Analyytikko

Johdanto

Analyytikko arvioi pörsseissä noteerattujen yritysten taloudellista kehitystä tulevaisuudessa ja sen vaikutuksia osakekursseihin. Työ koostuu tiedonhankinnasta, tietojen analysoinnista sekä osto- ja myyntisuositusten antamisesta. Analyytikkoja työllistävät pankit, pankkiiriliikkeet, vakuutusyhtiöt ja suuryritykset. Analyytikon on tunnettava rahoitusmarkkinat. Työssä tarvitaan mm. arviointikykyä, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä laskentatoimen ja kansantalouden tuntemusta.

Työtehtävät

Analyytikon tehtävä on arvioida pörsseissä noteerattujen yritysten taloudellista kehitystä tulevaisuudessa ja sen vaikutuksia osakekursseihin. Sijoitusanalyytikon päätehtävä on hankkia ja jalostaa yritystä koskevaa tietoa sellaiseen muotoon, josta on hyötyä sijoituspäätöksen teossa.

Analyytikon työ koostuu tiedonhankinnasta, tietojen analysoinnista sekä asiakkaiden pitämisestä ajan tasalla analyysien perusteella ja osto- ja myyntisuositusten antamisesta. Analyytikon asiakkaita ovat yritysten sijoitus- ja rahoitusjohtajat, sijoittajat ja yrityksen sisäiset sidosryhmät.

Analyytikon työn kohde vaihtelee maantieteellisten alueiden, maiden sekä toimialojen seurantavastuusta yksittäisten suuryritysten tai pienten ja keskisuurten yritysten analysointiin.

Analyytikko keskittyy yleensä muutaman alan tai minimissään jopa vain tietyn yhtiön osakkeiden hinnan kehityksen ennustamiseen. Analyytikot voivat yleisanalyysien ohella erikoistua toimiala-, kansantalous- ja korkoanalyyseihin.

Pankkiiriliikkeissä ja pankeissa työskentelevien sijoitusanalyytikoiden tarjoamat palvelut ovat jonkin tietyn osakkeen osto- tai myyntisuosituksia tai tavoitehintoja sekä yleisempiä, markkinoiden kehitystä kuvaavia ja ennustavia katsauksia.

Tärkeimpiä tietolähteitä analyysin pohjaksi ovat keskustelut yritysten kanssa. Saatuja tietoja peilataan taustamateriaaliin ja muihin lähteisiin, ja muodostetaan näkemys yrityksestä sijoituskohteena.

Yksittäisten osakkeiden ja osakemarkkinoiden muutoksia voidaan analysoida ja ennustaa monen erilaisen mallin avulla. Analyytikko antaa mallille lukuarvot, joiden perusteella malli laskee tulokset. Analyysien aikaulottuvuus vaihtelee lyhyen aikavälin analyyseista pitkäjännitteiseen kehityksen arviointiin.

Asiakkaat odottavat analyytikolta mahdollisimman selkeää kannanottoa osakekurssien kehityksestä. Analyytikon on kerrottava myös sijoituskohteeseen liittyvistä riskeistä.

Pankilla voi olla useampia analyytikkoja, joista kukin seuraa omaa markkinalohkoaan. Analyytikon tärkeimmät työvälineet analysointitaitojen lisäksi ovat tietotekniikka, taulukkolaskenta ja puhelin.

Työympäristö on usein nopearytminen, elävä ja meluisa. Analyytikolta edellytetään joustavuutta työaikojen suhteen. Työpäivä on usein 10-12-tuntinen. Mikäli rahamarkkinoilla tapahtuu merkittäviä käänteitä, työssä ollaan myös vapaa-aikana. Kevät ja alkukesä ovat kiireisintä aikaa analyytikolle, koska silloin yritysten tilinpäätökset on julkistettu ja ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset tulevat.

Työpaikat

Pankit. Pankkiiriliikkeet. Vakuutusyhtiöt. Suuryritykset.

Työn vaatimukset

Analyytikon on tiedettävä markkinoiden hinnoittelun perusteet sekä kyettävä tulkitsemaan tulevaisuuden tapahtumien suuntaa markkinoiden odotusten kanssa.

Sijoittajapsykologian ymmärtäminen on työssä tärkeää.

Analyytikko elää tulevaisuudessa. Hänen on kyettävä laatimaan aina keskimääräistä paremmin toteutuvia ennusteita nopeasti ja huolimatta epävarmuudesta.

Työssä on kyettävä hahmottamaan kokonaisuuksia ja osattava jäsennellä asioita.

Analyytikon on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon ja arviointiin.

Laskentatoimen, kansantalouden, rahoituksen ja matematiikan tiedot ja taidot ovat tarpeen.

Analyytikon on osattava hankkia tietoa kotimaisista ja ulkomaisista lehdistä, sähköisistä viestimistä, tietopalveluista, markkina-analyyseista, tilastoista, tilinpäätöksistä, osavuosikatsauksista, tiedotteista sekä julkisista ennusteista.

Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeä tiedon lähde.

Analyytikot palvelevat myös ulkomaalaisia sijoittajia ja yrityksiä, mikä edellyttää kielitaitoa. Vaatimuksena on vähintään englannin ja usein ruotsin kielen taito.

Analyytikon on tunnettava vastuuta analyysikohteidensa arvioiden totuudenmukaisuudesta, luotettavuudesta ja osakekurssien kehittymisestä.

Kiire ja taloudelliset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa stressiä.

Koulutus

Analyytikoilla on vähintään yksi akateeminen korkeakoulututkinto, useimmiten kauppatieteellinen.

Yliopistoissa voi kauppatieteellisellä koulutusalalla suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon kauppatieteiden maisteri tai alemman korkeakoulututkinnon kauppatieteiden kandidaatti.

Toimialojen analyytikoilla on lisäksi kyseisen toimialan, esimerkiksi lääketieteen, metsäalan tai tietotekniikan koulutusta.

Täydennyskoulutusta tarjoavat Svenska Handelshögskolan ja Suomen sijoitusanalyytikot ry.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Rahoitusalan työehtosopimuksessa toimihenkilön palkka määräytyy työn vaativuuden, pätevyyden ja työsuorituksen mukaan. Palkkaan vaikuttava työtehtävät, kokemus työtehtävissä, päätehtävää vaativammat osatehtävät, pätevyys, vastuu ja työsuoritus. Kuukausi- tai tuntipalkkaus. Pankkikohtaisesti käytössä voi olla myös tulospalkkaus.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

ekonomi
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
korkoanalyytikko
sijoitusanalyytikko
toimiala-analyytikko