Kriitikko

Johdanto

Kriitikko kirjoittaa taidearvosteluja esimerkiksi verkkosivuille, lehtiin ja sanomalehtiin. Kriitikko voi olla erikoistunut esimerkiksi kirjallisuuteen, musiikkiin tai teatteriin. Kriitikon on tunnettava hyvin arvostelemansa taiteenala sekä osattava kirjoittaa kiinnostavasti ja saatava arvostelunsa julkaistuksi.

 

 

Työtehtävät

Kriitikko kirjoittaa taidearvosteluja esimerkiksi verkkosivuille, lehtiin ja sanomalehtiin. Kriitikot eroavat yleistoimittajista siinä, että he käsittelevät vain omaa erikoisalaansa, esimerkiksi kirjallisuutta, kuvataidetta, teatteria, elokuvaa tai musiikkia.

Kriitikko arvostelee tyypillisesti yksittäisen, äskettäin ilmestyneen taideteoksen, joka voi olla esimerkiksi romaani, elokuva tai levy, tai sitten vastikään pidetyn taidenäyttelyn tai esityksen. Työn tulos on jossakin tiedotusvälineessä julkaistu taidearvostelu, joka on yleisölle suunnattua taiteen erittelyä, tulkintaa ja arvottamista.

Kriitikon tehtävä on sijoittaa uusi taideteos yhteiskunnallisiin, esteettisiin ja taidehistoriallisiin yhteyksiinsä. Arvostelussa ei voi tyytyä pelkkään teoksen kuvailuun tai taiteilijan tarkoitusperien arvailuun.

Taidearvosteluissa käsitellään yleensä taiteen muotoja ja keinoja, teosten yhteyksiä taidehistoriaan, taiteilijoiden ja yleisön pyrkimyksiä ja kiinnostuksia sekä mm. taiteen tekemiseen ja esittämiseen vaikuttavia yhteiskunnallisia seikkoja.

Riippuen kriitikon erikoistumisalasta, työn vuoksi voi joutua matkustamaan eri tilaisuuksiin, esityksiin jne. Varsinainen kirjoitustyö tehdään omissa työtiloissa. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa. Kriitikoista osa on vakinaisia toimittajia, jotka työskentelevät työnantajansa tiloissa.

Työajat vaihtelevat, ja kriitikon työajat ovat melko vapaat. Tosin julkaistujen kirjallisten teoksien ja albumien sekä esitysten jne. arvostelujen on kuitenkin ilmestyttävä yleensä mahdollisimman tuoreeltaan.

 

Työpaikat

Kriitikot työskentelevät pääasiassa freelance-toimittajina tai ammatinharjoittajina. Osa kriitikoista työskentelee esimerkiksi lehden toimituksissa.

 

Työn vaatimukset

Kriitikon työ vaatii arvosteltavan taiteenlajin hyvää ja laaja-alaista tuntemusta sekä kiinnostusta taiteeseen.

Työssä tarvitaan suhteellista riippumattomuutta taiteilijoiden, yleisön, lukijoiden, galleristien ja muiden taidealueen toimijoiden mielipiteistä.

Arvostelulla voi olla taideteoksen menestykseen suuri vaikutus, niinpä arvostelijan täytyy olla asiansa osaava ja arvostelukykyinen.

Kriitikon on myös kyettävä kirjoittamaan arvostelu kiinnostavasti.

Myös kriitikon työtä saatetaan arvostella, mikä edellyttää tekijältä hyvää stressinsietokykyä.

 

Koulutus

Alalle ei ole ammatillista pohjakoulutusta.

Suomen arvostelijoiden liitto SARV järjestää myös koulutustoimintaa. Oriveden Opisto on järjestänyt kriitikkokursseja, samoin Paasikivi-Opisto Turussa.

Arvostelijoista valtaosa on joko yleistoimittajan opintojen kautta alalle tulleita tai taideaineita opiskelleita.

Alalle valmistavat erityisesti juuri yliopistolliset taideaineet, kuten estetiikka, taidehistoria, kirjallisuustiede, musiikki, teatteritiede ja elokuvan historia, mutta myös filosofian eri osa-alueet, erityisesti kulttuurifilosofia.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kriitikoista vain hyvin pieni osa on kuukausipalkkaisia toimittajia. Monet ovat freelance-arvostelijoita, joiden palkkiot määräytyvät toimeksiantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Työmarkkinatiedot
Toimitustyö

Suomen Journalistiliittoon kuuluu noin 15 000 journalistia (v. 2017). He työskentelevät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten uusien viestintäyhtiöiden palveluksessa joko työsuhteisina tai vapaina journalisteina. Noin 90 prosenttia journalisteista kuuluu Suomen Journalistiliittoon.

Suomen freelance-journalistit ry on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys, johon kuuluu noin 1 200 jäsentä. He työskentelevät esimerkiksi eri medioille kirjoittavina toimittajina, TV- ja radiotoimittajina, valokuvaajina, videokuvaajina, kääntäjinä ja graafikoina.

Työpaikkojen määrä lehtien, radion ja television toimituksissa on vähentynyt selvästi viime vuosina. Verkkoon tehtävä toimitustyö on työllistänyt suhteessa enemmän. Freelance-työ on yleistynyt, koska kaikille ei riitä vakinaista työpaikkaa. Freelancetoimittaja tekee joko verokortilla tai ammatinharjoittajana työtä yleensä useammalle toimeksiantajalle.

Toimittajien työllisyystilanne on heikentynyt pääasiassa liiallisen alalle kouluttamisen vuoksi. Viestintäalan koulutusta järjestävistä oppilaitoksista valmistuu enemmän alalle tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Freelance-työn odotetaan edelleen yleistyvän toimitustyössä, koska vakinaiset työsuhteet vähenevät ja alalle tulee yhä uusia työntekijöitä. Tämä kuitenkin johtaa helposti siihen, että markkinat tulevat täyteen, jolloin freelancet ovat alityöllistettyjä ja alipalkattuja.

Lähinimikkeet

elokuvakriitikko
filosofian maisteri
kirjallisuuskriitikko
musiikkikriitikko
taidearvostelija
taidetoimittaja
teatterikriitikko
arvostelija
taidearvostelija