Terveydenhoitaja

Johdanto

Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävänä on yksilöiden ja ryhmien terveyden edistäminen. Työllä pyritään aktivoimaan asiakkaita huolehtimaan terveydestään. Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat, työterveysasemat ja erilaiset oppilaitokset. Työskentely erilaisten asiakkaiden kanssa edellyttää ammattitaidon lisäksi vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Työtehtävät

Terveydenhoitaja aktivoi eri-ikäisiä ihmisiä huolehtimaan omasta terveydestään ja elinympäristöstään. Työn tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja ongelmien ehkäisy ja varhainen toteaminen.

Terveydenhoitaja voi työskennellä äitiyshuollossa, lasten terveysneuvonnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotisairaanhoidossa, aikuisten terveys- ja sairaanhoitovastaanotoilla sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilönä, asiantuntijatehtävissä ja koordinoijana.

Terveydenhoitaja järjestää erilaisia terveystapahtumia, terveyden edistämisen ryhmätilaisuuksia ja oppitunteja kuten esimerkiksi laihdutus-, liikunta-, tupakasta vieroitus-, perhevalmennus- ja vanhempainryhmiä sekä ihmissuhdekasvatustunteja.

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu eri-ikäisten ihmisten terveystarkastukset. Hän seuraa odottavan perheen, äidin ja lapsen hyvinvointia, lasten psykososiaalista, kielellistä, motorista ja fyysistä kasvua ja kehitystä eri ikävaiheissa. Hän tukee perheitä mm. vanhemmuuteen kasvussa, lasten kasvatuksessa, parisuhteen hoidossa sekä ohjaa terveyttä tukevien valintojen tekemisessä.

Työhön kuuluu myös erilaisia sairaanhoitotoimenpiteitä, esimerkiksi verinäytteiden ja sydänfilmien ottoa sekä haavahoitoa. Terveydenhoitaja huolehtii lisäksi eri-ikäisten ihmisten rokotuksista ja neuvoo tartuntatautien ehkäisyssä.

Terveydenhoitajan työhön sisältyy myös hallinnollisia töitä ja esimiestehtäviä sekä opiskelijoiden ohjausta ja opetusta. Hän suunnittelee, kehittää terveyspalveluja ja niiden järjestämistä.

Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä mm. lääkärien, psykologien, perushoitajien, kodinhoitajien ja erilaisten terapeuttien kanssa. Hän tekee yhteistyötä äitiyspoliklinikoiden, erikoissairaanhoidon yksiköiden, sosiaalitoimistojen, päivähoidon, koulujen, vapaaehtoisjärjestöjen, seurakuntien sekä kunnan eri hallintokuntien ja tiedotusvälineiden kanssa.

Terveydenhoitaja työskentelee vastaanotollaan ja kotikäynneillään yleensä yksin ja itsenäisesti. Hän on usein ensimmäinen henkilö, jonka puoleen asiakkaat kääntyvät. Terveydenhoitaja päättää itsenäisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa millaista hoitoa, apua ja mahdollisesti muuta asiantuntija-apua asiakas tarvitsee.

Terveyskeskuksissa terveydenhoitajan työ on järjestetty monella eri tavalla. Työ saattaa koostua äitiyshuollosta, lasten ja koululaisten terveydenhuollosta ja aikuisten vastaanottotoiminnasta. Työhön voi sisältyä erikoisvastaanottotoimintaa kuten esimerkiksi diabetes- tai astmapotilaiden hoidon ohjausta ja seurantaa. Terveydenhoitaja tekee myös kotikäyntejä.

Työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan / työterveyshoitajan työn keskeisenä tavoitteena on työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työterveyshoitaja suunnittelee ja toteuttaa työyhteisön työterveyshuoltoa muiden työterveyshuollon ammattilaisten, kuten työterveyslääkäreiden ja työfysioterapeuttien sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa. Hän tekee myös tiivistä yhteistyötä yrityksen työsuojelusta vastaavien henkilöiden kanssa.

Työterveyshoitaja tekee työpaikkakäyntejä ja työpaikkaselvityksiä, joiden avulla hän seuraa ja arvioi työmenetelmiä, -olosuhteita ja -ympäristöä sekä niiden vaikutusta terveyteen. Hän tekee mahdollisia työpaikkaan liittyviä parannusehdotuksia sekä opastaa työntekijöitä työtavoissa.

Erilaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta ja terveyden edistäminen sekä sairausvastaanoton pitäminen kuuluvat työterveyshoitajan tehtäviin. Lisäksi työterveyshoitaja osallistuu työntekijän kuntoutuksen järjestämiseen, työntekijän työtehtävien uudelleenjärjestelyyn tai työntekijän uudelleensijoittamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työterveyshoitaja vastaa työpaikan ensiapuvalmiudesta ja sen suunnittelusta sekä järjestää ensiapukursseja työntekijöille.

Terveydenhoitajan työ on pääasiassa päivätyötä. Terveydenhoitajalla on myös sairaanhoitajan pätevyys.

 

Työpaikat

Terveydenhoitajia työskentelee terveyskeskuksissa, yksityisillä lääkäri- ja työterveysasemilla, erilaisten oppilaitosten, tutkimuslaitosten, sosiaalialan laitosten, kansanterveysjärjestöjen ja sairaaloiden palveluksessa sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen sekä terveyden edistämisen parissa.

Terveydenhoitajia toimii myös yrittäjinä ja ammatinharjoittajina. Pääasiassa nämä yritykset tuottavat kotisairaanhoidon sekä vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluja, mutta myös lasten ja aikuisten terveysneuvonta- ja työterveyshuollon palveluja.

Työn vaatimukset

Terveydenhoitajan työ on vastuullista, ja hän päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti.

Terveydenhoitajan on osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön.

Terveydenhoitajan työssä tarvitaan avoimuutta ja aloitekykyä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja erilaisten ihmisten kohtaamisessa sekä yhteistyötaitoja toimittaessa muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Ammatissa tarvitaan esiintymistaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Työ vaatii organisointi- ja koordinointikykyä.

Jatkuva täydennyskoulutus ja tiedon hankinta on tärkeää alan menetelmien ja välineiden kehittyessä nopeasti.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella hoitotyötä ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon terveydenhoitaja (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Terveydenhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Terveydenhoitajana saa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet saavat myös sairaanhoitajan ammatinharjoittamis-oikeuden.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lisäaineistot

Hoitoalan ammatteja. Video. Työministeriö 2004.

Lähinimikkeet

sairaanhoitaja
kouluterveydenhoitaja
terkkari
työterveyshoitaja