Sosiaalialan laitoksen johtaja

Johdanto

Sosiaalialan laitoksen johtaja vastaa laitoksen hallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Työpaikkana voi olla vanhainkoti, lastenkoti, nuorisokoti, koulukoti, kehitysvammalaitos, päihdehuollon laitos sekä erilaiset kodinomaiset asumisyksiköt. Työ vaatii johtamistaitoa, talous- ja kustannusosaamista, suunnittelu- ja organisointitaitoa, yhteistyökykyä sekä näkemystä ja tietoa laitoksen toimialasta.

Työtehtävät

Sosiaalialan laitoksen johtaja vastaa laitoksen hallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Johtaja on vastuussa laitoksen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Johtaja on tulosvastuussa laitoksensa taloudesta ja talousarvion tekemisestä ja toteutumisesta.

Johtaja toimii laitoksen ylimpänä esimiehenä. Johtaja pyrkii luomaan johtamastaan laitoksesta asiakkailleen turvallisen, hoitavan ja kodinomaisen ympäristön. Hän huolehtii myös henkilöstön kouluttautumisesta, kehittämisestä ja jaksamisesta.

Sekä avohuolto- että laitospalveluja tarjoavissa yksiköissä johtaja organisoi ja sovittaa yhteen erilaiset palvelut. Sosiaalialan laitoksen johtajan täytyy tuntea hyvin kaikki sosiaalipalvelut ja oma erityisalansa.

Johtajan tehtäviin kuuluu myös yhteistyö muihin viranomaistahoihin, yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan päättäjiin.

Johtotehtävä on pääasiassa päivätyötä. Työn vastuullisuudesta johtuen johtajan on usein oltava tavoitettavissa työajan ulkopuolella. Johtaja on laitoksensa ylin edustaja, mikä edellyttää myös edustamista erilaisissa tilaisuuksissa työajan ulkopuolella.

 

 

Työpaikat

Lasten-, nuoriso- ja koulukodit, vanhusten toimintayksiköt, palvelutalot, kehitysvammalaitokset, päihdehuollon hoitoyksiköt ja erilaiset kodinomaiset asumisyksiköt.

Työn vaatimukset

Sosiaalialan laitoksen johtajalla tulee olla johtamis-, suunnittelu- ja organisointitaitoja.

Tehtävät edellyttävät vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Asiakastyön tuntemus on työssä hyödyksi.

Koulutus

Johtajalta edellytettävä koulutus määrittyy laitoksen koon ja tehtävän sisällön mukaan. Yleensä hallinnollisissa johtotehtävissä edellytetään ylempää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai sosiaalityöntekijän koulutusta.

Asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kuten tehtävään suuntaavia sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja, joita ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

Sosiaalialan laitoksen johtajalla on yleensä henkilökohtainen sopimuspalkka.

Työmarkkinatiedot
Sosiaalialan työ

Sosiaalipalvelut työllistävät kunnissa noin 126 000 ammattilaista, esimerkiksi lähihoitajia, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Yksityiset sosiaalipalvelut työllistävät noin 70 000 ammattilaista yrityksissä ja järjestöissä. Näiden tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi vanhuspalvelut, lasten ja nuorten palvelut sekä vammaisten palvelut, joita kunnat hankkivat ostopalveluina.

Sosiaaliala on työllistänyt koko ajan enemmän viime vuosina. Eniten työllisten määrä on lisääntynyt alan yrityksissä, sillä nopeasti kasvavalle alalle on tullut runsaasti sosiaalipalveluyrityksiä, itsenäisiä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Alan ammattilaiset ovat perustaneet esimerkiksi palvelutaloja, ryhmäkoteja, päivähoitopaikkoja sekä perhe- ja laitoshoitoa tarjoavia hoitopaikkoja. Myös järjestöt työllistävät merkittävästi.

Sosiaalialan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, mutta vaihtelee eri puolilla maata. Korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneiden lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvää. Määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla yleisiä.

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Tarvetta lisää monen työntekijän jääminen eläkkeelle lähivuosina varsinkin kuntien palveluksesta. Myös kasvavat palvelutarpeet väestön ikääntyessä lisäävät uusien työntekijöiden tarvetta.

Lähinimikkeet

a-klinikan johtaja
asumisyksikön johtaja
ensikodin johtaja
katkaisuaseman johtaja
kehitysvammalaitoksen johtaja
koulukodin johtaja
lastensuojelulaitoksen johtaja
nuorisokodin johtaja
palvelukeskuksen johtaja
päihdehuoltolaitoksen johtaja
turvakodin johtaja
työlaitoksen johtaja
työ- ja toimintakeskuksen johtaja
vanhainkodin johtaja
vastaanottokodin johtaja
sosionomi (AMK)
geronomi (AMK)
kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
sosionomi
valtiotieteiden maisteri
yhteiskuntatieteiden maisteri