Peliartisti

Johdanto

Peliartisti luo digitaalisten pelien visuaalisen ilmeen, jolla on suuri merkitys sekä pelikokemuksen että pelin menestymisen kannalta. Peliartisti suunnittelee ja toteuttaa pelin grafiikat 2D- ja 3D -taiteen keinoin. Tehtäviin kuuluu luoda esimerkiksi kuvia, taustoja ja pintarakenteita sekä pelin hahmoja, ympäristöjä ja animaatioita. Peliartistia voidaan kutsua myös peligraafikoksi, 2D-artistiksi, 3D-mallintajaksi tai pelianimaattoriksi. Työ vaatii mm. visuaalisuutta, luovuutta, yhteistyötaitoja ja grafiikkaohjelmistojen hallintaa.

Työtehtävät

Peliartisti luo digitaalisen pelin visuaalisen ilmeen, joka koostuu useista graafisista elementeistä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelin hahmot, esineet, rakennukset ja ympäristö sekä pintarakenteet ja animaatiot. Työssä käytetään grafiikkaohjelmistoja, joilla suunnitellaan ja luodaan 2D- ja 3D -grafiikkaa sekä tehdään mallintamista ja animaatioita. Työ kohdistuu kaikenlaisiin huvi- ja hyötypeleihin, joita pelataan monenlaisilla laitteilla.

Erityyppiset pelit vaativat erilaisen visuaalisen toteutuksen, josta peliartisti, peligraafikko tms. vastaa. Realismiin pyrkivät pelit vaativat lähes valokuvan tarkkaa mallintamista ja suurta yksityiskohtaisuutta pelin hahmojen, ajoneuvojen, maisemien jne. saamiseksi aidon näköisiksi. Sen sijaan esimerkiksi lapsille suunnatussa fantasiapelissä pelihahmojen ja pelikenttien ulkoasun suunnittelussa vain mielikuvitus on rajana.

Peliartistin toteuttaman pelitaiteen tulee heijastaa ja tukea pelisuunnittelijan kehittämää peli-ideaa kaikkien pelin lukuisten graafisten elementtien muotoilun, tyylin ja niiden luoman tunnelman osalta. Tähän liittyy myös pelin kohderyhmien sekä pelialustojen huomioiminen. Eri kohderyhmät pelaavat eri pelialustoilla, joiden graafinen ja muu suorituskyky vaihtelee huomattavasti, mikä asettaa omat vaatimuksensa ja rajoituksensa pelien grafiikoille.

Pienemmissä pelistudioissa peliartistit voivat joskus tehdä yksin kaikki pelin vaatimat grafiikat, mutta suuremmissa yrityksissä ja isommissa peliprojekteissa työskentelee useita peliartisteja. He voivat olla erikoistuneita esimerkiksi 2D-taiteeseen, 3D-mallintamiseen, hahmosuunnitteluun tai animaatioihin.

Pelinkehityksen esituotantovaiheessa peliartisti tuo esiin ideoitaan konseptitaiteen muodossa, usein piirtämällä tehdyin hahmotelmin. Näin tiimi saa käsityksen mm. pelin hahmoista ja niiden asusteista, rakennuksista ja muusta ympäristöstä sekä pelitasojen ulkoasusta. Peliartisti tekee myös kuvakäsikirjoituksia, storyboardeja, joilla havainnollistetaan tapahtumien kulkua pelissä sekä mistä kuvakulmasta ne esitetään.

2D-artisti luo tekstuureja eli pintarakenteita, joilla mm. pelihahmot, esineet ja ympäristö saadaan visuaalisesti elävämmän ja näyttävämmän näköiseksi. Työ voi kohdistua esimerkiksi pelihahmon ihoon tai rakennuksen seinään. Työssä käytetään grafiikkaohjelmia, joilla luodaan haluttu tekstuuri piirroshahmotelmasta tai valokuvasta.

3D-mallintaja rakentaa 3D-grafiikkaohjelmistoilla kaikki pelissä tarvittavat kolmiulotteiset elementit, joita ovat esimerkiksi pelin hahmot, esineet, puut ja linnut jne. Työ tehdään konseptitaiteilijan hahmotelmien pohjalta tai esimerkiksi mallintamalla valokuvista.

Pelin ympäristöön keskittynyt peliartisti työskentelee maisemien, pelitasojen ja karttojen ulkoasun, layoutin, rakentamisessa. Tehtäviin kuuluu mallintamista ja tekstuurien tekemistä sekä 2D- ja 3D -mallintajien luomien pelin graafisten elementtien koostamista pelin maailmaksi.

Pelitaiteilijan työhön kuuluu myös pelin käyttöliittymän tai sen osien graafista suunnittelua ja toteutusta. Käyttöliittymiin luodaan ulkoasu, menu, valikot ja kaikki tarvittava. Tämä edellyttää käytettävyyden ja pelin kohderyhmien tuntemusta.

Peliartisti voi olla erikoistunut myös pelimaailman valaistukseen. Tällöin työ kohdistuu pelin sisä- ja ulkotilojen, hahmojen ja muiden kohteiden valaisuun ja varjoihin sekä värien ja niiden sävyjen säätämiseen halutunlaisen tunnelman luomiseksi.

Efekteihin erikoistunut pelitaiteilija luo peliin 2D- ja 3D -ohjelmistoilla tehosteita, joilla on suuri merkitys pelikokemuksen ja tunnelman kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi savuavat rauniot, rankkasade, kipinöivä nuotio, räjähdykset, häikäistyminen ja pölyävä tie.

Animaattori tai animoija tekee pelihahmoista ja muista liikkuvista kohteista eläviä 3D-ohjelmistojen avulla. Kaikki liikuteltavat hahmot ja liikkuvat objektit on animoitava pienimpienkin liikahdusten ja ilmeiden osalta. Liikkeillä on myös pelillinen vaikutus, joka toteutetaan pelimekaniikan ohjelmoinnin kautta.

Työ voi kohdistua myös pelin sisäisiin elokuviin, joita käytetään peleissä usein niiden alussa introna tai pelivaiheiden väleissä pelaajan edistyessä. Nämä liittyvät keskeisesti pelin tarinaan, johon pelaaja roolissaan osallistuu.

Pelistä tehdään markkinoinnin tarpeisiin myös trailereita, lyhyitä videoita, joissa esitellään mistä pelissä on kysymys, sekä demoja, jotka ovat pelin ilmaisia suppeita versioita. Peliartistin työhön voi kuulua myös pelin pakkausten, markkinointimateriaalien kuten julisteiden, paitojen ja verkkosivujen graafista suunnittelua ja toteutusta.

Johtava peliartisti vastaa pelitaiteesta grafiikoiden osalta. Hän toimii johtavassa ja koordinoivassa roolissa tehtävinään valvoa, että kaikki graafisen suunnittelun osa-alueet on toteutettu oikein ja työ tehdään aikatauluissa.

Pelinkehitystyö tehdään tiimissä, johon osallistuu vaativien pelien kohdalla jopa satoja eri ammattilaisia, joita ovat peliartistien ja peligraafikoiden lisäksi esimerkiksi ohjelmoijat, äänisuunnittelijat, pelisuunnittelijat, pelituottajat ja pelitestaajat.

Työympäristö vaihtelee pelistudion tiloista omaan kotiin. Työssä käytetään 2D- ja 3D-grafiikkaohjelmistoja, kuvakirjastoja, kameraa ja videokameraa sekä kynää ja paperia. Pelitaiteilijat voivat käyttää työssään myös ohjelmointikieliä.

Työajat ovat pelitaiteilijoilla hyvin vaihtelevia, eikä työn ja vapaa-ajan erottaminen ole aina selkeää. Projektin kiireisissä vaiheissa työpäivät voivat venyä pitkiksikin. Työhön voi kuulua matkustamista esimerkiksi asiakastapaamisten, messujen ja koulutusten vuoksi.

 

 

Työpaikat

Peliteollisuuden (pelialan, pelitoimialan) yritykset. Digitaalisiin peleihin keskittyneet pelistudiot ja muut pelialan yritykset kehittävät ja julkaisevat pelejä sekä tarjoavat peleihin liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluja sekä sisällöntuottamista ja koulutusta.

Työpaikkoja on myös peleihin liittyvää tutkimusta harjoittavissa yliopistoissa sekä alan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Myös alan järjestöt, kaupan ala ja media työllistävät pelialalla.

 

Työn vaatimukset

Pelitaiteilijoiden osaamisvaatimukset vaihtelevat. Yleisosaajat tekevät kaikenlaista graafista suunnittelua ja toteutusta, toiset ovat erikoistuneet jollekin osa-alueelle.

Pelitaiteilijan on hallittava pelihahmojen, pelin taustojen ja ympäristöjen sekä käyttöliittymän graafinen suunnittelu ja toteutus sekä mallinnus, animointi ja efektien toteutus.

Työssä tarvitaan piirustustaitoa sekä sommittelun, perspektiivien, anatomian, arkkitehtuurin, värimaailmojen ja valaistuksen tuntemusta. Kuvataidealan koulutus tai tuntemus on työssä etu.

Ammatti edellyttää visuaalista taiteellisuutta, luovuutta ja mielikuvitusta.

Työssä on hallittava grafiikkaohjelmistot 2D- ja 3D -ohjelmistoista kuvankäsittely- ja piirrosohjelmistoihin, joita ovat esimerkiksi Photoshop, Illustrator ja Flash. Työssä käytettävät pelimoottorit, kuten Unity, on myös tunnettava.

Ohjelmointiosaamista vaaditaan usein grafiikan toteutuksen puolella.

Työssä on tunnettava eri käyttöjärjestelmät ja pelialustat eli laitteet, joilla pelaaminen tapahtuu.

Työ edellyttää myös peligenrejen ja niihin kuuluvien pelien tuntemusta sekä kiinnostusta pelaamista ja pelejä kohtaan.

Pelitaiteilijan on tunnettava digitaalisten pelien kehitysprosessi sekä pelisuunnittelua.

Hyviä viestintätaitoja tarvitaan esimerkiksi ongelmien kuvaamisessa ja muussa raportoinnissa.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen tiimityössä.

Markkinointiosaaminen on työssä eduksi.

Kielitaitoa, erityisesti englannin kielen taitoa, tarvitaan kansainvälisellä ala.

Oman alan kehityksen ja teknologioiden jatkuva seuraaminen sekä täydennyskouluttautuminen tai itseopiskelu ovat tarpeen.

Hyvä stressinsietokyky on tarpeen kiireisten työvaiheiden ja aikataulujen vuoksi.

 

Koulutus

Peliartistilla voi olla graafisen suunnittelun tai kuvataiteen koulutus tai tietotekniikkaan liittyvä koulutus.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, kuva-artesaani. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK) graafiseen suunnitteluun suuntautuen.

Graafista suunnittelua voi opiskella Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin osastolla. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri. Graafista suunnittelua voi opiskella myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi ohjelmistotuotantoon (pelialan) suuntautuen. Koulutusta järjestetään Amiedussa, Laajasalon opistossa, HEO Mediassa, AEL:issa, Stadin Ammattiopistossa, Kouvolan seudun ammattiopistossa, Sataedussa, Oulun seudun ammattiopistossa ja Pohjois-Karjalan Ammattiopistossa Outokummussa.

Toisella asteella voi suorittaa Pohjois-Karjalan Ammattiopistossa Outokummussa myös audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, joka on 3D-mallintamiseen ja -animointiin suuntautuva pelikoulutuslinja. Sataedussa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suuntautuen tietokoneanimaatioon ja peleihin. Tutkintonimike on media-assistentti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tietojenkäsittelyä ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa tai sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskellen. Media-alaa opiskellen voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

Pelialan koulutusta tarjoavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Yliopistoissa pelialan koulutusta (useimmiten tutkimusorientaatio) järjestävät Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LUT, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Tampereen yliopisto / TRIM / Game Research Lab.

Helsingin yliopistossa järjestetään pelialan kursseja tietojenkäsittelytieteessä. Alempi korkeakoulututkinto on filosofian kandidaatti, ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Aalto-yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon taiteen maisteri.

Jyväskylän yliopistossa on Pelit ja pelillisyys -maisterikoulutus. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa järjestetään pelialan kursseja. Oulun yliopistossa on tietojenkäsittelytieteen laitoksella pelitutkimusyksikkö. Tampereen yliopistolla on englanninkielinen maisteriohjelma, joka keskittyy internetiin ja peleihin. Turun yliopistossa tutkitaan pelejä useilla eri tieteenaloilla. Turun yliopistossa on tieteidenvälinen Up Your Game -pelitutkimusverkosto.

Alempi korkeakoulututkinto on yliopistosta ja tiedekunnasta riippuen filosofian kandidaatti, tekniikan kandidaatti tai taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri, diplomi-insinööri tai taiteen maisteri.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä. Tehtävien vaativuuden lisäksi työntekijän kuukausipalkkaan vaikuttavat työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen.

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan myös Tietotekniikan palveluyritysten teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä. Teknisen toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Peliteollisuus

Peliteollisuus työllistää Suomessa noin 2 750 ammattilaista (v. 2016). Alalla työskentelevistä noin viidesosa on naisia. Peliteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun. Pelitoimialan yritykset sijaitsevat enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, mutta viime vuosina eri puolille maata on syntynyt useita pelialan alueellisia keskittymiä.

Peliteollisuuden työllisyyteen vaikuttaa erityisesti suomalaisten pelituotteiden kysyntä maailmalla ja kotimaassa, mikä heijastuu työntekijöiden tarpeeseen varsinkin pelejä kehittävissä yrityksissä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat työllisyyteen esimerkiksi rahoitusten saamisten ja siten yritysten kasvumahdollisuuksien kautta. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut heikoissakin suhdannetilanteissa.

Yritysten henkilöstömäärän arvioidaan edelleen kasvavan liiketoiminnan kasvun myötä, mikä edellyttää uusien osaajien kouluttamista alalle. Peliteollisuuden työpaikkoihin tarvitaan korkeatasoista osaamista sekä jonkin osa-alueen erityisosaamista tai alan kokonaisuuden hallintaa.

Pelialan työpaikat ovat haluttuja, joten kilpailu työpaikoista on kovaa. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Kokeneista ja osaavista ammattilaisista on pulaa. Yrittäjyys tai esimerkiksi osuuskuntatoiminta tarjoavat yhden vaihtoehdon itsensä työllistämiseksi. Kansainvälinen peliala tarjoaa osaajille työllistymismahdollisuuksia myös ulkomailla.

Lähinimikkeet

2D-artisti
2D-ohjelmoija
3D-animaattori
3D-artisti
3D-mallintaja
3D-ohjelmoija
Art director
animaattori
datanomi
diplomi-insinööri
filosofian maisteri
Game artist
Game graphic artist
graafikko
graafinen suunnittelija
grafiikkaohjelmoija
grafiikkasuunnittelija
Graphic designer
insinööri
insinööri (AMK)
käyttöliittymägraafikko
medianomi
medianomi (AMK)
pelianimaattori
peligraafikko
pelikehittäjä
pelinkehittäjä
tradenomi
tradenomi (AMK)