Insinööri, metallien jalostus

Johdanto

Metallien jalostuksessa työskentelevät insinöörit toimivat monenlaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Metallien jalostus valmistaa ja jatkojalostaa mm. teräs- ja kuparituotteita sekä valuja. Metallien jalostuksessa työskentelevien insinöörien työnkuvat vaihtelevat tuotantotehtävistä tuotekehitykseen ja markkinointiin. Teknisen osaamisen lisäksi tarvitaan taloudellista ajattelua sekä esimies- ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Insinöörit työskentelevät metallien jalostuksessa monenlaisissa asiantuntijatehtävissä, joista tyypillisimpiä ovat erilaiset suunnittelu-, esimies- ja johtotehtävät. Tehtävänimikkeet vaihtelevat ammatillisen suuntautumisen ja tehtäväalueen mukaan sekä työnantajittain.

Tehtäväalueita ovat esimerkiksi tuotannon johtotyö, käytön johto- ja valvontatyö, osa- ja tuotesuunnittelu, työn tekninen suunnittelu, tuotantotekninen suunnittelu, laadunvalvonta- ja tarkastustyö, huoltotyö sekä myynti- ja markkinointityö. Insinöörien ammattikunta on jakautunut lukuisiin erikoisammatteihin, joista seuraavana muutama esimerkki.

Tuotantoinsinöörin tärkeimpiä työtehtäviä ovat tuotantolaitoksen toiminnan ohjaus ja valvonta, tuotantovälineiden käyttöasteen ja käyttötekniikan seuranta ja kehittäminen sekä raaka-aineiden ja erilaisten tarvikkeiden laadun, toimitusten ja varausten seuranta. Tehtäviin kuuluu myös budjettien laadintaa ja seurantaa.

Vastuualueeseen voivat kuulua myös esimerkiksi terästehtaan eri prosessien kuten uusien työtapojen kehittäminen, metallurgisesta tuotannosta ja sen teknisestä kehittämisestä vastaaminen tai teräs- ja muiden metalliseosten erottamiseen tai valamiseen liittyvät tehtävät sekä uusien koneiden käyttöönotto.

Tuotantoinsinöörin tehtäviin kuuluu myös osaston, työryhmän tai hankkeiden johtamista tai niissä avustamista sekä laskelmien tekoa. Työnkuvaan kuuluu myös henkilöstön kouluttamista sekä rekrytoinneista ja työturvallisuudesta vastaamista.

Suunnitteluinsinööri kehittää ja koordinoi tuotantoa vastaamalla siitä, että oikeat asiat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tavoitteena on käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Työnkuvaan kuuluu myös koordinoida ostoja, myyntiä, tuotantoa ja toimituksia.

Tuotantopäällikkö vastaa tuotannosta, tuotannon organisoinnista, tuotannon taloudesta, henkilöstöstä ja tuotteen laadusta jollain osastolla, esimerkiksi valssauslaitoksella, tai sitten koko tuotantoketjusta. Tehtäviin kuuluu tuotannon suunnittelu, käytettävissä olevien teknisten mahdollisuuksien vertailu, tuotantoon sopivien menetelmien valinta ja raaka-aineen saatavuudesta huolehtiminen sekä työtapojen kehittäminen.

Lisäksi työnkuvaan kuuluu jakaa tehtävät ja työvuorot työntekijöille, opastaa ja valvoa työn kulkua, ratkaista työssä esiintyvät pulmat sekä soveltaa johdon antamia ohjeita työhön. Myös rekrytointi, perehdyttäminen sekä henkilöstöhallinnon tehtävät voivat kuulua tuotantopäällikölle.

Kehitysinsinööri etsii menetelmiä, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa tuotteen ominaisuuksia tai laatua, kuten vaikka teräksen kestävyyttä. Tehtäviin voi kuulua myös metallisekoitusten tai tuotteiden ja tuotantotapojen kehittämistä. Työtä tehdään joko laboratoriossa tai tuotannossa, jossa tehdään kokeita, tavallisesti yhteistyössä tuotantoteknikoiden, tutkijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Projektipäällikkö tai projekti-insinööri johtaa erilaisia projekteja. Kyse voi olla esimerkiksi teollisuuslaitoksen lisärakennuksesta tai uudesta koneesta tai laitteesta, joka otetaan käyttöön. Tehtäviin kuuluvat yleensä myös budjetointi ja kustannuslaskenta sekä hankintojen tekeminen. Myös laitteita käyttävien ja huoltavien työntekijöiden kouluttaminen voi kuulua työnkuvaan.

Myynti-insinööri vastaa myynnistä ja markkinoista. Tehtäviin kuuluu yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä uusien asiakkaiden hankkimista.

Työympäristöt vaihtelevat. Työ voi olla luonteeltaan toimistotyötä, liikkumista valmistuslinjan eri kohteissa, työskentelyä prosessia ohjaavassa keskusvalvomossa, laboratoriotyötä tai myynti- ja markkinointityötä, johon kuuluu yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä asiakaskäyntejä. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa.

Työ on usein päivätyötä, mutta myös vuorotyötä tuotannosta riippuen. Tuotannon muutosten ja häiriöiden sattuessa työpäivät venyvät. Työhön voi kuulua paljon matkustamista.

 

Työpaikat

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset.

 

Työn vaatimukset

Metallien jalostuksessa työskentelevän insinöörin on tunnettava oman alansa tekniikka sekä tuotantomenetelmät.

Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä johtamistaitoja.

Markkinointi- ja myyntitehtävät edellyttävät kaupallista osaamista.

Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua.

Ammatissa on kyettävä ryhmätyöskentelyyn, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Myös neuvottelu- ja esiintymistaidot ovat tarpeen. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää.

Ammatissa tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja joustavuutta.

Kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat tarpeen varsinkin vientitehtävissä.

Vastuullinen työ edellyttää hyvää paineensietokykyä.

Metallin jalostus kehittyy koko ajan, mikä edellyttää jatkuvaa opiskelua.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi konetekniikkaan tai prosessi- ja materiaalitekniikkaan suuntautuen.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri tai alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi kaivos- ja rikastustekniikkaan tai materiaalitekniikkaan suuntautuen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys.

Toimihenkilön palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta ja työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta sekä mahdollisesta yrityskohtaisesta osuudesta. Työsuhteen keston perusteella maksetaan erillistä palvelusvuosilisää.

Alalla noudatetaan Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Metallien jalostus

Teknologiateollisuuteen kuuluva metallien jalostus työllistää Suomessa noin 15 800 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 20 000 ammattilaista (v. 2016). Metallien jalostuksen tuotteita tarvitaan melkein kaikilla teollisuudenaloilla. Suomessa valmistettavista tuotteista suurin osa menee vientiin.

Metalleja jalostavat yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Metallien jalostajat rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin tuotannosta jää runsaasti työntekijöitä eläkkeelle lähivuosina, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia osaajia. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina suurin piirtein samalla tasolla.

Metallien jalostuksen tuotantoa ja työllisyyttä pitää jatkossakin yllä teräksen ja muiden metallien kysyntä esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuuden, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä rakentamisen tarpeisiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
insinööri
insinööri (AMK)
projektipäällikkö
projekti-insinööri
tuotantoinsinööri
kehitysinsinööri
tuotekehityspäällikkö
suunnitteluinsinööri
myynti-insinööri
tuotantopäällikkö

 

Insinööri, metallien jalostus