Ympäristönsuojelusuunnittelija

Johdanto

Kunnan palveluksessa työskentelevän ympäristönsuojelusuunnittelijan (ympäristösuunnittelijan) työtehtäviin kuuluu mm. maankäytön suunnittelua, kaavoitukseen vaikuttamista ja erilaisten ympäristöarviointien tekemistä. Ammatissa tarvitaan laaja-alaista asiantuntemusta, itsenäistä työskentelyotetta, yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Työtehtävät

Ympäristönsuojelusuunnittelijan (ympäristösuunnittelijan) työ painottuu erilaisten ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi maankäytön suunnittelu ja ympäristöselvitysten laatiminen. Ympäristösuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti kestävää kehitystä.

Kuntien tehtävät ympäristönsuojelussa ovat laaja-alaisia, ja ne painottuvat eri kunnissa eri tavoin mm. kunnan koon, elinkeinorakenteen ja ympäristönsuojeluhenkilöstön määrän mukaan. Ympäristönsuojelusuunnittelijan virkoja on yleensä vain suuremmissa kunnissa. Ympäristönsuojelutehtävät määräytyvät pitkälti ympäristölainsäädännön kautta.

Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtävät liittyvät maankäytön suunnitteluun, esimerkiksi kaavoitukseen vaikuttamiseen sekä asuinalueiden, teollisuusalueiden ja puistojen ympäristöratkaisujen suunnitteluun. Tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi suunnitella, miten liikenteen haittojen vähennetään sekä ilmansuojelu- ja meluntorjuntaratkaisujen kehittämistä.

Työnkuvaan kuuluu myös alueiden käytön arviointia sekä erilaisten ympäristönsuojeluun liittyvien ohjelmien, selvitysten ja ennusteiden laatimista. Ympäristövaikutuksia arvioidaan mm. alueiden käyttöön ja teiden suunnitteluun liittyvissä hankkeissa. Ympäristösuunnittelijalle voi kuulua myös tiedotus- ja koulutustehtäviä.

Työ tehdään lähinnä toimistossa, jossa suunnittelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti. Työvälineinä käytetään mm. tietotekniikkaa. Työhön kuuluu myös esimerkiksi luennointia erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuspäivillä. Työ tehdään pääasiassa virka-aikana. Usein käytössä on joustava työaika, jolloin työskennellään esimerkiksi klo 8.00-16.00. Työhön voi kuulua jonkin verran matkustamista eri tilaisuuksiin.

Ympäristösuunnittelua tehdään myös valtion palveluksessa sekä yksityisissä yrityksissä monilla eri nimikkeillä, joita ei esitellä tässä yhteydessä.

 

 

Työpaikat

Kunnat.

 

Työn vaatimukset

Ympäristösuunnittelijan työ edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. Työssä ollaan tekemisissä paitsi ympäristöasioiden, myös tekniikan ja lainsäädännön kanssa.

Työssä edellytetään itsenäistä työskentelyotetta ja oma-aloitteisuutta.

Hyvät yhteistyötaidot ovat tarpeen, koska ammatissa toimitaan yhteistyössä kunnan muiden viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Tehtävien luonteen vuoksi tarvitaan myös luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Hyvästä kirjallisesta ilmaisutaidosta on hyötyä, koska työhön kuuluu erilaisten selvitysten ja yhteenvetojen tekemistä.

Tiedotus- ja koulutustehtävät edellyttävät hyvää suullista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Koulutus

Ympäristösuunnittelijan virkaan edellytetään soveltuvaa korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa. Koulutustaustat vaihtelevat, mikä johtuu siitä, että alalla tarvitaan monenlaista asiantuntemusta.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa tutkinnon filosofian maisteri (FM). Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Pääaineena voi opiskella esimerkiksi bio- ja ympäristötieteitä sekä maantiedettä.

Maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnot. Pääaineena voi opiskella esimerkiksi ympäristötieteitä.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Alalla voi suorittaa myös maisema-arkkitehdin tutkinnon.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK). Tutkinnossa voi suuntautua esimerkiksi ympäristöteknologiaan.

Ammattikorkeakoulujen luonnonvara- ja ympäristöalalla voi suorittaa esimerkiksi tutkinnon ympäristösuunnittelija (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ympäristönsuojelusihteerin virkaan edellytetään soveltuvaa korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa.

Palkkaus

Kuukausipalkka. Kunta-alalla palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista. Palkat määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Työmarkkinatiedot
Ympäristöala

Ympäristöala työllistää valtiolla, kunnilla, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Työpaikkoja on lisäksi ympäristöalan yrityksissä, luontoalan yrityksissä ja muiden toimialojen yrityksissä esimerkiksi teollisuudessa. Ala työllistää myös järjestöissä.

Ympäristöalalla työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa johtuen työntekijöiden sijoittumisesta eri sektoreille. Ala työllistää esimerkiksi ympäristön tutkimisen, suunnittelun, käytön, hyödyntämisen ja hoidon tehtäväalueilla.

Työllisyystilanne vaihtelee koulutustaustasta riippuen. Yleisesti ottaen oppilaitoksista on valmistunut enemmän alalle tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyttä esiintyy erityisesti vastavalmistuneilla. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä yliopistoissa ja kunnilla.

Valtio, kunnat ja yliopistot palkkaavat uutta henkilöstöä lähinnä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Työpaikkojen syntyminen julkisella sektorilla riippuu uusien virkojen perustamisesta tai avoimeksi tulleiden täyttämisestä. Ympäristöalan ja luontoalan järjestöissä on vain vähän henkilökuntaa.

Ympäristöalan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Niiden työllisyystilanteeseen vaikuttaa alan palveluiden ja tuotteiden kysyntä, joka riippuu talouden suhdanteista ja investoinneista ympäristöön. Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Sen tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävästi osaavia työntekijöitä.

Ympäristöalaan liittyvä luontoyrittäjyys on pienyritysvaltaista. Alalla toimivat ovat pääasiassa yhden hengen yrityksiä tai perheyrityksiä. Niiden työllisyydelle on tyypillistä kausiluonteisuus ja sivutoimisuus sekä osa-aikainen ja monialayrittäjyys.

Ympäristönhuolto

Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen sekä jätevesihuollon tehtävissä. Ala työllistää lisäksi pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Työpaikkoja on myös ympäristövalvonnassa, jäte- ja kierrätysneuvonnassa, tutkimuksessa ja alan teknologiaa kehittävissä ja tuotteita valmistavissa yrityksissä.

Ympäristönhuollossa työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa, koska työpaikat sijaitsevat eri sektoreiden työnantajilla. Ala työllistää pääasiassa jätehuolto- ja vesihuoltoyrityksissä sekä kunnissa ja kuntayhtymissä. Työpaikkoja on myös valtion hallinnossa ja tutkimuslaitoksissa sekä alan järjestöissä.

Työpaikkoja on niin ikään ympäristöliiketoiminnassa, joka liittyy eri toimialojen yritysten ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuus valmistaa materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviä koneita ja laitteita. Palvelualoilla tuotetaan tutkimus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Rakentamisessa edistetään puolestaan energiatehokkuutta.

Työllisyyttä ylläpitää alan välttämättömyys yhteiskunnan toimivuuden kannalta sekä lakisääteisyys. Toiminnan on oltava jatkuvaa, sillä muuten ympäristön ja ihmisten terveys sekä luonto vaarantuvat. Kierrätyksessä työllisyyttä ylläpitää tarve säästää raaka-aineita uusien tuotteiden valmistuksessa sekä jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät jätehuollossa, jätteiden kierrätyksen tehtävissä sekä jäte- ja ympäristöneuvonnassa. Ammattitaitoisia ympäristötyöntekijöitä tarvitaan maa-alueiden ja vesistöjen kunnostukseen. Yritykset, kunnat ja muut alan toimijat rekrytoivat uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lähinimikkeet

luonnonsuojelusuunnittelija
suunnittelija
ympäristöasiantuntija
ympäristösuunnittelija
ympäristönsuunnittelija