Kieliteknologi

Johdanto

Kieliteknologit tutkivat ja mallintavat puhuttua ja kirjoitettua kieltä tietotekniikan avulla sekä kehittävät erilaisia niihin liittyviä teknisiä sovelluksia. Työpaikkoja on mm. kieliteknologiayrityksissä, käännöstoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Kieliteknologilta edellytetään mm. kielitieteen ja tietotekniikan osaamista sekä tutkimuksellista työotetta, luovuutta, pitkäjännitteisyyttä ja ryhmätyötaitoja.

Työtehtävät

Kieliteknologit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä, joissa yhdistyy teknologian ja humanististen tieteiden osaaminen. Kieliteknologia on monitieteinen ala, jonka tehtävien kannalta keskeisiä osaamisalueita ovat kielitiede ja tietotekniikka.

Kieliteknologia kohdistuu puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen. Kieliteknologit mallintavat ja käsittelevät luonnollista kieltä tietotekniikan avulla. He tutkivat myös teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla luonnollista kieltä voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon.

Kieliteknologit kehittävät kieltä hyväksikäyttävää teknologiaa sekä erilaisia sovelluksia. Tavoitteena on ohjelmoida tietokone tuottamaan ja tunnistamaan kieltä. Tuotteita ovat mm. erilaiset ohjelmistot, verkkosivustot, käyttöliittymät, matkapuhelimet, laitteet, robotit ja apuvälineet.

Tekstinkäsittelyn avuksi rakennetaan ohjelmistoja, jotka tekevät mm. oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistusta, automaattista tavutusta ja tarjoavat synonyymisanastoja. Kielenkääntämisen tarpeisiin laaditaan mm. automaattisia kielenkääntöohjelmistoja ja sanakirjoja.

Kieliteknologian sovellusalue on myös tekstimuotoisen tiedon hallinta jota voidaan hyödyntää tiedonhakuun, tekstien automaattiseen indeksointiin ja tiivistämiseen sekä dokumenttien luokitteluun.

Puheentunnistuksessa tietokone tunnistaa ihmisen puhetta. Sovellus voi myös muuttaa puheen tekstiksi. Puhesynteesillä ihmispuhetta mallinnetaan ja tuotetaan keinotekoisesti. Myös tietokoneen ja muiden laitteiden käyttöliittymissä voidaan hyödyntää ihmisen puhetta, jolloin toimintoja ohjataan puheella.

Tietokoneavusteisessa kielenoppimisessa tietokonetta puolestaan hyödynnetään kielen oppimisessa tai opetuksessa.

Kieliteknologit työskentelevät yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi kielentutkijat (kielitieteilijät), kääntäjät, tulkit, ohjelmoijat ja käyttöliittymäsuunnittelijat sekä eri alojen insinöörit, jotka suunnittelevat ja kehittävät tuotteita erilaisiin tarkoituksiin.

Työympäristö on yleensä toimistomainen. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa, mm. erilaisia ohjelmistoja ja tarvittavia oheislaitteita sekä eri alojen tieteellistä ja teknistä kirjallisuutta. Työtä tehdään tyypillisesti normaaliin toimistotyöaikaan.

 

Työpaikat

Kieliteknologiayritykset. IT-alan yritykset. Käännöstoimistot. Kustannusyhtiöt. Teleoperaattorit. Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Tutkimuslaitokset. Yliopistot.

Työn vaatimukset

Kieliteknologi työskentelee kieliteknologian monitieteisellä alalla, jolla on hyötyä mahdollisimman laajasta osaamisesta.

Kieliteknologi voi olla suuntautunut eri tavoin. Toisissa tehtävissä painottuu enemmän tekninen ja matemaattinen osaaminen, toisissa taas kielitieteet.

Tietotekniikan ja kielitieteen tuntemus on tarpeen.

Kognitiotieteen, puheentutkimuksen, psykologian, käännöstieteen ja filosofian osaamisesta on hyötyä.

Ongelmanratkaisutaidot ja luovuus ovat työssä tarpeen.

Pitkäjännitteisyys ja oma-aloitteisuus ovat tarpeen, mutta myös vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot.

Kieliteknologia on kansainvälinen ala, jolla työskentely edellyttää kielitaitoa myös alan tutkimustuloksiin perehtymisen sekä kansainvälisen yhteistyön vuoksi.

Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Koulutus

Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella voi opiskella kieliteknologiaa.

Tampereen yliopistossa kieliteknologiaa voi opiskella informaatiotutkimuksessa ja interaktiivisessa mediassa, kieli- ja käännöstieteissä, puheopissa ja tietojenkäsittelytieteissä.

Kieliteknologiaa voi opiskella myös yleisessä kielitieteessä ja informaatioteknologiassa.

Humanistisen alan ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on humanististen tieteiden kandidaatti.

Tekniikan alalla ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus määräytyy työntekijän ja työnantajan välisen työsopimuksen mukaan.

Työmarkkinatiedot
Tieto- ja viestintätekniikka

Teknologiateollisuuteen kuuluva tieto- ja viestintätekniikka  työllistää Suomessa noin 59 300 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 13 700 ammattilaista (v. 2016).

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina jonkin verran. Tieto- ja viestintätekniikan työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, koska tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikkialla, mikä luo kysyntää alan tuotteille ja palveluille.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

kielitieteilijä
tietokonelingvisti
tuotekehittäjä
tutkija
filosofian maisteri
diplomi-insinööri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieliteknologi