Muovialan insinööri

Johdanto

Muovialan insinöörit työskentelevät muoviteollisuudessa monilla eri tehtäväalueilla ja -nimikkeillä. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi muovituotteiden ja muottien suunnittelu sekä tuotannon esimiestehtävät. Nimikkeitä ovat esimerkiksi käyttöinsinööri, tuotesuunnittelija ja laatuinsinööri. Ammatissa tarvitaan mm. valmistustekniikan ja materiaalitekniikan tuntemusta, suunnitteluosaamista ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Muovialan insinöörit toimivat monipuolisissa asiantuntijatehtävissä muoviteollisuuden tuotantolaitoksissa. Muovituotteet vaihtelevat arkisista tuotteista kuten muovipulloista aina lentokoneteollisuuden, elektroniikkateollisuuden ja lääketieteen tarvitsemiin komponentteihin. Muovialan insinöörit työskentelevät monilla eri tehtäväalueilla ja -nimikkeillä.

 

Tyypillisiä tehtäviä ovat muovituotteiden suunnittelu, valmistuksessa käytettävien muottien suunnittelu, tuotantomenetelmien kehittäminen sekä tuotannon esimiestehtävät. Muita tehtäväalueita ovat esimerkiksi tuotekehitys, muovimateriaalien tutkimus, myynti ja markkinointi, osto- ja hankintatehtävät sekä konsultointi.

 

Työnjohtotehtävissä toimitaan muovituotevalmistajien esimiehenä. Muovituotteita valmistetaan useilla eri menetelmillä, joita ovat esimerkiksi ruiskuvalu, puhallusmuovaus, lämpömuovaus ja rotaatiovalu sekä mekaaninen työstö. Työ on pitkälle automatisoitua, jolloin valmistuksessa korostuvat koneiden ohjelmointi sekä valvonta- ja säätötehtävät.

 

Muovialan insinöörien tehtävänimikkeet vaihtelevat. Tuotannon johtotehtävissä nimikkeenä voi olla esimerkiksi osastoinsinööri. Käyttöinsinööri huolehtii muovituotteiden tai muottien valmistuksen tuotannon sujuvuudesta. Laatuinsinööri vastaa tuotannon laadusta ja sen kehittämisestä. Laadunvalvonnassa tehtäviin kuuluu myös raaka-aineiden ja tuotteiden testauksia.

 

Tuotesuunnittelija vastaa siitä, että tuote on toimiva eli vastaa tarkoitustaan. Projektipäällikkö huolehtii siitä, että tuote sopii asiakkaalle ja valmistus on taloudellista. Kehitysinsinööri vastaa puolestaan tuotantomenetelmien kehittämisestä. Muottisuunnittelijan tehtävänä on suunnitella tuotannon tarvitsema ruiskuvalumuotti.

 

Myynti-insinöörin tehtäväkenttää ovat teknistä asiantuntemusta edellyttävä myynti ja markkinointi. Asiakaspalveluinsinöörin tehtävissä toimitaan rajapinnassa tuotantoon, jolloin autetaan asiakasta mm. sopivien tuotteiden, materiaalien ja valmistusmenetelmien valinnassa.

 

Työympäristö vaihtelee toimenkuvasta riippuen. Suunnittelutyötä tehdään toimistossa, tuotannon käyttö- ja esimiestehtäviä laitoksen tuotantotiloissa ja valvomoissa, tutkimusta, kehitystä ja laadunvalvontaa mm. laboratoriossa, myyntityötä asiakkaiden luona jne.

 

Muovituotteiden ja muottien suunnittelussa käytetään apuna 3D-suunnitteluohjelmistoja. Tuotannossa työvälineinä käytetään prosessien valvonta- ja säätölaitteita sekä erilaisia koneita ja laitteita. Laadunvalvonnassa käytetään apuna monenlaisia laboratoriovälineitä.

 

Ammatissa tehdään yhteistyötä muovituotevalmistajien ja tuotantolaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Tuotanto- ja tuotekehitystyö on tyypillisesti ryhmätyötä. Yhteistyötä tehdään myös mm. raaka-aineiden toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

 

Työpaikasta riippuen työ voi olla joko vuorotyötä tai päivätyötä. Tehtävistä riippuen työhön voi liittyä paljonkin matkustamista, kuten esimerkiksi myyntityössä ja konsultoinnissa.

 

Työpaikat

Muoviteollisuuden yritykset, jotka valmistavat erilaisia muovituotteita sekä muoveja ja niiden lisä- ja apuaineita.

 

Työpaikkoja on myös pakkausteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja muissa muoviosia käyttävissä yrityksissä.

 

Työn vaatimukset

Muovialan insinööriltä edellytetään muovituotteiden valmistusprosessien, valmistustekniikan, materiaalitekniikan ja laadunvalvonnan tuntemusta.

 

Ammatissa on hallittava suunnitteluohjelmistojen käyttö sekä tunnettava koneautomaatiota.

 

Muovialan insinööri tarvitsee työssään suunnitteluosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

 

Esimiestehtävät edellyttävät johtamis- ja organisointitaitoja.

 

Työssä tarvitaan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.

 

Ammatissa on tunnettava tuotannon ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat.

 

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja.

 

Työ on usein kansainvälistä, joten kielitaito on tarpeen.

 

Työ edellyttää yleensä valmiuksia vuorotyöhön.

 

Oman alan teknisen kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella muovitekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus perustuu Kemianalan toimihenkilösopimukseen. Toimihenkilön palkka (kuukausipalkka) määräytyy hänen hoitamansa tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella. Lisäksi tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

 

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden palkka (kuukausipalkka) sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella. Palkkaukseen vaikuttavat mm. tehtävän vaativuus sekä suoritus.

 

Työmarkkinatiedot
Kemianteollisuus

Kemianteollisuus työllistää suoraan noin 34 000 henkilöä (v. 2016). Eniten työllistävät muovituotteiden, peruskemikaalien ja lääkkeiden valmistus. Henkilöstömäärä on pysytellyt vakaana viime vuosina. Suomalainen kemianteollisuus työllistää myös ulkomailla.

Kemianteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin varsinkin eläkkeelle jäämisistä johtuen. Ala työllistää enimmäkseen vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kemianteollisuudessa tarvitaan mm. moniosaamista, uusien teknologioiden hallintaa, raaka-aineosaamista, laatuosaamista, vahvaa luonnontieteellistä ja teknologista osaamista sekä asiakasosaamista, liiketaloudellista osaamista, kestävän kehityksen osaamista, vieraiden kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa ja tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

insinööri

insinööri (AMK)

kehitysinsinööri

konsultti

käyttöinsinööri

laatuinsinööri

muottisuunnittelija

myynti-insinööri

myyntipäällikkö

osastoinsinööri

projekti-insinööri

projektipäällikkö

suunnitteluinsinööri

tuotantopäällikkö

tuotesuunnittelija

tutkimusinsinööri

ympäristöinsinööri