeri
ilmatorjunta-aliupseeri
johtokeskusaliupseeri
järjestelmäaliupseeri
koiranohjaaja-aliupseeri
konealiupseeri
kuljetusaliupseeri
kunnossapitoaliupseeri
laivasähköaliupseeri
lentokonehuoltoaliupseeri
liikuntakasvatusaliupseeri
merenkulkualiupseeri
merikuljetusaliupseeri
merivalvonta-aliupseeri
ohjusaliupseeri
opetusaliupseeri
panssarialiupseeri
pelastusaliupseeri
pioneerialiupseeri
sotilaspoliisialiupseeri
soittaja-aliupseeri
sukeltaja-aliupseeri
sääaliupseeri
taistelukeskusaliupseeri
tilannekeskusaliupseeri
tilannevalvonta-aliupseeri
turvallisuusaliupseeri
tykistöaliupseeri
täydennysaliupseeri
varastoaliupseeri
vartioaliupseeri
viestialiupseeri
yksikön vääpeli
pursimies

Aliupseeri