Ensihoitaja

Johdanto

Ensihoitaja hoitaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita mm. terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystysvastaanotolla ja -poliklinikoilla, valvonta- ja teho-osastoilla sekä sairaankuljetusyksikössä. Ensihoitajan on kyettävä nopeasti arvioimaan potilaan tila, tunnistamaan avun tarve ja tekemään hoitoratkaisuja odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Työtehtävät

Ensihoitaja toimii terveydenhuollossa kiireellisen hoidon asiantuntijana. Ensihoitaja voi työskennellä ensihoitoketjun kaikissa vaiheissa sekä sairaaloissa että sairaankuljetuksessa hoitaen äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Ensihoidossa sairastuneen tai vammautuneen potilaan tila arvioidaan onnettomuuspaikalla. Potilaan peruselintoiminnot pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan.

Potilaan kanssa voi olla vaikea kommunikoida. Esitiedot voivat olla puutteellisia, tai potilas voi olla sellaisessa kunnossa, ettei hän pysty kertomaan voinnistaan. Päätöksentekoon sekä hoidon aloittamiseen käytettävä aika on rajallinen.

Hätäkeskuksen, ensihoitopalvelun ja pelastuspalvelun yhteistoiminnalla potilaan hoito aloitetaan ennen tämän kuljetusta terveyskeskukseen tai sairaalaan. Potilaan terveydentilaa pyritään parantamaan hoitovälineillä, lääkkeillä tai muilla hoitotoimenpiteillä.

Tarvittaessa potilas kuljetetaan tutkittavaksi tai hoidettavaksi terveyskeskukseen tai sairaalaan. Potilaan hoitoa jatketaan kuljetuksen aikana, ja tarvittaessa ensihoitaja konsultoi lääkäriä.

Päivystyspoliklinikalla ensihoitaja vastaanottaa potilaat, arvioi tilanteen kiireellisyyden ja tutkii peruselintoiminnot. Hän esimerkiksi mittaa verenpaineen, ottaa sydänfilmin ja tarkistaa mahdolliset ulkoiset vammat. Sen jälkeen hoito etenee lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Potilaiden peruselintoimintoja valvotaan jatkuvasti tarkkailemalla potilasta sekä erilaisten hoitovälineiden avulla.

Ensihoitajan työhön kuuluu myös asiakkaiden neuvonta ja tukeminen akuuttitilanteissa sekä ohjaaminen erikoisavun piiriin.

Ensihoitajat voivat toimia myös kouluttajina yrityksissä ja erilaisilla kursseilla. He voivat toimia myös tutkimus- ja kehittämistehtävissä tai ensihoidon asiantuntijoina esimerkiksi hätäkeskuksissa tai pelastuslaitoksissa. Jatkokoulutuksella ensihoitaja voi toimia myös esimerkiksi opettajana tai esimiestehtävissä.

Työympäristö vaihtelee. Ensihoitajalla on myös sairaanhoitajan pätevyys. Ensihoitajan erityisosaaminen mahdollistaa työskentelyn sairaankuljetusyksikössä, päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Sairaanhoitajan koulutuksen ansiosta ensihoitaja voi työskennellä myös vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa tai kotisairaalan sairaanhoitajana. Työ on yleensä kolmi- tai kaksivuorotyötä.

 

Työpaikat

Terveyskeskukset. Sairaalat. Sairaankuljetusyksiköt. Palo- ja pelastuslaitosten sairaankuljetusyksiköt. Sairaankuljetusyritykset. Hätäkeskuslaitos. Yrittäjänä.

Ensihoitaja voi hakeutua myös erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin.

 

Työn vaatimukset

Ensihoitotyö edellyttää ensihoitajalta merkittävää lääketieteellistä osaamista. Tiedot ja taidot on osattava soveltaa joustavasti käytännön hoitotyössä.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ammatissa tarvitaan erityistä kykyä tehdä itsenäisesti päätöksiä vaihtelevissa hoito- ja palvelutilanteissa.

Tilannetaju on tarpeen. Ensihoitajan on osattava toimia johdonmukaisesti nopeissa tilanteissa.

Stressinsietokykyä tarvitaan. Esimerkiksi akuuttisairaanhoidossa on jatkuvasti odottamattomia tilanteita, joihin ei voi varautua etukäteen.

Ensihoitajan työ edellyttää myös riittäviä fyysisiä valmiuksia.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella ensihoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK).

Tutkintoon sisältyy sairaanhoitajan koulutus.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ensihoitajat laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajina. Toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

 

Palkkaus

Kunnilla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen tai alan palkkasuosituksiin.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

sairaanhoitaja
sairaanhoitaja (AMK)

 

 

Ensihoitaja