Tilastotutkija

Johdanto

Tilastotutkijan tehtäviin kuuluu järjestää tilastotietoja kerääviä tutkimuksia sekä tiedon tutkiminen ja tulosten esittäminen. Työpaikkoja on esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja suuryrityksissä. Tilastotutkijan on hallittava tilastolliset menetelmät. Ammatissa tarvitaan matematiikan ja tietotekniikan osaamisen lisäksi tarkkuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Työtehtävät

Tilastotutkija (tilastotieteilijä) on datan käsittelyn, hallinnan ja tulkinnan asiantuntija. Yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tarvitaan yhä enemmän tilastotieteen osaamista, sillä eri alueilla on kasvavaa tarvetta saada jalostettua tietoa päätöksenteon tueksi.

Moderni tilastotiede on monipuolista data-analyysiä, jonka aiheena ja sovelluskohteena on sattuman ja vaihtelun hallinta, informaation suodattaminen datasta ja mallintaminen monilla tieteen ja elämän alueilla.

Tilastotutkijat suunnittelevat ja järjestävät tilastotietoja kerääviä tutkimuksia. Datan hankinnan lisäksi tehtäviin kuuluu tiedon tutkiminen, tulosten esittäminen ja johtopäätösten tekeminen.

Tilastotieteilijät kehittävät myös menetelmiä numeerisen havaintoaineiston kuvaamiseen sekä tilastolliseen laskentaan, mallintamiseen ja päättelyyn. Havaintoaineistot voivat nykyään olla muutakin kuin lukutilastoja, esimerkiksi jakaumia, kuvia, geenin pätkiä tai telesignaaleja.

Työnkuva vaihtelee työpaikoittain ja nimikkeiden mukaan. Tutkijat ohjaavat tilastojärjestelmän tai sen laajojen osakokonaisuuksien laadintaa. Tehtäviin kuuluu myös kehittää käytettäviä menetelmiä, käsitteitä ja luokituksia. Lisäksi tutkijat tekevät vaativia tilastollisia analyysejä ja tutkimuksia. Tilastotieteilijät saattavat toimia tutkimustyönsä ohella myös opetustehtävissä.

Yliaktuaarien toimenkuvaan kuuluu suuren ja sisällöllisesti vaativan tilastoyksikön toiminnan kehittäminen, johtaminen ja valvonta. Yliaktuaarit laativat myös tilastollisia analyyseja ja selvityksiä.

Aktuaarit puolestaan valvovat ja johtavat suuren tilastokokonaisuuden osaa tai pienehköä tilastokokonaisuutta. Tehtäviin kuuluvat myös suunnittelutyöt liittyen esimerkiksi tietojen saattamiseen julkaisukelpoiseen asuun.

Tilastotutkimusta tehdään usein yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa, varsinkin suuremmissa tutkimuksissa. Yrityksissä tutkijat ovat tekemisissä muiden työyhteisön jäsenten kanssa esimerkiksi tutkimustulosten selvittämisessä. Työ voi olla yksinäistäkin.
Tilastotutkija käyttävät työssään matematiikkaa, erityisesti todennäköisyyslaskentaa. Tietokone on tärkeä työväline. Tilastotutkija työskentelee yleensä omassa työhuoneessaan. Normaali toimistotyöaika on tyypillinen ammatissa. Valtiolla ja kunnilla työaika on virka-aika.

Tilastotieteen sovellusalueita löytyy mm. biologiasta, ympäristötieteistä, lääketieteestä, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä, taloustieteestä, tekniikasta ja luonnontieteistä. Myös teollisuuden tuotekehittely hyödyntää tilastotieteellistä osaamista.

 

Työpaikat

Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Tilastotoimistot. Pankit. Vakuutusyhtiöt. Suuryritykset. Teollisuus. Valtion hallinto. Kuntien hallinto.

 

Työn vaatimukset

Tilastotutkijan on tunnettava tilastolliset menetelmät ja osattava käyttää niitä työssään.

Ammatissa on osattava kerätä edustava havaintoaineisto sekä kuvata ja analysoida aineisto. Ammatissa on hallittava myös numeerisesti mitattavissa olevien ilmiöiden tilastollinen mallintaminen.

Tilastotieteilijältä vaaditaan hyvää ja monipuolista matematiikan osaamista sekä matemaattis-loogista ajattelutapaa. Numeroiden parissa viihtyminen on toivottava ominaisuus.

Tietotekniikan hyvä hallinta on tarpeen.

Työ on itsenäistä ja siinä vaaditaan keskittymiskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tutkimuksen teko saattaa viedä runsaasti aikaa, joten työssä tarvitaan myös pitkäjännitteisyyttä.

Tilastotutkimusta tehdään usein yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa, joten yhteistyökyky ja taito tehdä itsensä ymmärrettäväksi ovat tärkeitä. Ilmiöt on osattava esittää mahdollisimman selkeästi niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Kielitaito on eduksi.

Työ on enimmäkseen päätteen ääressä istumista, joten se saattaa aiheuttaa näyttöpäätetyöskentelyssä tavallisia vaivoja, kuten selkä- ja hartiavaivoja.

Koulutus

Tilastotiedettä voi opiskella pääaineena useimmissa yliopistoissa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi filosofian maisteri.

Tilastotieteilijälle tarpeellisia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka, joiden perustiedot ovat välttämättömiä tilastotieteen opiskelussa.

Tilastotieteilijä voi suuntautua myös hallinnollisiin tai elinkeinoelämän tehtäviin, jolloin tarpeeseen voivat tulla sivuaineet yhteiskunta- tai taloustieteistä.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Aktuaarin kelpoisuuden määrää ja hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Palkkaus

Valtiolla ja kunnilla käytetään kuukausipalkkausta. Palkkaus vaihtelee mm. tehtävän vaativuuden, koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen.

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

aktuaari
filosofian maisteri
matemaatikko
tilastotieteilijä
tutkija
vakuutusmatemaatikko
yliaktuaari