Kätilö

Johdanto

Kätilön tehtävänä on opastaa odottavia äitejä, avustaa synnytyksen aikana sekä hoitaa äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Työ kohdistuu viime kädessä koko perheeseen. Tehtäviin kuuluvat myös mm. naisten sairauksien hoito, ehkäisyneuvonta, perhesuunnittelu ja lapsettomuuden hoito. Kätilöitä työskentelee mm. terveyskeskusten äitiys- ja ehkäisyneuvoloissa sekä sairaaloissa. Itsenäinen ja vastuullinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, käden taitoja sekä päätöksentekokykyä.

Työtehtävät

Kätilö on terveydenhoidon ammattilainen, joka ohjaa ja opastaa odottavia äitejä raskauden aikana, avustaa äitiä synnytyksen aikana sekä hoitaa äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Kätilöt hoitavat myös naistentautipotilaita. Työnkuva vaihtelee neuvoloissa, poliklinikoilla ja sairaaloiden synnytysosastoilla. Kätilöllä on myös sairaanhoitajan pätevyys.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvoloissa kätilölle kuuluvat ne toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan hedelmällisessä iässä olevien henkilöiden, mahdollisten tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa. Kätilöt osallistuvat myös kohdun kaulaosan syövän joukkotarkastuksiin.

Terveyskeskusten äitiysneuvoloissa kätilöt hoitavat itsenäisesti normaalin raskauden seurannan. Kätilöt tutkivat ja tarkkailevat raskaana olevan äidin sekä sikiön hyvinvointia neuvolavastaanotollaan säännöllisin väliajoin. Kätilöt tekevät erilaisia seulontatutkimuksia, ottavat verikokeita, mittaavat verenpainetta sekä tutkivat sikiötä mm. sydänääniä kuuntelemalla. Jos raskauden aikana lapsen tai äidin voinnissa havaitaan jotain poikkeavaa, kätilöt ohjaavat äidin lisätutkimuksiin äitiyspoliklinikoille.

Raskauden aikana perheille annetaan terveysneuvontaa ja kätilö valmentaa perheet synnytykseen ja vanhemmuuteen. Nykyään isät ovat usein mukana neuvolakäynneillä. Erityisen tärkeää on löytää ne perheet, jotka tarvitsevat erityistukea elämän taitekohdissa, kuten lapsen syntyminen perheeseen on.

Synnytyksen jälkeen kätilö tutkii vielä kerran äidin ja lapsen kotikäynnillään tai vastaanotollaan. Tällöin tarkistetaan äidin toipuminen synnytyksestä ja imetyksen onnistuminen, rintamaidon riittävyys ja vastasyntyneen normaali kasvu ja kehitys.

Raskaudessa ilmenevät ongelmat hoidetaan sairaalan äitiyspoliklinikalla ja synnyttämättömien tarkkailuosastolla. Kätilöt hoitavat raskaana olevia naisia ja syntymätöntä lasta yhteistyössä synnytyslääkärien kanssa osallistuen tutkimuksiin, tarkkailuun, hoitoon sekä äidin ohjaukseen ja neuvontaan.

Sairaalan synnytysosastolla kätilö vastaa itsenäisesti normaalin synnytyksen kaikista vaiheista. Tehtäviin kuuluu ottaa potilas vastaan, suunnitella hoito yhdessä perheen kanssa, hoitaa ja tarkkailla äitiä, hoitaa synnytys ja vastasyntynyt lapsi sekä kotiuttaa äiti. Jos synnytyksen kuluessa havaitaan poikkeavuuksia tai kyseessä on riskisynnyttäjä, toimii kätilö synnytyslääkärin ja lastenlääkärin kanssa tiiminä.

Koska jokainen synnytys on ainutlaatuinen tapahtuma, on kätilön oltava valmistautunut kohtaamaan erilaisia tilanteita ja osattava toimia nopeasti tilanteen niin vaatiessa. Hän joutuu tekemään päätöksen, milloin lääkäri kutsutaan paikalle.

Kätilö tukee, rohkaisee ja opastaa äitiä synnytyksen aikana sekä huolehtii, että äiti saa tarvitsemansa hoidon ja kivunlievityksen. Sekä synnyttäjälle että synnytyksessä mukana olevalle isälle on luotava turvallisuuden tunne. Synnytyksen jälkeen kätilö seuraa sekä äidin että lapsen vointia. Vielä tällöinkin yllättäviin asioihin on varauduttava.

Sairaalan lapsivuodeosastolla kätilö tarkkailee, tukee ja ohjaa synnyttäneitä äitejä ja perheitä lapsen hoidossa ja imetyksessä sekä auttaa ja neuvoo vanhempia varhaiseen vuorovaikutukseen vauvan viestien tulkinnassa.

Kätilöt ovat osana moniammatillista työryhmää. Sairaalan naistentautien poliklinikalla ja -osastolla kätilöt hoitavat naistentauteja sairastavia naisia yhteistyössä gynekologien kanssa. Kätilöt toimivat perhesuunnittelu- ja lapsettomuuspoliklinikoilla kiinteässä yhteistyössä naistentautilääkäreiden kanssa. Työ sairaalassa on yleensä kolmivuorotyötä, muualla säännöllistä päivätyötä.

 

Työpaikat

Terveyskeskusten äitiys- ja ehkäisyneuvolat, sairaaloiden äitiyspoliklinikat, synnytys-, lapsivuodeosastot ja naistentautienosastot ja -poliklinikat, keskolat, perinnöllisyyspoliklinikat, lapsettomuusklinikat.

 

Työn vaatimukset

Kätilön työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista. Kätilötyö painottuu terveyden edistämiseen sekä riski- ja ongelmatilanteiden mahdollisen varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Hoitotoimenpiteitä koskevia ratkaisuja on kyettävä tekemään viivyttelemättä.

Työssä tarvitaan vahvaa teoreettista tietoa, päätöksentekokykyä, käden taitoja, ongelmaratkaisutaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja.

Kätilön työssä korostuu hienotunteisuus ja herkkyys aistia herkän ja intiimin elämäntilanteen tuomat muutokset ihmisessä. Kätilöllä tulee olla herkkyyttä ja taitoja työskennellä eri tavoin reagoivien ihmisten kanssa.

Odottavat ja vastasynnyttäneet naiset perheineen tarvitsevat kätilöltä tietoa, tukea, myötäelämisen kykyä ja rohkaisua. Samaa herkkyyttä tarvitaan myös perhesuunnittelussa ja lapsettomuuden hoidossa sekä lapsensa menettäneiden ja naistentautia sairastavien naisten ja perheiden hoidossa.

Kätilöt tarvitsevat yhteistyötaitoja työskennellessään moniammatillisessa työryhmässä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon kätilö (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kätilö on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Kätilön tutkinnon suorittaneet saavat myös sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden.

 

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

sairaanhoitaja
kätilö (AMK)