Kemiantekniikan insinööri

Johdanto

Kemiantekniikan insinöörit työskentelevät useimmiten kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi tuotantopäällikkö, projekti-insinööri tai ympäristöinsinööri. Tehtävät vaihtelevat tuotannon suunnittelu- ja käyttötehtävistä tuotekehitykseen ja ympäristönsuojeluun. Työpaikkoja on myös muiden työnantajien palveluksessa. Ammatti edellyttää mm. kemian- ja prosessitekniikan tuntemusta sekä suunnitteluosaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Kemiantekniikan insinöörit työskentelevät kemianteollisuudessa eri tehtäväalueilla ja -nimikkeillä. He työskentelevät tuotantolaitoksissa, jotka jalostavat luonnonvaroja teollisuuden raaka-aineiksi sekä valmiiksi tuotteiksi, joita ovat esimerkiksi peruskemikaalit, sellu- ja paperituotteet sekä muovit.

Kemiantekniikan insinöörit toimivat tyypillisesti esimies- tai asiantuntijatehtävissä. He työskentelevät useimmiten tuotantoprosessien suunnittelutehtävissä, käyttötehtävissä ja laadunvalvonnassa.

Tehtävänimikkeet vaihtelevat. Tavallisimpia tehtävänimikkeitä ovat mm. käyttöinsinööri, tuotantoinsinööri, laatuinsinööri, suunnitteluinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri, kehitysinsinööri, laboratorioinsinööri, laboratoriopäällikkö ja ympäristöinsinööri.

Prosessien suunnittelun ja käytön tehtävissä suunnitellaan prosesseja, tehdään tuotannonohjausta sekä hoidetaan käynnissäpitoa ja automaatiojärjestelmiä. Teollisen prosessin tulee toteutua taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Laadunvalvonnassa huolehditaan raaka-aineiden ja lopputuotteiden laatuvaatimusten täyttymisestä.

Ympäristötehtävissä huolehditaan puolestaan teollisiin prosesseihin liittyvästä vesien, ilman, maaperän ja pohjaveden suojelusta sekä jätehuollosta. Puhdistuksessa hyödynnetään erilaisia biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia prosesseja sekä teknisiä laitteita ja ratkaisuja.

Muita tehtäväalueita kemianteollisuudessa ovat esimerkiksi tutkimus, tuotekehitys, myynti, tekninen asiakaspalvelu, markkinointi, tuotantotalous ja koulutus.

Työympäristö vaihtelee toimenkuvasta riippuen. Suunnittelutyötä tehdään toimistoissa, tuotannon käyttötehtäviä laitoksen tuotantotiloissa ja valvomoissa, tutkimusta, kehitystä ja laadunvalvontaa mm. laboratoriossa, myyntityötä asiakkaiden luona jne.

Ammatissa tehdään yhteistyötä prosessinhoitajien ja tuotantolaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös asiakkaiden ja viranomaisten kanssa. Työvälineinä käytetään mm. tietotekniikka eri ohjelmistoineen, automaatioprosessien valvonta- ja säätölaitteita sekä monenlaisia laboratoriovälineitä ja -laitteita.

Työpaikasta riippuen työ voi olla joko vuorotyötä tai päivätyötä. Tehtävistä riippuen työhön voi liittyä paljonkin matkustamista, kuten esimerkiksi myyntityössä ja konsultoinnissa.

Työpaikat

Kemianteollisuuden yritykset. Elintarviketeollisuus. Kaivosteollisuus. Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot. Energiayhtiöt. Vesilaitokset. Kuntien ympäristönsuojelu.

 

 

 

Työn vaatimukset

Kemiantekniikan insinööriltä edellytetään insinööriosaamista kemiantekniikasta ja prosessitekniikasta sekä luonnontieteiden kuten kemian ja fysiikan tuntemusta.

Ammatissa on tunnettava kemiantekniikkaa sekä teollisuudessa käytössä olevia tuotantoprosesseja ja niiden automaatiojärjestelmiä.

Työssä tarvittava erityisosaaminen voi olla painottunut esimerkiksi prosessiteollisuuden automaatiotekniikkaan, kemialliseen metsäteollisuuteen tai ympäristönsuojelutekniikkaan.

Kemiantekniikan insinööri tarvitsee työssään suunnitteluosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Esimiestehtävät edellyttävät johtamis- ja organisointitaitoja.

Työssä tarvitaan loogista ajattelua ja ongelmienratkaisutaitoja.

Ammatissa on tunnettava tuotannon ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja.

Työ on usein kansainvälistä, joten kielitaito on tarpeen.

Ammatti edellyttää yleensä valmiuksia vuorotyöhön.

Oman alan teknisen kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella kemiantekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus perustuu Kemianalan toimihenkilösopimukseen. Toimihenkilön palkka (kuukausipalkka) määräytyy hänen hoitamansa tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella. Lisäksi tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden palkka (kuukausipalkka) sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella. Palkkaukseen vaikuttavat mm. tehtävän vaativuus sekä suoritus.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Kemianteollisuus

Kemianteollisuus työllistää suoraan noin 34 000 henkilöä (v. 2016). Eniten työllistävät muovituotteiden, peruskemikaalien ja lääkkeiden valmistus. Henkilöstömäärä on pysytellyt vakaana viime vuosina. Suomalainen kemianteollisuus työllistää myös ulkomailla.

Kemianteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin varsinkin eläkkeelle jäämisistä johtuen. Ala työllistää enimmäkseen vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kemianteollisuudessa tarvitaan mm. moniosaamista, uusien teknologioiden hallintaa, raaka-aineosaamista, laatuosaamista, vahvaa luonnontieteellistä ja teknologista osaamista sekä asiakasosaamista, liiketaloudellista osaamista, kestävän kehityksen osaamista, vieraiden kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa ja tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

insinööri
insinööri (AMK)
kehitysinsinööri
konsultti
käyttöinsinööri
laatuinsinööri
myyntipäällikkö
projekti-insinööri
suunnitteluinsinööri
tuotantopäällikkö
tutkimusinsinööri
ympäristöinsinööri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemiantekniikan insinööri