Kemiantekniikan prosessinhoitaja

Johdanto

Kemiantekniikan prosessinhoitaja työskentelee erilaisia peruskemikaaleja sekä niihin pohjautuvia tuotteita valmistavassa tuotantolaitoksessa tyypillisesti tuotannon käyttötehtävissä, joihin kuuluu prosessien valvontaa ja ohjaamista. Tehtäviin kuuluu myös kunnossapitoa kuten esimerkiksi huoltotöitä. Ammatti edellyttää mm. prosessien tuntemusta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön.

Työtehtävät

Kemiantekniikan prosessinhoitaja työskentelee tuotantolaitoksessa, jonka tuotannossa hyödynnetään kemiantekniikkaa jalostamalla prosessin aikana raaka-aineista erilaisia tuotteita. Tuotantolaitoksissa valmistetaan mm. peruskemikaaleja muun teollisuuden tarpeisiin sekä esimerkiksi öljytuotteita, maaleja, puhdistusaineita, lääkkeitä, hygieniatuotteita, liimoja, muoveja ja lannoitteita.

Prosessinhoitaja valvoo ja ohjaa tuotteiden valmistusprosesseja ja erilaisia niihin liittyviä laitteita. Prosessit ovat pitkälle automatisoituja, joten työssä korostuvat valvonta- ja säätötoimenpiteet. Tuotannosta riippuen tehtäviin voi kuulua myös yksittäisten koneiden käyttöä. Häiriö- ja vikatilanteiden yllättäessä prosessin kulkuun on puututtava nopeasti.

Tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävien lisäksi prosessinhoitajan tehtäviin kuuluu myös kunnossapitoa, jolloin tehdään esimerkiksi pienempiä päivittäisiä huolto- ja korjaustöitä. Suuremmat korjaukset tekevät esimerkiksi kunnossapitoasentajat tai huoltomiehet, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Prosessinhoitajan tehtäviin kuuluu myös laitteistojen kunnon valvomista sekä tuotteiden laadunvalvontaa ja tarvittaessa avustamista tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

Työympäristönä on tyypillisesti tuotantolaitoksen valvomo ja tuotantotilat, mutta joissakin tehtävissä työskennellään myös laboratoriossa. Työvälineitä ovat erilaiset automaatioprosessien säätölaitteet, näytöt, mittarit ja myös näytteidenottolaitteet.

Ammatissa toimitaan yhteistyössä toisten prosessinhoitajien, kemiantekniikan insinöörien ja mm. kunnossapitohenkilöstön kanssa. Työ on tyypillisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Työpaikat

Kemianteollisuuden yritykset. Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus. Kaivosteollisuus. Energiayhtiöt. Vesilaitokset.

 

 

 

 

Työn vaatimukset

Kemiantekniikan prosessinhoitajan työ edellyttää tuotantoprosessien ja erilaisten laitteiden ja koneiden tuntemusta sekä prosessien säätötoimenpiteiden hallintaa.

Valvontatyö edellyttää huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja vastuullisuutta.

Kunnossapitotehtävät edellyttävät huolto-osaamista. Monitaitoisuus on eduksi.

Työt on osattava tehdä yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien mukaan.

Häiriöt ja vikatilanteet edellyttävät kykyä nopeaan päätöksentekoon ja toimintaan.

Ammatissa tarvitaan kykyä sekä itsenäiseen että ryhmässä työskentelyyn.

Ammatti edellyttää soveltuvuutta vuorotyöhön.

Tekniikan kehittyminen edellyttää täydennyskoulutusta.

Työssä voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon kemiantekniikkaan suuntautuen. Tutkintonimike on prosessinhoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kemianteollisuuden ammattitutkinto sekä kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto.

 

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kemianteollisuus ry:hyn kuuluvissa kemian perusteollisuutta harjoittavissa yrityksissä palkkaus perustuu Kemian perusteollisuuden työehtosopimukseen.

Työntekijän palkka muodostuu työkohtaisesta palkasta joka perustuu tehtäväkokonaisuuksien vaativuuteen sekä henkilökohtaisesta palkasta joka perustuu työntekijän henkilökohtaiseen osaamiseen, pätevyyteen ja työsuoritukseen. Lisäksi tulevat mahdolliset erilaiset lisät.

Suorituspalkkausta voidaan käyttää, jos työn laatu sen sallii, ja se on teknisesti mahdollista.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kemianteollisuus

Kemianteollisuus työllistää suoraan noin 34 000 henkilöä (v. 2016). Eniten työllistävät muovituotteiden, peruskemikaalien ja lääkkeiden valmistus. Henkilöstömäärä on pysytellyt vakaana viime vuosina. Suomalainen kemianteollisuus työllistää myös ulkomailla.

Kemianteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin varsinkin eläkkeelle jäämisistä johtuen. Ala työllistää enimmäkseen vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kemianteollisuudessa tarvitaan mm. moniosaamista, uusien teknologioiden hallintaa, raaka-aineosaamista, laatuosaamista, vahvaa luonnontieteellistä ja teknologista osaamista sekä asiakasosaamista, liiketaloudellista osaamista, kestävän kehityksen osaamista, vieraiden kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa ja tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Lähinimikkeet

operaattori
prosessinhoitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemiantekniikan prosessinhoitaja