Elokuvatuottaja

Johdanto

Elokuvatuottaja työskentelee usein tuotantoyhtiön toimitusjohtajana. Hän johtaa ja valvoo elokuvatuotantoa vastaten elokuvan budjetoinnista ja monista käytännön asioista. Tehtäviin kuuluu mm. työryhmän kokoaminen, sopimusasiat ja markkinointi. Elokuvatuottajan työssä tarvitaan talouden, tekniikan ja elokuvataiteen tuntemuksen lisäksi esimies- ja ryhmätyötaitoja sekä markkinointihenkisyyttä.

Työtehtävät

Elokuvatuottaja työskentelee usein tuotantoyhtiön toimitusjohtajana. Hän etsii aiheita elokuvatuotannoiksi ja vastaa tuotantopäätösten tekemisestä. Elokuvatuottajan on hallittava taloudellisten ja teknisten asioiden lisäksi myös taiteelliset ratkaisut.

Tuotannon taloudellinen valvonta ja elokuvan budjetointi ovat elokuvatuottajan vastuulla. Tehtäviin kuuluu laatia mm. tuotantotukihakemuksia ja tuotantotukiselvityksiä. Tuotantoyhtiön toimitusjohtajana elokuvatuottaja huolehtii myös kaikista muista johtoaseman edellyttämistä tehtävistä.

Elokuvatuottaja rekrytoi uusia ohjaajia ja kokoaa työryhmän. Tehtäviin kuuluu huolehtia tuotantoon liittyvien sopimusten kuten työ-, kalusto- ja laboratoriosopimusten tekemisestä. Elokuvatuottaja osallistuu yleensä vahvasti myös elokuvan markkinointiin.

Mikäli elokuvatuottaja osallistuu aktiivisesti elokuvan tekemiseen ja hänellä on taiteellista asiantuntemusta, hän voi vaikuttaa näkemyksillään myös elokuvan sisältöön. Elokuvan toteutuksesta keskustellaan ohjaajan ja käsikirjoittajan kanssa.

Elokuvatuottajan on pidettävä langat käsissään koko projektin ajan. Hän hoitaa käytännön järjestelyt ja valvoo, että asiat tulevat tehdyiksi ja yhteistyö sujuu. Hänen on tiedettävä, mitä kalustoa tarvitaan, minkälaista lavastusta käytetään, ja tietenkin mitä kaikki maksaa.

Osan edellä mainituista tehtävistä elokuvatuottaja voi jakaa tuotantosihteerille, tuotanto- tai kuvauspäällikölle, apulaisohjaajalle tai kuvaussihteerille. Tehtävänjako määräytyy pitkälti tuotantokohtaisen työryhmän koon perusteella.

Elokuvatuottajan työpiste sijaitsee yleensä toimistossa, jossa hän työskentelee pääasiassa yksin. Neuvottelujen aikana elokuvatuottaja työskentelee yhdessä elokuvaryhmän ohjaajan ja muiden vastuullisten työntekijöiden kanssa. Työhön kuuluu matkustelua etenkin elokuvaa markkinoitaessa.

Työpaikat

Elokuvatuotantoyhtiöt.

Työn vaatimukset

Elokuvatuottajalla tulisi olla kattavat tiedot elokuvatekniikan ja tuotantosuunnittelun eri alueilta sekä kuvallisesta, suullisesta ja kirjallisesta ilmaisusta.

Kaupallinen ja markkinointihenkinen asennoituminen on usein tarpeen, mutta taiteellinen näkökulma pitää silti kyetä säilyttämään.

Saadakseen elokuvansa menestymään tuottajan on kyettävä esiintymään vakuuttavasti ja uskottava omiin kykyihinsä.

Elokuvaryhmän kanssa työskentely edellyttää sekä yhteistyökykyä että esimiestaitoja.

Taito kuunnella ja ymmärtää toisten, esimerkiksi taiteellisten asiantuntijoiden mielipiteitä on tärkeä varsinkin tuottajalle, jolla ei itsellään ole elokuva-alan koulutusta.

Tuottajan on seurattava alan koti- ja ulkomaista kehitystä.

Koulutus

Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella elokuva- ja TV-tuotantoa. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella elokuvaa ja televisiota ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

Elokuvatuottajalla voi myös olla kaupallinen koulutus (ylempi tai alempi korkeakoulututkinto).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Elokuvatuottajat työskentelevät yleensä sopimuspalkalla, jonka suuruus vaihtelee paljon mm. produktioiden mukaan. Tuotantoyhtiön toimitusjohtajan henkilökohtaista palkkaa on vaikea eritellä.

Työmarkkinatiedot
Elokuva-ala

Elokuvien tekeminen tapahtuu tuotantoyhtiöiden kautta. Elokuvatuotantoyhtiöitä on Suomessa noin 100. Tuotantoyhtiöissä on jonkin verran vakinaisia työpaikkoja, mutta tuotanto on pitkälti alihankintaa, jossa eri alojen ammattilaiset tekevät tuotantoyhtiön tilauksesta tietyn osan tuotannosta. Elokuva-ala työllistää riippumattomissa av-alan yrityksissä Suomessa noin 2 500 henkilöä (v. 2017).

Elokuvatuotannoissa tehdään pääasiassa projektiluonteista ja tuotantokohtaista työtä. Elokuvanteko kokoaa ammattilaiset määräajaksi yhteen tuotantotiimiksi, jolloin tuotantoyhtiön palkkalistoilla olevien lukumäärä moninkertaistuu tuotannon ajaksi. Yksi kotimainen elokuva työllistää yleensä 50-300 henkilöä määräajaksi, mutta voi työllistää jopa 350 henkilöä eripituisiksi jaksoiksi. Lisäksi elokuvien teko työllistää välillisesti, koska niiden aikana käytetään runsaasti muiden toimialojen palveluita.

Elokuva-alalla yleistä on toimiminen freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Kilpailu alan työtilaisuuksista on kovaa, eikä kaikille alalle kouluttautuneille riitä töitä. Elokuva-alan oppilaitoksista on valmistunut taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin enemmän kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyskausia voi seurata myös työn projektiluonteisuuden vuoksi. Elokuva-ala houkuttelee silti yhä uusia tulijoita.

Elokuva-ala työllistää myös elokuvien markkinointia ja levitystä hoitavissa levitysyhtiöissä, esitystoiminnassa elokuvateattereissa sekä elokuvatallenteiden myyntiä ja vuokrausta harjoittavissa yrityksissä. Kokopäiväisiä töitä on lähinnä hallinnollisissa sekä markkinointi- ja myyntitehtävissä. Ala työllistää myös huomattavan määrän osa-aikaisia esimerkiksi lipunmyynnissä. Elokuvafestivaalien järjestäminen työllistää projektiluonteisesti.

Elokuva-ala työllistää myös alan järjestöissä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Yleisesti ottaen vaihtuvuus alan työpaikoissa on vakituisten työsuhteiden osalta vähäistä. Työpaikkoja avautuu lähinnä muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Elokuva-ala

Elokuvien tekeminen tapahtuu tuotantoyhtiöiden kautta. Elokuvatuotantoyhtiöitä on Suomessa noin 100. Tuotantoyhtiöissä on jonkin verran vakinaisia työpaikkoja, mutta tuotanto on pitkälti alihankintaa, jossa eri alojen ammattilaiset tekevät tuotantoyhtiön tilauksesta tietyn osan tuotannosta. Elokuva-ala työllistää riippumattomissa av-alan yrityksissä Suomessa noin 2 500 henkilöä (v. 2017).

Elokuvatuotannoissa tehdään pääasiassa projektiluonteista ja tuotantokohtaista työtä. Elokuvanteko kokoaa ammattilaiset määräajaksi yhteen tuotantotiimiksi, jolloin tuotantoyhtiön palkkalistoilla olevien lukumäärä moninkertaistuu tuotannon ajaksi. Yksi kotimainen elokuva työllistää yleensä 50-300 henkilöä määräajaksi, mutta voi työllistää jopa 350 henkilöä eripituisiksi jaksoiksi. Lisäksi elokuvien teko työllistää välillisesti, koska niiden aikana käytetään runsaasti muiden toimialojen palveluita.

Elokuva-alalla yleistä on toimiminen freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Kilpailu alan työtilaisuuksista on kovaa, eikä kaikille alalle kouluttautuneille riitä töitä. Elokuva-alan oppilaitoksista on valmistunut taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin enemmän kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyskausia voi seurata myös työn projektiluonteisuuden vuoksi. Elokuva-ala houkuttelee silti yhä uusia tulijoita.

Elokuva-ala työllistää myös elokuvien markkinointia ja levitystä hoitavissa levitysyhtiöissä, esitystoiminnassa elokuvateattereissa sekä elokuvatallenteiden myyntiä ja vuokrausta harjoittavissa yrityksissä. Kokopäiväisiä töitä on lähinnä hallinnollisissa sekä markkinointi- ja myyntitehtävissä. Ala työllistää myös huomattavan määrän osa-aikaisia esimerkiksi lipunmyynnissä. Elokuvafestivaalien järjestäminen työllistää projektiluonteisesti.

Elokuva-ala työllistää myös alan järjestöissä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Yleisesti ottaen vaihtuvuus alan työpaikoissa on vakituisten työsuhteiden osalta vähäistä. Työpaikkoja avautuu lähinnä muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Lähinimikkeet

medianomi
taiteen maisteri
teatterituottaja
tuottaja