Kirjanpitäjä

Johdanto

Kirjanpitäjiä työskentelee kirjanpitoon, laskutukseen ja reskontrien hoitoon liittyvissä tehtävissä. Työ edellyttää numerotarkkuutta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja. Työpaikkoja on tilitoimistoissa sekä erilaisten yritysten ja organisaatioiden palveluksessa.

 

 

Työtehtävät

Kirjanpitäjä vastaa yrityksen tai julkishallinnon organisaation kuten viraston kirjanpidosta, laskutuksesta ja reskontrien hoidosta. Työnantaja voi olla yritys, virasto, seurakunta tms. tai tilitoimisto. Työtehtävät vaihtelevat työnantajan mukaan.

Useat pienet yritykset ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa tilitoimistojen hoidettavaksi. Kirjanpitäjä vastaa yrityksen laskentatoimen oikeellisuudesta asiakkaan antaman aineiston perusteella.

Tilitoimistossa työskentelevä kirjanpitäjä hoitaa asiakasyrityksen taloushallinnon kokonaisuuden tai sen osan, esimerkiksi kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen, budjetoinnin, palkanlaskennan ja kannattavuusseurannan.

Yrityksen kannattavuuden seuranta ja ennakointi on yksi tärkeimmistä kirjanpitäjän työtehtävistä. Talouden suunnittelussa kirjanpitäjä osallistuu yrityksen budjetin laadintaan, tuottaa hinnoittelupäätöksiin tarvittavia laskelmia sekä tuottaa budjetin seurantaraportteja.

Reskontra on kirjanpidon osatehtävä. Reskontranhoitajana toimiva kirjanpitäjä hoitaa yrityksen osto- ja myyntitilejä sekä avustaa luotonvalvonnassa ja perinnässä. Varastokirjanpitäjä pitää kirjaa vastaanotetuista ja luovutetuista tavaramääristä, hinnoittelee varaston tavaroita ja tarkastaa varastotaseen.

Kirjanpitäjä työskentelee tilitoimiston, yrityksen, viraston tms. muun henkilökunnan kanssa. Työ on istumatyötä toimistomaisessa ympäristössä, ja siihen kuuluu paljon päätetyöskentelyä. Kirjanpito hoidetaan tietotekniikkaa ja erityisiä taloushallinnon ohjelmistoja sekä toimisto-ohjelmistoja käyttäen.

Työaika on yleensä normaali toimistotyöaika. Työssä joutuu toisinaan toimimaan tiukkojen aikataulujen mukaan, ja kiirehuiput toistuvat ajoittain, esimerkiksi tilinpäätösten aika on kiireistä.

 

Työpaikat

Kirjanpitäjiä työskentelee tilitoimistoissa sekä erilaisten yritysten ja organisaatioiden palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Kirjanpitäjän työ edellyttää taloushallinnon osaamisen lisäksi numerotarkkuutta, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Ammatissa tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja ja luottamuksellisuutta.

Kirjanpitäjä tarvitsee myös yhteistyötaitoja.

Ammatissa on hallittava toimisto-ohjelmistot sekä taloushallinnon ohjelmistot.

Työ edellyttää kykyä työskennellä joustavasti ja nopeasti kiireen myös aiheuttaman paineen alaisena.

Ammatissa on hallittava keskeinen työhön liittyvä lainsäädäntö.

Oman alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Istumatyö ja runsas päätetyö saattavat rasittaa hartioita, olkapäitä ja selkää.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös taloushallinnon ammattitutkinto ja taloushallinnon erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).

Taloushallinnon vaativimmissa tehtävissä saatetaan edellyttää liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tradenomi (ylempi AMK) tai yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kandidaatin tai kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä sektorilla noudatetaan alakohtaisia työehtosopimuksia. Palkka määräytyy esimerkiksi työn vaativuuden ja työkokemuksen sekä palvelusvuosien mukaan. Lisäksi voidaan maksaa erilaisia työehtosopimuksen mukaisia lisiä.

Tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden palkkaus perustuu Taloushallintoalaa koskevaan työehtosopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Isännöinti

Isännöintialalla työskentelee yhteensä noin 5 000 henkilöä, joista isännöitsijöitä on noin 2 500 ja muita asiantuntijoita noin 2 500 (v. 2017). Nämä ovat mm. kiinteistösihteereitä, teknisiä asiantuntijoita, kirjanpitäjiä, reskontranhoitajia ja nettitukihenkilöitä. Isännöintiyrityksiä on noin 700. Tyypillisesti alan yrityksessä työskentelee 3-5 työntekijää.

Isännöintialan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve taloyhtiöiden asioiden hoidolle, asumisen toimivuudesta huolehtimiselle sekä asuntojen ja kiinteistöjen arvon säilyttämisen tärkeys. Työllisyyttä edistävät myös ylläpidon ja rakennusten peruskorjausten lisääntyminen sekä energiatehokkuustavoitteet. Asiakkaiden kasvavat vaatimukset lisäävät työn määrää.

Isännöintialan työllisyystilanne on hyvä. Isännöitsijöitä, teknisiä asiantuntijoita ja muita alan ammattilaisia tarvitaan nykyistä enemmän. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa on jopa pulaa työntekijöistä. Uusia työntekijöitä tarvitaan myös, koska alalla on käynnissä sukupolvenvaihdos. Arviolta noin puolet alla työskentelevistä jää eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana. Alalle ei ole koulutettu tarpeeksi uusia ammattilaisia.

Isännöintiala on kasvuala ja vakaa työllistäjä, sillä alan palveluja tarvitaan talouden suhdanteista huolimatta. Alalla tarvitaan tietämystä juridiikasta, taloudesta ja kiinteistötekniikasta sekä asiakaspalvelun ja viestinnän osaamista.

Toimistotyö

Toimistotyöt työllistävät eri toimialojen yrityksissä, valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa sekä järjestöissä. Toimistotyötä tekevien sijoittuminen käytännössä lähes kaikkien työnantajien palvelukseen ja eri toimialoille tekee näissä tehtävissä toimivien lukumäärän selvittämisen vaikeaksi.

Toimistotöiden työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon välttämättömyys käytännön toiminnan kannalta. Esimerkiksi asiakirjoihin, tiedottamiseen, järjestelyihin, hankintoihin ja asiakaspalveluun liittyvät työt on hoidettava, jotta organisaation tai yrityksen toiminta sujuisi. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ylläpitää myös niiden lakisääteisyys.

Yritykset rekrytoivat toimistotyöntekijöitä tarpeen mukaan. Valtiolla, kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa eläkkeelle lähtevien tai uusiin tehtäviin siirtyvien tilalle. Valtio, kunnat ja seurakunnat ovat perustaneet palvelukeskuksia, jotka hoitavat kootusti yksittäisten virastojen ja laitosten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä.

Toimistopalveluja hankitaan entistä enemmän niitä tarjoavilta yrityksiltä, jotta voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen sekä kustannussyistä. Tilitoimistot ovat erikoistuneet taloushallintoon, henkilöstöpalveluyritykset henkilöstöpalveluihin, minkä lisäksi on toimisto- ja sihteeripalveluja tarjoavia yrityksiä. Ulkoistaminen luo ammattilaisille mahdollisuuksia yritystoimintaan. Toimistotyöhön työllistytään myös henkilöstövuokrauksen kautta.

Taloushallinto

Taloushallintoala työllistää noin 13 000 henkilöä tilitoimistoissa (v. 2017). Taloushallinnon tehtävissä työskennellään myös eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja järjestöissä. Näissä työskentelevien taloushallinnon ammattilaisten lukumäärän arvioiminen on vaikeaa, koska taloushallinto voi olla vain yksi tehtäväalue esimerkiksi henkilöstöasioiden ja muiden hallintotehtävien ohella.

Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä talouteen liittyvien asioiden lakisääteisyys.

Tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Työllisyystilanne kuitenkin vaihtelee alueellisesti. Lähivuosina moni alan ammattilainen jää eläkkeelle, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Eri toimialojen yritykset, julkinen sektori ja järjestöt rekrytoivat taloushallinnon tehtäviin tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa voidakseen keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tai -tehtäväänsä sekä kustannussyistä. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Henkilöstöpalveluala

Henkilöstöpalvelualan yrityksissä työskentelee arviolta noin 3 500 henkilöä henkilöstöalan asiantuntija- ja muissa tehtävissä (v. 2016). Alalla toimii yli 1 000 yritystä, joista vakiintuneita on noin 500-600. Suurin osa on pieniä yrityksiä, jotka työllistävät omissa toimistoissaan 1-4 henkilöä, mutta joukossa on myös pari yli 100 henkilöä työllistävää yritystä. Keskimäärin alan yrityksessä työskentelee 17 henkilöä.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, sillä niiden kautta työllistyy vuosittain yli 100 000 henkilöä. Vuokratyöntekijöitä välitetään esimerkiksi eri toimialojen yrityksille ja kunnille. Pelkästään nuoria työllistyy vuokratyöntekijöinä vuosittain yli 50 000. He ovat kaikki henkilöstöpalvelualan yritysten palkkalistoilla.

Henkilöstöpalveluyrityksiä toimii eri puolilla maata, mutta suurin osa toimistoista sijaitsee Etelä-Suomessa sekä suuremmissa kaupungeissa, joissa myös työpaikat ovat. Osalla alan yrityksistä on toimintaa myös Baltian maissa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Henkilöstöpalvelualan työllisyyttä pitää yllä yksityisen työnvälityksen kasvanut rooli sekä työelämän ja julkisten työvoimapalveluiden muutos. Alan yritykset rekrytoivat palvelukseensa tarpeen mukaan. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat jonkin verran työntekijöiden tarpeeseen. Henkilöstöpalveluala on kasvuala, joka työllistää alan yrityksissä tulevaisuudessa yhä useampia henkilöstöammattilaisia ja muita työntekijöitä.

 

Lähinimikkeet

merkonomi
tradenomi
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
pääkirjanpitäjä
taloussihteeri
laskentasihteeri
maksuliikennesihteeri
reskontranhoitaja

 

Kirjanpitäjä