Dramaturgi

Johdanto

Dramaturgit työskentelevät teattereiden ja television palveluksessa taiteellisissa tehtävissä, joihin kuuluu ohjelmiston suunnittelua ja näytelmien muokkaamista. Joskus dramaturgit kirjoittavat itsekin käsikirjoituksia. Työtä tehdään yhdessä ohjaajien ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. Dramaturgilta edellytetään kirjallista lahjakkuutta, teatterin kerrontakeinojen tuntemusta sekä ryhmätyötaitoja.

Työtehtävät

Dramaturgi on taiteilija, joka työskentelee teatterissa, radiossa tai televisiossa, toisinaan myös dramaturgian opettajana eri alojen oppilaitoksissa. Teattereissa dramaturgit osallistuvat ohjelmiston ja muun taiteellisen työn suunnitteluun teatterin johtajan tai ohjaajan kanssa.

Vakiintuneissa ammattiteattereissa dramaturgin tehtäviin kuuluu seurata teatterimaailman tapahtumia ja löytää uusista ja vanhoista koti- ja ulkomaisista näytelmistä teatterin ohjelmistoon sopivia tekstejä.

Dramaturgit myös muokkaavat näytelmiä, jolloin he esimerkiksi dramatisoivat novellin näytelmän muotoon. Dramaturgit voivat itsekin kirjoittaa näytelmiä, mutta teatterin palveluksessa toimivilta tätä ei edellytetä.

Usein dramaturgi vastaa myös käsiohjelmien tekemisestä ja aineiston toimittamisesta teatterin julkaisuihin. Dramaturgit seuraavat näytelmän harjoituksia ja toimivat tarvittaessa ohjaajan työparina. Tehtäviin kuuluu myös hoitaa suhteita näytelmäkirjailijoihin, kääntäjiin ja ohjaajiin.

Dramaturgi saattaa osallistua myös teatterin ohjelmistoasioiden käsittelyyn hallintoelinten kokouksissa. Teatterin resurssit määräävät, miten paljon toimistorutiineja jää dramaturgin hoidettavaksi. Jotkut dramaturgit ovat myös ohjaajia tai taiteellisia johtajia.

Radiossa ja TV:ssä työskentelevän dramaturgin toimenkuvaan kuuluu tekstien lukeminen ja palautteen antaminen kirjailijoille. Uusien tekstien tilaaminen, niiden muokkaaminen ja kehittäminen yhdessä kirjoittajan kanssa, tuotantoehdotusten tekeminen ja toisinaan myös tuottajan tehtävät kuuluvat työnkuvaan.

Freelancereina työskentelevien dramaturgien ammattikuvat eroavat hyvin paljon toisistaan. Osa kirjoittaa teatterille, radiolle tai televisiolle tai kirjoittaa elokuvakäsikirjoituksia. Osa muokkaa elokuva- tai tv-käsikirjoituksia tai näytelmiä yhdessä kirjailijan kanssa. Osa kokoaa ympärilleen oman teatteriryhmän tai tekee lyhytaikaisia ammattiteatteriproduktioita.

Tällöin dramaturgi saattaa toimia tuotannossa ohjaajana, kirjailijana, tuottajana, koreografina jne. Dramaturgi voi toimia tanssituotannossa koreografin työparina. Dramaturgi ei välttämättä kirjoita näytelmätekstiä, vaan suunnittelee esityksen rakenteen tai konseptin, ja toteuttaa sen yhdessä työryhmän kanssa.

Dramaturgin tärkeimpiä tehtäviä on seurata yhteiskunnallista ja kulttuurillista keskustelua ja miettiä mikä voisi olla oman teatterin puheenvuoro, miten teatteri voisi toimia ympärillä olevan yhteisön äänitorvena tai kohtaamispaikkana.

Jokaisen dramaturgin ammattikuva kehittyy kunkin omien intressien ja taiteellisen näkemyksen mukaan. Ammattikuva ei ole koskaan valmis, vaan se muuttuu jatkuvasti mm. uusien projektien, kulttuurimaiseman ja teatterin ammattikentän muutosten myötä.

Dramaturgi työskentelee tyypillisesti yhteistyössä ohjaajan ja näytelmäkirjailijan kanssa. Työympäristö ja työajat riippuvat työnantajasta ja toimenkuvasta.

Työpaikat

Dramaturgeja työskentelee teattereissa, radiossa, televisiossa ja toisinaan myös dramaturgian opettajina eri alojen oppilaitoksissa. Työtä on jonkin verran tarjolla myös teatterialan järjestöissä.

Teatterit työllistävät yleensä vain yhden dramaturgin, joten työpaikkoja on rajoitetusti. Teatterit käyttävät myös vierailevia dramaturgeja.

Nykyään suurin osa valmistuneista dramaturgeista toimii freelanceina, joiden työt muodostuvat useista lyhytaikaisista projekteista. Etenkin pienet teatterit käyttävät mielellään freelancereita.

Työn vaatimukset

Dramaturgien työnkuvat ja tehtävien vaatimukset poikkeavat hyvin paljon toisistaan.

Yleensä dramaturgeilta odotetaan kirjallista lahjakkuutta, kykyä hahmottaa draamallisia rakenteita ja näytelmäkäsikirjoituksia sekä perehtyneisyyttä draaman historiaan.

Yhtä tärkeää on tuntea teatterin ei-kielellisiä kerrontakeinoja kuten valoa, ääntä, liikettä, tilan käytön mahdollisuuksia ja näyttelijäntyötä.

Teatteritaide on ryhmätyötä, joten dramaturgin tulee osata toimia ryhmässä. Työssä tarvitaan joustavuutta sekä myös kykyä työskennellä itsenäisesti.

Vakituisten työpaikkojen vähäinen määrä vaatii epävarmuuden sietokykyä.

Koulutus

Dramaturgiaa voi opiskella Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Alempi korkeakoulututkinto on teatteritaiteen kandidaatti, ylempi teatteritaiteen maisteri.

Kirjoituskursseja järjestetään esimerkiksi työväen-, kansalais- sekä kansanopistojen toimesta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Ammattiteattereiden palveluksessa palkkaus perustuu teatterialan työehtosopimukseen. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden tehtäväkohtaiset peruspalkat määräytyvät tehtävänimikkeittäin.

 

 

Työmarkkinatiedot
Teatteri- ja tanssiala

Teatteriala työllistää ammattimaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen kentällä yhteensä noin 3 500 henkilötyövuoden edestä. Vakinaisen henkilöstön osuus on noin 2 500 ja tilapäisten osa-aikaisten ja vierailijoiden noin 1 000.

Työnantajia ovat 46 puhe- ja 11 tanssiteatteria, jotka kuuluvat valtionosuuslainsäädännön piiriin, sekä Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera (Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO Teatteritilastot 2015).

Teatterit työllistävät henkilöstöä eri tehtäväalueilla, joiden osuus vaihtelee teatterikohtaisesti. Yhteensä näissä ammattimaisissa teattereissa taiteellisen henkilöstön osuus henkilötyövuosista on lähes puolet ja teknisen henkilöstön osuus reilu kolmannes. Henkilöstöä työskentelee myös hallintotehtävissä ja teatterien johdossa.

Teatterialan eri oppilaitoksista valmistuu vuosittain enemmän uusia teatterintekijöitä kuin ala pystyy työllistämään. Etenkin pysyvä työllistyminen on vaikeutunut merkittävästi. Teattereihin työllistytään yhä enemmän vierailijatehtävissä freelance-pohjalta. Tämä tarkoittaa käytännössä usein myös pätkätöitä, joiden lomassa on apurahatyöskentelyä tai työttömyyttä.

Näyttelijät työskentelevät useammin freelanceina kuin vakinaisissa työsuhteissa. Freelanceina työskentelevillä työn määrä vaihtelee eri aikoina. Näyttelijöiden työttömyys on useimmiten vajaatyöllisyyttä.

Tanssitaiteilijoilla ei juuri ole vakinaisia työsuhteita, sillä lähes kaikki työskentelevät freelanceina. He tekevät tyypillisesti myös koreografin ja tanssinopettajan työtä yhtäaikaisesti tai peräkkäisissä työsuhteissa tanssijan työn kanssa. Tanssijoilla esiintyy työttömyyttä, mutta tanssinopettajilla ei juurikaan.

Teatterialan teknisissä ja toimihenkilötehtävissä työllisyys on ollut suhteellisen vakaata, suuntauksena on kuitenkin siirtyminen vakinaisista määräaikaisiin ja pätkätöihin. Teatteri-ilmaisun ohjaajat työllistyvät useimmiten soveltavan teatterin alueelle. Teatterialalla toimii myös ammatinharjoittajia ja produktiokohtaisia työryhmiä.

Valtion ja kuntien määrärahat vaikuttavat teattereiden toiminta- ja työllistämisedellytyksiin niiden myöntämien avustusten ja apurahojen kautta.

Lähinimikkeet

teatteritaiteen maisteri
näytelmäkirjailija
käsikirjoittaja
draamatekstin kääntäjä

 

 

 

Dramaturgi