Kemian tekniikan DI

Johdanto

Kemian tekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät kemiaa soveltavassa teollisuudessa monipuolisissa työtehtävissä, jotka vaihtelevat johdosta tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi tuotekehittäjä, tuotantopäällikkö ja ympäristöinsinööri. Kemian tekniikan ja luonnontieteiden lisäksi työssä tarvitaan alan tuotteiden, tuotannon ja toimintaympäristön tuntemusta sekä mm. suunnittelu-, esimies- ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Kemian tekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät monipuolisissa työtehtävissä kemiaa soveltavassa teollisuudessa kuten kemianteollisuudessa. Työnantajana voi olla myös esimerkiksi metsäteollisuus, elintarviketeollisuus, biotekniikka-alan yritys, insinööritoimisto tai tutkimuslaitos. Tehtävänimikkeet vaihtelevat työnantajan ja työnkuvan mukaan.

Kemian tekniikassa laboratoriossa testatut kemialliset reaktiot siirretään teollisessa tuotannossa toteutettaviksi. Alan tuotteita ovat esimerkiksi puhdistusaineet, polttoaineet, muovit, paperit, lääkkeet, terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja kosmetiikka. Alalla kehitetään myös biomateriaaleja eri tarkoituksiin sekä ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä.

Diplomi-insinöörit työskentelevät pääasiassa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Työtehtävänä on usein tutkimus ja kehittäminen tai tuotekehitys, joka voi kohdistua tuotteisiin, valmistusmenetelmiin, prosesseihin, tuotantoon, laitteisiin tai palveluihin. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi kehitysinsinööri, tuotekehittäjä tai kemisti.

Johtotehtävissä työskentelevien toimenkuvat liittyvät yrityksen eri toimintojen johtamiseen, joita ovat esimerkiksi tiettyjen tuoteryhmien valmistus, tuotekehitys, tekninen asiakaspalvelu, ympäristöasiat, standardointi jne. Tehtävänimike voi olla esimerkiksi tuotantojohtaja, tuotepäällikkö, tuotekehitysjohtaja tai ympäristöjohtaja.

Käyttötehtävissä vastataan tuotannon sujumisesta. Prosessit ovat pitkälle automatisoituja, jolloin työssä korostuvat valvonta- ja säätötehtävät. Tuotannon käytössä on oltava myös tarvittavat raaka-aineet, laitteet ja henkilöstö, mikä edellyttää huolellista suunnittelua. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi tuotantopäällikkö.

Laadunvalvonnassa huolehditaan erilaisin testauksin siitä, että tuotteet ja raaka-aineet vastaavat tarkoitustaan sekä asetettuja vaatimuksia. Tehtävänimikkeenä voi olla esimerkiksi laatupäällikkö.

Ympäristöön liittyviä tehtäväalueita ovat esimerkiksi tuotannon jäte- ja sivutuotteiden hyödyntäminen energiana tai raaka-aineina sekä ympäristönsuojelun edistäminen. Työ kohdistuu kierrätykseen, puhdistusmenetelmien kehittämiseen ja valvontaan. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi ympäristöinsinööri.

Kemian tekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä myös yrityksen yleishallinnon tehtävissä, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, koulutustehtävissä tai esimerkiksi konsulttina.

Työympäristö vaihtelee toimenkuvasta riippuen. Suunnittelutyötä tehdään toimistoissa, tuotannon käyttötehtäviä laitoksen tuotantotiloissa ja valvomoissa. Tutkimusta, tuotekehitystä ja laadunvalvontaa tehdään mm. laboratoriossa. Myyntityötä tehdään myös asiakkaiden luona.

Ammatissa toimitaan yhteistyössä yrityksen muun henkilökunnan kanssa sekä asiakkaiden ja viranomaisten kanssa. Työvälineinä käytetään tietotekniikka eri ohjelmistoineen sekä tuotantolaitoksissa prosessien valvonta- ja säätölaitteita ja monenlaisia laboratoriovälineitä.

Työtehtävästä riippuen työ voi olla joko päivä- tai vuorotyötä. Työhön voi liittyä paljonkin matkustamista, kuten esimerkiksi myyntityössä ja konsultoinnissa.

 

Työpaikat

Kemianteollisuuden yritykset. Metsäteollisuus. Elintarviketeollisuus. Kaivosteollisuus. Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot. Biotekniikka-alan yritykset. Tutkimuslaitokset. Yliopistot.

Työn vaatimukset

Kemian tekniikan diplomi-insinöörien on tunnettava kemian tekniikkaa ja luonnontieteitä.

Työssä tarvittava osaaminen voi olla painottunut mm. prosessitekniikkaan, puunjalostustekniikkaan, biotekniikkaan tai elintarviketekniikkaan.

Johtotehtävät edellyttävät esimiesosaamista ja organisointitaitoja. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä korostuvat innovatiivisuus ja pitkäjännitteisyys. Markkinointi ja myynti edellyttävät tuotetuntemusta, asiakasosaamista ja kaupallisia valmiuksia.

Ammatissa on tunnettava alan teollisuudessa käytettävät tuotantoprosessit sekä yrityksen ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat.

Kemian tekniikan diplomi-insinööri tarvitsee työssään suunnitteluosaamista sekä loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.

Työ edellyttää sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon että yhteistyötaitoja.

Kansainvälisellä alalla tarvitaan kielitaitoa.

Oman alan teknisen kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

 

Koulutus

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

 

 

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus perustuu Kemianalan toimihenkilösopimukseen. Toimihenkilön palkka (kuukausipalkka) määräytyy hänen hoitamansa tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella. Lisäksi tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden palkka (kuukausipalkka) sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella. Palkkaukseen vaikuttavat mm. tehtävän vaativuus sekä suoritus.

 

Työmarkkinatiedot
Kemianteollisuus

Kemianteollisuus työllistää suoraan noin 34 000 henkilöä (v. 2016). Eniten työllistävät muovituotteiden, peruskemikaalien ja lääkkeiden valmistus. Henkilöstömäärä on pysytellyt vakaana viime vuosina. Suomalainen kemianteollisuus työllistää myös ulkomailla.

Kemianteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin varsinkin eläkkeelle jäämisistä johtuen. Ala työllistää enimmäkseen vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kemianteollisuudessa tarvitaan mm. moniosaamista, uusien teknologioiden hallintaa, raaka-aineosaamista, laatuosaamista, vahvaa luonnontieteellistä ja teknologista osaamista sekä asiakasosaamista, liiketaloudellista osaamista, kestävän kehityksen osaamista, vieraiden kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa ja tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

DI
diplomi-insinööri
insinööri
johtaja
jäteneuvoja
kehitysinsinööri
kemisti
konsultti
käyttöinsinööri
laatuinsinööri
myyntipäällikkö
projekti-insinööri
suunnitteluinsinööri
tuotantopäällikkö
tuotekehittäjä
tutkija
tutkimusinsinööri
tutkimusjohtaja
tutkimuspäällikkö
ympäristöinsinööri
ympäristöinsinööri