Yrityslakimies

Johdanto

.Yrityslakimiehet toimivat rahoitus- ja vakuutuslaitosten, kaupan, teollisuuden ja muiden alojen yritysten palveluksessa. Yrityslakimiehen tehtävänä on valvoa yrityksen etua sen toiminnassa, sopimuksissa ja henkilöstöpolitiikassa. Ammatissa tarvitaan laintuntemuksen lisäksi laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja neuvottelutaitoja

 

Työtehtävät

Yrityslakimiehen tehtävänä on valvoa yrityksen etua siten, että yrityksen toiminta ja sen sopimuskanta sekä henkilöstöpolitiikka täyttävät lain vaatimukset. Yrityksen lakimies toimii usein yrityksen ylimmän johdon alaisuudessa, johdon oikeudellisena neuvonantajana. Yrityksen lakimiehen tehtävät vaihtelevat yrityksen koon, toimialan ja kansainvälisyyden mukaan.

Yrityksen lakimies huolehtii siitä, että yritys toimii kaikissa tehtävissään lainmukaisesti ja että yrityksen johto ja henkilöstö on tarpeellisilta osin tietoinen toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä ja muista normeista.

Yrityslakimies huolehtii myös siitä, että yhtiössä sovellettavassa henkilöstöpolitiikassa työhönotosta mahdollisiin irtisanomisiin saakka noudatetaan lain, työehtosopimusten ja muiden normien määräyksiä.

Lakimies toimii yrityksen johdon ja henkilökunnan neuvonantajana kaikissa yhtiöön ja sen toimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä oikeiden menettelytapojen varmistamiseksi. Hän huolehtii oikeudenkäynneistä ja niistä oikeudellisista asioista, joissa yritys on osallisena.

Yrityksen lakimies vastaa siitä, että juridisesti yrityksen oikeuksia ja etuja vaarantavat tekijät havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tekee ehdotuksia näiden riskitekijöiden korjaamiseksi. Tässä tehtävässä hän huolehtii siitä, että yrityksen sopimuskanta vastaa lainsäädännön ja muiden normien vaatimuksia ja osallistuu sopimusneuvotteluihin.

Koulutustaustansa ansiosta lakimies voi joissakin yrityksissä toimia työsuojelupäällikkönä edustaen yritystä ja vastaten yhteistoiminnasta työntekijöiden kanssa työsuojelua koskevissa asioissa. Hän voi toimia myös yrityksen turvallisuuspäällikkönä vastaten yhtiön sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden järjestämisestä. Lakimies voi myös toimia yrityksen johto- ja esimiestehtävissä.

Työtä tehdään pääsääntöisesti omassa työhuoneessa, mutta palavereja ja muita tilaisuuksia järjestetään eri paikoissa. Työssä käytetään apuna kirjallista aineistoa, tietokonetta ja puhelinta. Työ on päivätyötä, mutta monesti käsiteltävät asiat edellyttävät säännöllistä työaikaa huomattavastikin pidempiä työpäiviä tärkeytensä ja kiireellisyytensä vuoksi.

 

Työpaikat

Yrityslakimiehiä työskentelee pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sekä kaupan ja teollisuuden palveluksessa. Yrityslakimiehiä työskentelee myös konsulttitoimistojen, tilintarkastustoimistojen, lakiasiaintoimistojen ja patenttitoimistojen palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Ammatissa tarvitaan laintuntemusta. Yrityslakimiehen on tunnettava yrityksen toimialaa koskeva lainsäädäntö muutoksineen ja mahdollisine uusine lainsäädäntöhankkeineen, jotta hän pystyisi arvioimaan näiden vaikutuksen yrityksen toimintaan.

Kaikessa toiminnassa on otettava huomioon lainsäädäntö ja yrityksen hyväksymät liiketapaperiaatteet.

Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tarkkuutta, täsmällisyyttä, kykyä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan sekä hyvää stressinsietokykyä.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, neuvottelutaitoja ja vieraiden kielten taitoa.

Hyvä yhtiöoikeuden tuntemus ja käytännön kokemus lakimiehen tehtävistä elinkeinoelämässä tai asianajotoiminnassa on eduksi.

 

Koulutus

Oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto.

Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi (VT) suorittamalla vuoden kestävä tuomioistuinharjoittelu (ns. auskultointi).

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yritysten lakimiehillä on sopimuspalkka, joka sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. Palkan määrä voi vaihdella suuresti työnantajasta, työtehtävistä ja asemasta riippuen.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Lakiala

Lakimiehinä työskentelee yli 12 000 henkilöä esimerkiksi tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä. Suurin osa lakimiehistä työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa tyypillisin työnantaja on asianajotoimisto. Julkisella sektorilla eniten työllistää valtio, mutta työpaikkoja on myös kunnilla ja kaupungeilla. Muita työnantajia ovat esimerkiksi yliopistot, järjestöt ja kirkko.

Lakimiesten työllisyystilanne on hyvä. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa koulutustaan vastaavaan työhön. Lakialalla on myös määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat tavallisimpia valtion palveluksessa. Lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy lähinnä opiskelunsa juuri päättäneillä.

Lakiala työllistää vakaasti. Eläköityminen lisää uusien ammattilaisten kysyntää, samoin oikeudellisen asiantuntijatyön lisääntynyt tarve esimerkiksi talouden ja hallinnon tehtäväalueilla sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa.

Lakialalla työskentelee myös oikeusnotaareita, joiden työllisyystilanne on kohtalainen. Työtilanne on paras pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Alalla työskentelee myös esimerkiksi sihteereitä ja assistentteja toimistotehtävissä ja asiakaspalvelussa.

Henkilöstöpalveluala

Henkilöstöpalvelualan yrityksissä työskentelee arviolta noin 3 500 henkilöä henkilöstöalan asiantuntija- ja muissa tehtävissä (v. 2016). Alalla toimii yli 1 000 yritystä, joista vakiintuneita on noin 500-600. Suurin osa on pieniä yrityksiä, jotka työllistävät omissa toimistoissaan 1-4 henkilöä, mutta joukossa on myös pari yli 100 henkilöä työllistävää yritystä. Keskimäärin alan yrityksessä työskentelee 17 henkilöä.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, sillä niiden kautta työllistyy vuosittain yli 100 000 henkilöä. Vuokratyöntekijöitä välitetään esimerkiksi eri toimialojen yrityksille ja kunnille. Pelkästään nuoria työllistyy vuokratyöntekijöinä vuosittain yli 50 000. He ovat kaikki henkilöstöpalvelualan yritysten palkkalistoilla.

Henkilöstöpalveluyrityksiä toimii eri puolilla maata, mutta suurin osa toimistoista sijaitsee Etelä-Suomessa sekä suuremmissa kaupungeissa, joissa myös työpaikat ovat. Osalla alan yrityksistä on toimintaa myös Baltian maissa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Henkilöstöpalvelualan työllisyyttä pitää yllä yksityisen työnvälityksen kasvanut rooli sekä työelämän ja julkisten työvoimapalveluiden muutos. Alan yritykset rekrytoivat palvelukseensa tarpeen mukaan. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat jonkin verran työntekijöiden tarpeeseen. Henkilöstöpalveluala on kasvuala, joka työllistää alan yrityksissä tulevaisuudessa yhä useampia henkilöstöammattilaisia ja muita työntekijöitä.

 

Lähinimikkeet

asianajaja
juristi
lakimies
liikejuristi
oikeustieteen maisteri
pankkilakimies
rakennuslakimies
vakuutuslakimies