Sosiaalialan laitoksen johtaja

Johdanto

Sosiaalialan laitoksen johtaja vastaa laitoksen hallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Työpaikkana voi olla vanhainkoti, lastenkoti, nuorisokoti, koulukoti, kehitysvammalaitos, päihdehuollon laitos sekä erilaiset kodinomaiset asumisyksiköt. Työ vaatii johtamistaitoa, talous- ja kustannusosaamista, suunnittelu- ja organisointitaitoa, yhteistyökykyä sekä näkemystä ja tietoa laitoksen toimialasta.

Työtehtävät

Sosiaalialan laitoksen johtaja vastaa laitoksen hallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Johtaja on vastuussa laitoksen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Johtaja on tulosvastuussa laitoksensa taloudesta ja talousarvion tekemisestä ja toteutumisesta.

Johtaja toimii laitoksen ylimpänä esimiehenä. Johtaja pyrkii luomaan johtamastaan laitoksesta asiakkailleen turvallisen, hoitavan ja kodinomaisen ympäristön. Hän huolehtii myös henkilöstön kouluttautumisesta, kehittämisestä ja jaksamisesta.

Sekä avohuolto- että laitospalveluja tarjoavissa yksiköissä johtaja organisoi ja sovittaa yhteen erilaiset palvelut. Sosiaalialan laitoksen johtajan täytyy tuntea hyvin kaikki sosiaalipalvelut ja oma erityisalansa.

Johtajan tehtäviin kuuluu myös yhteistyö muihin viranomaistahoihin, yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan päättäjiin.

Johtotehtävä on pääasiassa päivätyötä. Työn vastuullisuudesta johtuen johtajan on usein oltava tavoitettavissa työajan ulkopuolella. Johtaja on laitoksensa ylin edustaja, mikä edellyttää myös edustamista erilaisissa tilaisuuksissa työajan ulkopuolella.

 

 

Työpaikat

Lasten-, nuoriso- ja koulukodit, vanhusten toimintayksiköt, palvelutalot, kehitysvammalaitokset, päihdehuollon hoitoyksiköt ja erilaiset kodinomaiset asumisyksiköt.

Työn vaatimukset

Sosiaalialan laitoksen johtajalla tulee olla johtamis-, suunnittelu- ja organisointitaitoja.

Tehtävät edellyttävät vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Asiakastyön tuntemus on työssä hyödyksi.

Koulutus

Johtajalta edellytettävä koulutus määrittyy laitoksen koon ja tehtävän sisällön mukaan. Yleensä hallinnollisissa johtotehtävissä edellytetään ylempää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai sosiaalityöntekijän koulutusta.

Asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kuten tehtävään suuntaavia sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja, joita ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).


 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

Sosiaalialan laitoksen johtajalla on yleensä henkilökohtainen sopimuspalkka.

Työmarkkinatiedot
Sosiaalialan työ

Kuntien sosiaalipalveluissa työskenteli 124 400 henkilöä vuonna 2013. Näiden lisäksi näihin liittyvissä sosiaali- ja terveysalan hallinnon palveluissa työskenteli 7 360 henkilöä. Yksityiset sosiaalipalvelut työllistivät vuonna 2013 yhteensä 70 000 henkilöä. Yksityiset palveluntuottajat ovat yrityksiä, järjestöjä ja säätiöitä.

Sosiaalialan työllisten lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta eniten alan yrityksissä. Nopeasti kasvavalle alalle on tullut runsaasti sosiaalipalveluyrityksiä ja itsenäisiä yrittäjiä. Alan ammattilaiset ovat perustaneet palvelutaloja, ryhmäkoteja, päivähoitopaikkoja sekä perhe- ja laitoshoitoa tarjoavia hoitopaikkoja. Myös järjestöjen merkitys sosiaalipalveluiden tuottajana on merkittävä.

Sosiaalialalle kouluttautuneet työllistyvät yleisesti ottaen hyvin. Korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneet lähihoitajat ovat työllistyneet hyvin. Määräaikaiset työsuhteet ovat sosiaali- ja terveysalalla yleisempiä kuin muilla toimialoilla.

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Työntekijöiden tarvetta lisää mm. alan työntekijöiden eläköityminen, joka on varsinkin kuntasektorilla suurta lähivuosina. Myös kasvavat palvelutarpeet esimerkiksi väestön ikääntymisen johdosta lisäävät uusien työntekijöiden tarvetta.

Alalla esiintyy jo nyt pulaa erityisesti lasten päivähoidon ja sosiaalityön ammattilaisista sekä sosiaalipalveluissa työskentelevistä lähihoitajista ja perushoitajista. Työvoimapula uhkaa paheta entisestään tulevaisuudessa.

 

Lähinimikkeet

a-klinikan johtaja
asumisyksikön johtaja
ensikodin johtaja
katkaisuaseman johtaja
kehitysvammalaitoksen johtaja
koulukodin johtaja
lastensuojelulaitoksen johtaja
nuorisokodin johtaja
palvelukeskuksen johtaja
päihdehuoltolaitoksen johtaja
turvakodin johtaja
työlaitoksen johtaja
työ- ja toimintakeskuksen johtaja
vanhainkodin johtaja
vastaanottokodin johtaja
sosionomi (AMK)
geronomi (AMK)
kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
sosionomi
valtiotieteiden maisteri
yhteiskuntatieteiden maisteri