Yksityisetsivä

Johdanto

Yksityisetsivät tutkivat ja hankkivat tietoja asiakkaansa laskuun. He selvittävät esimerkiksi yrityksissä ilmenneitä hävikkejä tai henkilökunnan toimintaa. Yksityisasiakkaat haluavat puolestaan tietoja mm. läheistensä tekemisistä tai löytää kadonneen henkilön. Ammatissa tarvitaan mm. asiakaspalvelutaitoja, tiedonhakutaitoja, lain tuntemusta, pitkäjännitteisyyttä ja kykyä toimia huomaamattomasti. Ammatissa toimiminen edellyttää vartijakorttia.

Työtehtävät

Yksityisetsivän työnä on tutkia, selvittää ja hankkia tietoa asiakkaalta saamansa toimeksiannon mukaisesti. Yksityisetsivä ei ole poliisi eikä muukaan viranomainen vaan hän työskentelee yksityisetsivätoimistossa, jotka lukeutuvat vartioimisliikkeisiin.Työ edellyttää vartijakorttia. Yksityisetsivän toiminta on lailla säädeltyä.

 

Yksityisetsivän palveluksia käyttävät sekä yksityishenkilöt että yritykset. Yksityishenkilöiden antamat toimeksiannot koskevat esimerkiksi perheenjäsenen tai läheisen tekemisten tutkimista, uskottomuusepäilyjä tai näytön hankkimista perheväkivallasta tai naapurin aiheuttamista häiriöistä. Toimeksiantona voi olla myös kadonneen henkilön etsiminen tai asiakirjojen tutkiminen.

 

Yrityksiltä saadut toimeksiannot ovat yleisimpiä. Niissätutkitaan esimerkiksi yrityksessä ilmenneitä tavaran tai rahan hävikkejä, tietovuotoja tai työntekijöiden toimintaa ja rehellisyyttä muilla tavoin. Yksityisetsivä voi tehdä myös asiakkaana esiintyen koeostoja, tehdä rekrytoitavasta taustaselvityksiä tai selvittää kilpailijoiden toiminnan rehellisyyttä. Vakuutusyhtiöiden laskuun selvitetään vakuutuspetoksia.

 

Yksityisetsivä voi tarvittaessa tehdä myös muita vartioimisliikkeelle tarkoitettuja tehtäviä mikäli yrityksen vartioimisliikelupa sen mahdollistaa. Tällöin kyseeseen voivat tulla esimerkiksi kohteen vartiointi tai turvamiehenä toiminen.

 

Yksityisetsivän työssään käyttämät keinot perustuvat lakiin. Yksityisetsivä ei saa esimerkiksi rikkoa kotirauhaa eikä tarkkailla ja kuunnella tiloja teknisesti eikä kuunnella puheluita.Työvälineitä ovat esimerkiksi viestintävälineet, tietotekniikka, kamera, kiikarit, auto sekä tarvittaessa mm. merkkauskynät ja sormenjälkijauhe.

 

Työtä tehdään yhteistyössä asiakkaan, toimiston muiden yksityisetsivien sekä tarvittaessa myös eri alojen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Työympäristö vaihtelee toimistosta monenlaisiin paikkoihin.Työajat vaihtelevat toimeksiannon vaatimusten mukaan. Työtä on joskus ruuhkaksi asti, joskus taas voi olla hiljaisempia hetkiä riippuen toimeksiantojen määrästä. Työn vuoksi voi joutua matkustamaan ulkomaillekin.

 

Työpaikat

Yksityisetsiväpalveluita tarjoavat yritykset (yksityisetsivätoimistot).

 

Työn vaatimukset

Yksityisetsivän ammatti edellyttää asiakaspalvelutaitoja.

 

Hienotunteisuus, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus ovat tärkeitä asiakassuhteissa.

 

Työssä on osattava toimia huomaamattomasti.

 

Tiedonhakutaidot ovat välttämättömiä.

 

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja ja omatoimisuutta.

 

Pitkäjännitteisyys ja kärsivällisyys ovat työssä tarpeen.

 

Havainnointikyky ja mielikuvitus ovat eduksi.

 

Työturvallisuustekijät on huomioitava.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Tutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona tai suoraan näyttökokeella.

 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös vartijan ammattitutkinto sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

 

Yksityisetsivän koulutusta on järjestetty Amiedussa.

 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) turvallisuusalaan suuntautuen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Voimassaoleva vartijakortti. Vartijana toimiminen edellyttää poliisin myöntämää lupaa. Väliaikaisen vartijan on pitänyt suorittaa vartijan työn perusteet (40 t koulutus). Väliaikaisen vartijan kortti on voimassa neljä kuukautta yhden kalenterivuoden aikana. Vakinaisen vartijan tulee lisäksi suorittaa vartijan peruskurssi (60 t koulutus). Vakinaisen vartijan kortti on voimassa viisi vuotta.

 

Vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 18 mutta ei 65 vuotta, joka tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja joka on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. Hakemus vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi osoitetaan hakijan kotikunnan poliisilaitokselle.

 

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan. Luvan myöntää Poliisihallituksen lupahallintoyksikön turvallisuusalan valvonnanvastuualue.

 

Luvanvaraisia vartioimistehtäviä ovat omaisuuden vartiointi, henkilön koskemattomuuden suojaaminen, vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen, myymälätarkkailu, henkivartijatehtävät, arvokuljetustehtävät ja hälytyskeskustehtävät.Vartioimisliikkeen palveluksessa on oltava vastaavaksi hoitajaksi hyväksytty henkilö.

 

Palkkaus

Yrittäjinä toimivilla yksityisetsivillä ansiotaso perustuu liiketoiminnan kannattavuuteen.

 

Yksityisen turvallisuusalan tehtävissä vartiointiliikkeiden palveluksessa työskentelevien työntekijöiden palkkaus perustuu Vartiointialan työehtosopimukseen, joka on solmittu Palvelualojen Työnantajat Palta ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välillä.

 

Palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden luokitteluun (5 vaativuustasoa). Vaativuustekijöitä ovat turvallisuusriskit, suojattavat taloudelliset arvot, asiakaspalvelun vaatimukset, tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot, moniammattitaitoisuus ja rasitustekijät. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy pääasiallisen työn sekä vartiointitehtävän ohella suoritettavien palvelutehtävien mukaisesti.

 

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa pätevyyden perusteella. Pätevyystekijöitä ovat työn tuloksellisuus, työteho, yhteistyökyky, itsenäisyys, kielitaito, monipuolisuus, säännöllisyys, valmius erikoistehtäviin ja muut vastaavat perusteltavissa olevat pätevyystekijät. Lisäksi tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

 

Työmarkkinatiedot
Yksityinen turvallisuusala

Yksityinen turvallisuusala työllistää yhteensä yli 15 000 työntekijää turvallisuusalan yrityksissä. He työskentelevät esimerkiksi vartijoina, järjestyksenvalvojina, turvatarkastajina, turvallisuuskouluttajina ja turvalaiteasentajina.

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut nopeasti viime vuosina, mikä on lisännyt alan työpaikkojen määrää. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen ja turvallisuustietoisuuden lisääntyminen sekä globalisoituminen.

Yksityisen turvallisuusalan työllisyystilanne on hyvä. Ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on melko suurta johtuen mm. siitä, että alalla työskentelee paljon nuoria aikuisia esimerkiksi opintojen ohessa.

Yksityisen turvallisuusalan odotetaan edelleen kasvavan ja työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa.

Lähinimikkeet

etsivä

myymäläetsivä

vartija

turvamies

 

 


 

Yksityisetsivä