Ylihoitaja

Johdanto

Ylihoitaja johtaa terveydenhuollon organisaatioiden hoitotyötä, kliinistä laboratoriotyötä ja radiografiatyötä vastaten potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja terveyspalveluihin liittyvien palvelukokonaisuuksien laadusta ja kehittämisestä. Ylihoitajat työskentelevät terveyden- ja sosiaalihuollon eri organisaatioissa julkisella tai yksityisellä sektorilla. Ammatissa tarvitaan esimiesosaamista, hyvää suunnittelutaitoa, yhteistyökykyä sekä kykyä työskennellä itsenäisesti.

Työtehtävät

Ylihoitaja johtaa eri terveydenhuollon organisaatioiden hoitotyötä, kliinistä laboratoriotyötä ja radiografiatyötä vastaten potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja terveyspalveluihin liittyvien palvelukokonaisuuksien laadusta ja kehittämisestä.

Ylihoitaja vastaa potilaiden/asiakkaiden hoidon ja palvelun laadusta ja saatavuudesta sekä hoitotyön, laboratoriotyön että radiografiatyön kehittämisestä. Hän vastaa organisaationsa henkilöstöstrategiasta ja sen kehittämisestä. Ylihoitaja toimii omassa tehtävässään asiantuntijana.

Ylihoitajalla on organisaatiossaan omassa tehtäväkentässään johtosäännön mukainen tulosvastuu. Hän seuraa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, määrärahojen käyttöä ja talousarvion toteutumista.

Ylihoitaja vastaa hoitotyön henkilökunnan asianmukaisesta käytöstä, oikeasta henkilöstörakenteesta, ammattitaidon ylläpitämisestä sekä siitä, että henkilökunta noudattaa työssään eettisiä ohjeita.

Ylihoitaja osallistuu tutkimus-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joihin sisältyy myös vastuu hoitohenkilöstön ammatillisen tiedon ja taidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Muutoksen johtaminen ja uusien innovaatioiden etsiminen ja soveltaminen ovat ylihoitajan tehtäväkuvaa.

Hän voi toimia myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä, tutkimus- ja opetustehtävissä, terveydenhuollon tarkastajana, kansallisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä, erilaisissa luottamustehtävissä tai muissa yhteiskunnallisissa johtotehtävissä.

Ylihoitaja toimii yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään terveyden- ja sosiaalihuollon eri organisaatioiden toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat mm. yliopistot, seurakunnat, ammatilliset oppilaitokset ja ns. kolmas sektori. Ylihoitajan työ on yleensä päivätyötä.

 

Työpaikat

Ylihoitajat työskentelevät terveyden- ja sosiaalihuollon eri organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Työn vaatimukset

Ylihoitajan työssä edellytetään hyvää hoito- ja terveystieteiden asiantuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia ja valmiuksia laaja-alaiseen yhteistyöhön.

Ylihoitajan työ edellyttää johtamisosaamista, tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja niiden soveltamisen hallintaa sekä laatujohtamista.

Henkilöstöhallinnon työ edellyttää konfliktijohtamis- ja sovittelutaitoja sekä stressinsietokykyä.

Koulutus

Ylempi korkeakoulututkinto, terveystieteiden maisteri.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ylihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveystieteiden maisterin tutkinto (tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus.

Palkkaus

Kunnan tehtävissä ylihoitajan palkka perustuu virka- tai työehtosopimuksen mukaiseen tehtäväkohtaiseen palkkaan sekä vuosisidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin lisiin.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityisellä sektorilla palkka on neuvoteltavissa.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lisäaineistot

Hoitoalan ammatteja. Video. Työministeriö 2004.

Lähinimikkeet

hallintoylihoitaja
johtava hoitaja
johtava ylihoitaja
ylihoitaja
terveystieteiden maisteri