Hammaslaborantti

Johdanto

Hammaslaborantti valmistaa hammasproteeseja sekä hampaiden oionnassa ja purennan hoidossa käytettäviä kojeita. Hammaslaborantit työskentelevät yleensä hammaslaboratorioissa, mutta työpaikkoja on myös erikoishammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden vastaanotoilla sekä hammastarvikeliikkeissä ja maahantuontiyrityksissä. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, alan teknologioiden hallintaa ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön.

Työtehtävät

Hammaslaborantti on hammashuollon ammattilainen, joka useimmiten työskentelee mallintamiseen ja purennan kuntouttamiseen liittyvissä tehtävissä hammaslaboratoriossa. Hammaslaborantti valmistaa erilaisia suuhun sijoitettavia lääkinnällisiä laitteita, joita ovat esimerkiksi hammasproteesit sekä hampaiden oikomiseen ja purennan hoitoon käytettävät kojeet.

Hammaslaborantti saa toimeksiannot ja työtehtävät hammaslääkäriltä, jonka kliiniseen hoitosuunnitelmaan hänen työnsä perustuu tai hammasteknikolta, jonka laatiman teknisen työsuunnitelman pohjalta tuotteet valmistetaan.

Hammastekniseen mallintamiseen liittyviä töitä ovat kipsimallien ja jäljennöslusikoiden valmistaminen. Tuotteita käytetään mallin ottamiseen potilaan hampaistosta. Mallintamisessa käytetään jäljennösaineita, kipsiä, vahaa ja akryyleja. Tehtäviin kuuluu myös jäljennöksien käsittely, puhdistus ja desinfiointi.

Purennan kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä hammaslaborantit valmistavat proteettisia rakenteita, joilla korvataan menetettyjä hampaita. He valmistavat sekä osan hampaista korvaavia osaproteeseja että koko hampaiston korvaavia kokoproteeseja. Proteesit eivät korvaa vain hampaita vaan myös alveoliosia, joiden avulla hampaat normaalisti kiinnittyvät leukaluuhun. Proteesit ovat irrotettavia.

Proteesien valmistuksen tehtäviin kuuluu proteesien kiinnittävien ja vahvistavien osien valmistus, akrylointi muottitekniikalla, metallista valettujen rakenteiden valmistus ja viimeistelytyöt. Työ tehdään tarkasti potilaan hampaistosta otettujen mallien mukaan.

Hammaslaborantit valmistavat myös kiinteitä proteeseja. Kruunuproteesilla korvataan vahingoittuneen hampaan terä. Implantilla korvataan yksittäinen puuttuva hammas kokonaan. Hammassilta korvaa puuttuvan hampaan sekä viereisten kruunut.

Työ voi kohdistua myös hampaiston toiminnallisia ja esteettisiä asentovirheitä tai koko purentaelimen virheellisiä toimintoja hoitavien hoitokojeiden valmistukseen. Esimerkiksi hammasraudat ja purentakiskot ovat tällaisia tuotteita.

Hammaslaborantit tekevät myös proteesien ja muiden kojeiden korjaus- ja muutostöitä. Arkisiin tehtäviin kuuluvat puolestaan tarvittavien välineiden, laitteiden ja työtilojen puhdistus sekä päivittäishuolto.

Hammaslaborantteja työskentelee myös hammaslääkäreiden ja erikoishammasteknikoiden vastaanotoilla, joissa hoidetaan potilasvastaanoton perustehtäviä, joihin kuuluu mm. asiakaspalvelua ja avustavia tehtäviä. Osa toimii myynti- ja konsultointitehtävissä hammastarvikeliikkeissä sekä alan laitteita ja materiaaleja maahantuovissa yrityksissä, joissa työ on myyntiä, asiakaspalvelua ja neuvontaa.

Työympäristö on tyypillisesti hammaslaboratorio, joka on siisti tila laitteineen. Työssä käytetään mm. keskiarvoartikulaattoria sekä käsityövälineitä esimerkiksi vahaamiseen, kipsaukseen, hiomiseen ja kiillottamiseen. Hammaslaboratoriossa työskennellään yhdessä hammasteknikon tai erikoishammasteknikon sekä toisten hammaslaboranttien kanssa. Työyhteisön koko riippuu työpaikan koosta. Työ on päivätyötä.

 

Työpaikat

Hammaslaboratoriot. Erikoishammasteknikoiden vastaanotot. Hammaslääkäreiden vastaanotot. Hammastarvikeliikkeet. Maahantuontiliikkeet.

 

Työn vaatimukset

Hammaslaborantin on hallittava proteesien ja hoitokojeiden tekninen valmistus.

Ammatissa on tunnettava työmenetelmät sekä hallittava työvälineiden ja laitteiden käyttö ja tunnettava materiaalit.

Työssä on osattava lukea hammasteknikon laatimia teknisiä työsuunnitelmia sekä ymmärrettävä hammaslääkärin kliinisiä hoitosuunnitelmia.

Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä.

Työssä on hallittava myös fysiikan, kemian, anatomian ja fysiologian perustiedot.

Ammatissa on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön.

Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen esimerkiksi vastaanottotyössä sekä myynti- ja konsultointitehtävissä.

Kielitaidosta on työssä hyötyä mm. ammattikirjallisuuteen perehtymisessä.

Tietotekniikkaa on osattava käyttää sekä oman alan sovelluksina että tiedonhakuun.

Työt on osattava tehdä ergonomisesti oikein.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa hammastekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on hammaslaborantti.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka määräytyy taulukkopalkkana, johon vaikuttaa työkokemus.

Hammaslaboratorioalan palveluksessa olevien hammaslaboranttien palkkaus perustuu Hammaslaboratorioalan työehtosopimukseen, joka on solmittu Hammaslaboratorioliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välillä.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Hammashuoltoala

Hammaslääkäreitä on työelämässä noin 4 600 (v. 2017). Heistä noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa. Seuraavaksi yleisintä on työskentely ammatinharjoittajana, sitten toimiminen työsuhteessa yksityisellä sektorilla.

Hammaslääkäreistä erikoishammaslääkäreitä on noin 600. Heistä noin kaksi kolmesta työskentelee yksityissektorilla ja kolmasosa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa.

Hammaslääkäreiden työllisyystilanne on hyvä, eikä työttömyyttä käytännössä juuri esiinny. Hammaslääkäreistä on pulaa erityisesti terveyskeskuksissa. Monella hammaslääkärillä on päätoimensa ohella myös sivutyö, joka on tavallisimmin vuokralaishammaslääkärinä toimiminen kliinisessä työssä.

Hammashuoltoalan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve edistää suun terveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa hammassairauksia. Hammaslääkäreiden lukumäärän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, koska väestön ikääntyminen lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Uusia hammaslääkäreitä tarvitaan myös eläkkeelle jäävien tilalle. Sama koskee erikoishammaslääkäreitä.

Suuhygienistit työllistyvät useimmiten terveyskeskusten hammashoitoloihin, sairaaloihin, muihin hoitolaitoksiin ja yksityisille hammaslääkäriasemille. Suuhygienistejä toimii myös yrittäjinä omilla vastaanotoillaan. Suuhygienistien työllisyystilanne on pääasiassa hyvä, mutta vaihtelee jonkin verran alueellisesti.

Hammashoitajat (lähihoitajat) työskentelevät terveyskeskusten hammashoitoloissa, sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa ja yksityisillä hammaslääkäriasemilla. Heidän työllisyystilanteensa on yleisesti ottaen hyvä.

Hammasteknikot työskentelevät usein yrittäjinä tai toisen palveluksessa hammaslaboratoriossa, joihin myös hammaslaborantit enimmäkseen työllistyvät. Työllisyystilanne on hyvä.

Hammaslaborantti