Opintosihteeri

Johdanto

Opintosihteeri neuvoo monenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa oppilaitoksissa ja järjestöissä. Tehtäviin kuuluu myös osallistua koulutuksen suunnitteluun ja siitä tiedottamiseen sekä hoitaa monenlaisia opintoasioita. Ammatissa vaaditaan opintoasioiden tuntemusta sekä itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Opintosihteerit ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. He osallistuvat myös pienryhmäohjauksen järjestämiseen ja ohjaajien kouluttamiseen sekä koulutuksesta tiedottamiseen ja siihen liittyvien julkaisujen toimittamiseen.

Opintosihteerin työtehtäviin kuuluvat myös osallistuminen opiskelijavalintojen järjestämiseen, opintoasioiden valmistelu päättäville elimille, erilaisten selvitysten ja aloitteiden tekeminen sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden neuvonta.

Kansainväliset asiat, kuten opiskelijavaihto-ohjelmien hoito ja harjoittelupaikkojen välittäminen voivat sisältyä toimenkuvaan.

Yliopistoissa on yleensä yksi opintosihteeri jokaisessa tiedekunnassa. Muissa korkeakouluissa opintosihteereitä on yleensä useampia, ja he hoitavat keskitetysti kaikki korkeakoulun opintosihteerin tehtävät.

Järjestöissä toimenkuva voi vaihdella paljonkin. Niissä työhön voi sisältyä myös koulutuksen suunnittelua ja erilaisten kurssien vetämistä.

Työaika on yleensä normaali toimistotyöaika. Kiireisimpiä aikoja ovat syksy, kun uudet opiskelijat tulevat, ja toisaalta kesä, koska silloin on käynnissä valintakokeita ja opinto-oppaiden valmistaminen ajoittuu kesään.

 

 

Työpaikat

Opintosihteerin virkoja ja toimia on korkeakouluissa, yliopistoissa ja joissakin muissa oppilaitoksissa. Työpaikkoja löytyy myös järjestöistä.

Työn vaatimukset

Opiskeluun liittyvät asiat on tunnettava hyvin.

Työssä ollaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, joten hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat tarpeen.

Opintosihteeri toimii yhteistyössä eri laitosten ja korkeakoulun muiden yksiköiden kanssa, joten yhteistyökyky on ensiarvoisen tärkeä ominaisuus.

Opintosihteerin työssä vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta.

Koulutus

Yliopistoissa ja korkeakouluissa työskentelevillä opintosihteereillä on soveltuva korkeakoulututkinto.

Usein soveltuvin tutkinto on sen alan tutkinto, minkä alan tiedekunnasta tai korkeakoulusta on kysymys.

Järjestöpuolella voidaan edellyttää järjestön toimialaan liittyvää koulutusta tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lisäaineistot

Opetusala. Julkaisu. Työministeriö 2002.
Opetusala. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

tiedekuntasihteeri
sihteeri