Diakoniatyöntekijä

Johdanto

Diakoniatyöntekijät tekevät ihmisläheistä työtä seurakuntien palveluksessa. Diakoniatyön tavoitteena on tukea erilaisten ongelmien keskellä kamppailevia ihmisiä. Diakonissa on saanut kirkollisen koulutuksen lisäksi sairaanhoitajakoulutuksen, diakoni taas sosiaalialan koulutuksen. Diakoniksi kutsutaan myös miespuolista sairaanhoitajakoulutuksen saanutta.

Työtehtävät

Diakoniatyöntekijät tekevät ihmisläheistä työtä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Diakoniatyön tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Tavoitteena on auttaa ihmistä selviytymään vaikeuksien keskellä. Diakoniatyön tehtävänä on vaikuttaa epäkohtiin myös yhteiskunnan tasolla.

Seurakunnan diakoniatyöntekijään otetaan yhteyttä mitä moninaisimmissa ongelmissa. Tällaisia ovat esimerkiksi yksinäisyys, taloudelliset vaikeudet, onnettomuus, työttömyys, läheisen kuolema, mielenterveysongelmat, alkoholi ja muut päihteet, ruoka-avun tarve, asumisongelmat, velkaneuvonta, sairaus ja avohoito, avustajan tarve, vanhuus, vammaisuus, pakolaisuus ja vankilasta vapautuminen.

Diakoniatyöntekijät tekevät käyntejä esimerkiksi koteihin, laitoksiin ja kouluihin sekä ottavat vastaan ihmisiä. He pitävät myös erilaisia tuki- ym. ryhmiä sekä järjestävät retkiä ja leirejä. Suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa järjestetään keskustelumahdollisuuksia ja hartaustilaisuuksia.

Työympäristö vaihtelee asiakkaiden kodeista omaan työhuoneeseen. Diakoniatyöntekijät työskentelevät yhteistyössä mm. työttömien yhdistysten, työ- ja elinkeinotoimistojen, kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen kanssa. Työajat vaihtelevat toiminnan mukaan.

Työpaikat

Diakoniatyöntekijöistä suurin osa toimii paikallisseurakunnissa tai muissa kirkon tehtävissä. Joissain seurakuntayhtymissä ja seurakunnissa on diakoniakeskus, joka hoitaa yhteisiä diakoniatehtäviä ja diakonian erityisalueita. Suomessa on viisi diakonialaitosta, Helsingissä, Lahdessa, Porissa, Pieksämäellä ja Oulussa, joilla on sairaaloita ja hoitolaitoksia.

Työn vaatimukset

Diakoniatyöntekijän on hallittava sairaanhoitoalan tai sosiaalialan työ.

Diakoniatyöntekijältä edellytetään halua ihmisten kokonaisvaltaiseen auttamiseen kristillisen ihmiskuvan pohjalta.

Diakoniatyöntekijä tarvitsee hyvät vuorovaikutustaidot ja hänen on oltava hyvä kuuntelija.

Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Laaja-alainen kiinnostus ja tietämys ihmisistä ja yhteiskunnasta on tarpeen.

Organisointi-, verkostoitumis- ja koulutustaidoista on hyötyä työssä.

Koulutus

Diakoniatyöntekijöitä - diakonissoja ja diakoneja - koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK). Tutkintonimikkeet ovat sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK).

Ruotsinkielisen seurakunnan diakonian virkaan pätevöittävän sosionomin (AMK) tutkinnon voi suorittaa Yrkeshögskolan Noviassa.

Koulutukset sisältävät kaksoispätevyyden antaen pätevyyden kirkon diakoniatyön sekä yhteiskunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tehtäviin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Koulutuksiin sisältyy piispainkokouksen edellyttämät diakonian virkaan kelpoistavat opinnot. Koulutukseen ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, mutta kirkon virkaan vaaditaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kuukausipalkka, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

Työmarkkinatiedot
Kirkollinen työ

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa (v. 2017).

Henkilöstöstä noin puolet työskentelee hengellisen työn tehtävissä, esimerkiksi papit ja kanttorit sekä diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät. Kirkko työllistää myös hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä.

Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan. Lähivuosina eläkkeelle jää paljon työntekijöitä, joiden tilalle seurakunnat palkkaavat uusia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Seurakunnat työllistävät vuosittain huomattavan määrän kesätyöntekijöitä, joista useimmat hoitavat hautausmaita.

Seurakuntien kykyyn työllistää vaikuttaa niiden taloudellinen tilanne, joka vaihtelee suuresti seurakuntien välillä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat seurakuntien talouteen viiveellä.

Suomen ortodoksinen kirkko työllistää seurakunnissaan sekä hallintotehtävissään noin 200 henkilöä.

Lähinimikkeet

diakoni
diakonissa
sosionomi
sosionomi (AMK)
sairaanhoitaja
sairaanhoitaja (AMK)

Diakoniatyöntekijä