Webmaster

Johdanto

 

Webmaster on verkkosivuston ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu yleensä useamman sivuston sisällön päivittämistä sekä toimivuuden tarkkailua ja kehittämistä. Webmastereita työskentelee sivustoja suunnittelevissa ja ylläpitävissä yrityksissä sekä yritysten, virastojen ja yhteisöjen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan tietotekniikan osaamista, viestinnän tuntemusta sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

 

 

Työtehtävät

 

Webmaster on verkkosivuston ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu päivittää sivuston sisältöä ja vastata sivuston toimivuudesta. Työ voi kohdistua joko internet- tai intranet-sivustoon. Toimenkuva voi vaihdella paljonkin työpaikasta riippuen. Webmasterin töitä voidaan tehdä myös muilla tehtävänimikkeillä.

Verkkosivuston sisällön päivittäminen on keskeistä webmasterin työssä. Sivuston sisältö tulee usein muilta, webmasterin tehtävänä on julkaiseminen. Sisältö on tyypillisesti tekstiä ja kuvaa, mutta myös animaatiota, videokuvaa ja ääntä käytetään. Verkkosivuilla voidaan lisäksi esittää kyselyitä sekä tarjota mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen.

Webmasterin toinen keskeinen tehtävä on sivuston toimivuuden tarkkailu ja teknisten ongelmatilanteiden selvittäminen. Teknisen ylläpidon lisäksi hän vastaa sivustoon liittyviin teknisiin kysymyksiin, joita tulee pääasiassa sivuston käyttäjiltä.

Työnkuvaan voi kuulua myös esimerkiksi sivuston kehittämistä, yrityksen verkkostrategian suunnittelua, palvelimen ylläpitoa ja käyttöoikeuksien hallintaa. Suuremmissa työpaikoissa voi olla useampi webmaster, joilla kaikilla on omat vastuualueensa. Työtä tehdään usein myös ryhmässä. Tehtäviä hoidetaan monissa työpaikoissa myös sivutoimisesti.

Tärkein työväline on tietokone, jossa on internet-yhteys, www-selain, html-editori, kuvankäsittelyohjelma, tavalliset toimisto-ohjelmat sekä sähköposti. Toinen tärkeä työväline on puhelin.

Työaika on yleensä normaali toimistotyöaika, mutta työpäivät saattavat joskus venyä. Mahdollisessa päivystysvuorossa on tultava tarvittaessa paikalle. Kiirehuippuja esiintyy etenkin kun otetaan käyttöön uusia sivustoja, sisältökokonaisuuksia ja uutta ulkoasua. Asiat hoidetaan pitkälti verkon välityksellä, joten työn vuoksi ei yleensä joudu matkustelemaan.

 

Työpaikat

Tietotekniikan palvelutuotantoyritykset.

Työpaikkoja on myös tietotekniikkaa käyttävien yritysten ja organisaatioiden kuten virastojen ja oppilaitosten atk-keskuksissa, IT-osastoissa, tietotekniikkaosastoissa ja vastaavissa.

 

Työn vaatimukset

Webmasterilta edellytetään tärkeimpien web-kuvauskielten ja ohjelmointikielten hallintaa.

Grafiikkaan liittyvät työt edellyttävät kuvankäsittelyohjelmistojen hallintaa.

Webmasterin on hallittava tietotekniikan työvälineet sekä tunnettava perusteet tietoliikenteestä.

Pienemmissä yrityksissä työntekijät ovat usein moniosaajia, joiden on hallittava vähän kaikkea.

Käyttäjänäkökulman huomioiminen on tärkeää, joten viestinnän tuntemuksesta on hyötyä.

Ammatissa tarvitaan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä hyvää muistia.

Vuorovaikutustaidot ovat tarpeen, koska työ on asiakaspalvelua ja töitä tehdään myös ryhmässä.

Kielitaitoa tarvitaan, koska alan kirjallisuus on usein englanninkielistä.

Tietotekniikan nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa opiskelua.

 

Koulutus

Webmastereilla on erilaisia koulutustaustoja, esimerkiksi tietotekniikan, graafisen suunnittelun tai humanistisen alan opintoja. Monilla on ammattikorkeakoulututkinto.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on datanomi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto ja tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tietojenkäsittelyä ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös tieto- ja viestintätekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Tietoalan Toimihenkilöt ry:n välillä. Tehtävien vaativuuden lisäksi työntekijän palkkaan vaikuttavat työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Tieto- ja viestintätekniikka

Teknologiateollisuuteen kuuluva tieto- ja viestintätekniikka  työllistää Suomessa noin 59 300 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 13 700 ammattilaista (v. 2016).

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina jonkin verran. Tieto- ja viestintätekniikan työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, koska tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikkialla, mikä luo kysyntää alan tuotteille ja palveluille.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

datanomi
insinööri
insinööri (AMK)
tradenomi
tradenomi (AMK)
tekninen sisällöntuottaja
verkkosivuston ylläpitäjä
web-ylläpitäjä
www-ylläpitäjä
ylläpitäjä
tekninen tuki