Hallintolakimies

Johdanto

Hallintolakimies toimii julkisen hallinnon tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellisten asioiden tuntemusta ja osaamista. Hallintolakimiehiä työskentelee muun muassa valtiolla ja kunnilla. Ammatti edellyttää laintuntemuksen lisäksi kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä yhteistyötaitoja ja neuvottelutaitoja.

Työtehtävät

Hallintolakimies toimii julkisen hallinnon tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellisten asioiden asiantuntemusta ja osaamista. Työnantajana voi olla valtio, kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö.

Hallintolakimiehen tehtäviä ovat esimerkiksi lausuntojen, vastineiden, valitusten, sopimusten ja muiden asiakirjojen laatiminen sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu. Työ voi olla myös neuvottelu- ja sopimustoimintaa tai virastojen ja laitosten henkilöstötoimen ohjausta ja seurantaa.

Ministeriöissä hallintolakimies vastaa lainvalmistelutyöstä, lainsäädännön soveltamisesta ja valvonnasta sekä julkisen edun valvonnasta oman hallinnonalansa alueella. Työ voi olla myös hallinnon ohjausta ja tulosohjausta.

Hallintolakimies toimii usein valmistelevana virkamiehenä eli esittelijänä tai päätöksentekijänä. Hallintolakimiehet toimivat myös johtotehtävissä, avustavat neuvotteluissa ja osallistuvat hallintonsa toimielinten kokouksiin asiantuntijoina, sihteereinä tai esittelijöinä.

Hallinnolliset päätökset ovat yleensä suuria ihmisjoukkoja koskevia asioita ja vaativat paljon tietoa. Asioiden valmistelu ja suunnitteluprosessit saattavat olla hyvin pitkäkestoisia. Työnkuvaan kuuluu erilaisia palavereja ja kokouksia.

Työympäristönä on tavallisesti toimistohuone. Työssä käytetään paljon erilaisia kirjallisia aineistoja sekä puhelinta ja tietotekniikkaa. Työaika on pääsääntöisesti toimistotyöaika. Työn vuoksi voi joutua matkustamaan.

 

Työpaikat

Hallintolakimiehiä toimii valtion, kuntien ja muun julkisen hallinnon palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Hallintolakimieheltä edellytetään laintuntemusta.

Hallintolakimiehen on jatkuvasti seurattava lainsäädännön ja lainsäädäntöhankkeiden kehitystä pystyäkseen arvioimaan niiden merkitykset ja seuraukset omalla hallinnonalallaan.

Ammatissa on informoitava oman hallinnonalan työntekijöitä muutoksista ja niiden vaikutuksista heidän työhönsä. Pedagogisista taidoista on siten hyötyä.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon.

Ammatti edellyttää vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja ja neuvottelutaitoja.

Myös kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän.

Ammatissa on etua hyvästä stressinsietokyvystä.

 

Koulutus

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen maisteri.

Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi suorittamalla vuoden kestävä auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu.

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtori tutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Eräissä tapauksissa vaaditaan varatuomarin arvo ja erityiskokemusta jonkin tietyn lain soveltamisesta.

 

Palkkaus

Kuukausipalkka joka muodostuu tehtävien vaativuuden mukaisesta peruspalkasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta osasta. Lisäksi voidaan maksaa mm. kokemuslisiä, kielitaitolisää sekä erilaisia olosuhdelisiä.

 

 

Työmarkkinatiedot
Lakiala

Lakimiehinä työskentelee yli 12 000 henkilöä esimerkiksi tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä. Suurin osa lakimiehistä työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa tyypillisin työnantaja on asianajotoimisto. Julkisella sektorilla eniten työllistää valtio, mutta työpaikkoja on myös kunnilla ja kaupungeilla. Muita työnantajia ovat esimerkiksi yliopistot, järjestöt ja kirkko.

Lakimiesten työllisyystilanne on hyvä. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa koulutustaan vastaavaan työhön. Lakialalla on myös määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat tavallisimpia valtion palveluksessa. Lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy lähinnä opiskelunsa juuri päättäneillä.

Lakiala työllistää vakaasti. Eläköityminen lisää uusien ammattilaisten kysyntää, samoin oikeudellisen asiantuntijatyön lisääntynyt tarve esimerkiksi talouden ja hallinnon tehtäväalueilla sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa.

Lakialalla työskentelee myös oikeusnotaareita, joiden työllisyystilanne on kohtalainen. Työtilanne on paras pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Alalla työskentelee myös esimerkiksi sihteereitä ja assistentteja toimistotehtävissä ja asiakaspalvelussa.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto työllistää eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja monenlaisissa järjestöissä. Henkilöstöasioita hoitavat joissakin työpaikoissa taloushallinnon tai muut hallinnon työntekijät, minkä vuoksi henkilöstöhallinnon tehtävissä työskentelevien kokonaismäärän selvittäminen on vaikeaa.

Henkilöstöhallinto on vakaa työllistäjä. Työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä henkilöstöön liittyvien asioiden lakisääteisyys. Hyvällä henkilöstöhallinnolla voidaan myös hankkia sopivia työntekijöitä eri tehtäviin, parantaa koulutuksin osaamistasoa sekä lisätä työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä edistää innovatiivisuutta, mikä luo kysyntää alan ammattilaisille.

Yritykset, valtio, kunnat, seurakunnat ja järjestöt palkkaavat henkilöstöhallinnon tehtäviin uusia työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle lähtevien tai toisiin tehtäviin siirtyvien tilalle. Valtio, kunnat ja seurakunnat ovat perustaneet palvelukeskuksia, jotka hoitavat kootusti yksittäisten virastojen ja laitosten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä.

Henkilöstöhallinto voidaan myös ulkoistaa kokonaan tai osittain, jolloin henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan niitä tarjoavilta henkilöstöpalveluyrityksiltä. Tämä siirtää työpaikkoja henkilöstöpalveluyrityksiin ja alan konsulttiyrityksiin.

Lähinimikkeet

hallinnon lakimies
hallintojohtaja
hallitusneuvos
hallintopäällikkö
hallitussihteeri
juristi
esittelijä
kaupunginlakimies
kaupunginsihteeri
lakimies
oikeustieteen maisteri
opetusneuvos
osastopäällikkö
tarkastaja
toimistopäällikkö
ylitarkastaja