Asiakaspäällikkö

Johdanto

Asiakaspäällikkö työskentelee yrityksessä asiakassuhteiden johtotehtävissä. Työn tavoitteena on myynnin edistäminen ja tyytyväinen asiakas. Tehtäviin kuuluu asiakassuhteiden hoitamista, uusien asiakkaiden hankkimista ja myyntityötä. Työnantajia ovat eri toimialojen yritykset. Asiakaspäälliköltä edellytetään markkinoinnin ja myynnin hallintaa sekä tuotteiden, palveluiden ja sopimusasioiden hyvää tuntemusta. Työ edellyttää aktiivista työskentelyotetta, neuvottelutaitoja ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä.

Työtehtävät

Asiakaspäällikkö työskentelee asiakassuhteiden johtotehtävissä vastaten yrityksen kaikista tai tietyistä asiakkaista. Työssä on keskeistä työnantajan tuotteiden tai palveluiden myynnin edistäminen ja asiakassuhteiden syventäminen. Tehtäviin kuuluu oman vastuualueen johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen.

Asiakkaat ja heille myytävät tuotteet ja palvelut riippuvat työnantajan toimialasta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi ympäristöystävällisen sähkön myynti energiayhtiössä, toimistokalusteiden myynti huonekaluihin erikostuneessa ketjussa, lääkkeiden myynnin edistäminen lääketeollisuudessa tai koneiden myynti kone- ja metallituoteteollisuudessa.

Asiakaspäällikön tehtävänkuva riippuu yrityksen koosta. Suuremmissa yrityksissä voi olla useita asiakaspäälliköitä, jotka toimivat esimerkiksi tiettyjen tuoteryhmien tai asiakkaiden parissa tai eri maantieteellisillä alueilla.

Asiakaspäällikön tehtäviin kuuluu hankkia uusia asiakkaita ja ylläpitää suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin sekä kehittää asiakassuhteita. Asiakaspäällikkö tapaa asiakkaita ja pitää heihin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse, sähköpostin välityksellä ja videoneuvotteluilla.

Asiakaspäällikön työhön kuuluu myös myyntiä. Tällöin esitellään tuotteita ja palveluja, niiden ominaisuuksia ja mahdollisia lisäpalveluja. Myyntiin liittyy myös neuvotteluja, sopimusten tekemistä sekä toimituksista tai toteutuksesta ja aikatauluista sopimista. Tehtäviin voi kuulua myös kampanjointia ja konsultointia.

Työhön kuuluu asiakkaiden tarpeiden kartoittamista ja selvittämistä. Tarkoituksena on löytää sopivia ratkaisuja asiakkaiden liiketoiminnan tarpeisiin, mikä edellyttää hyvää perehtymistä asiakkaiden toimialaan ja toimintaan.

Työtä tehdään yrityksessä olevassa työhuoneessa, muissa tiloissa ja asiakkaiden luona. Työssä käytetään tietotekniikkaa, toimisto-ohjelmistoja ja puhelinta. Tehtäviin kuuluu myös seurantaa ja raportointia. Työhön kuuluu paljon palavereja ja neuvotteluja asiakkaiden ja oman yrityksen henkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi toimitusjohtajan, markkinointipäällikön, myyntipäällikön ja myyntiedustajien kanssa.

Työ on periaatteessa päivätyötä, mutta asiakkaita tavataan myös iltaisin ja joskus viikonloppuisinkin. Työhön kuuluu yleensä paljon matkustamista. Yrityksestä ja asiakkaista riippuen työmatkoja tehdään myös ulkomaille.

Työpaikat

Eri toimialojen yritykset.

Työn vaatimukset

Asiakaspäälliköltä edellytetään markkinoinnin ja myynnin osaamista sekä työnantajayrityksen tuotteiden ja palveluiden hyvää tuntemusta.

Työssä on tunnettava hyvin myös asiakkaiden toimiala ja toiminta sekä ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet.

Sopimusasioiden tuntemus on tarpeen.

Työ edellyttää asiakaspalveluosaamista, myyntihenkisyyttä ja tulosvastuullisuutta.

Työssä tarvitaan suunnitteluosaamista, organisointitaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja.

Oma-aloitteinen ja aktiivinen työskentelyote sekä pitkäjännitteisyys ja joustavuus ovat tarpeen.

Vuorovaikutus-, yhteistyö-, esiintymis- ja neuvottelutaidot ovat tarpeen.

Esimiestehtävissä tarvitaan johtamisosaamista ja kannustavuutta.

Työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä kielitaitoa.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Vastuu tuloksista voi aiheuttaa stressiä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.

Koulutus voi olla myös yrityksen toimialaan liittyvä, esimerkiksi tekniikan alalla diplomi-insinööri tai insinööri (AMK) ja palvelualoilla restonomi (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka sovitaan yleensä työnantajan kanssa. Käytössä on esimerkiksi kiinteä kuukausipalkka, jonka päälle tulevat mahdolliset provisiot ja bonukset tuloksen mukaan. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus, koulutus ja työkokemus sekä yrityksen toimiala.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Majoituspalvelut

Majoituspalvelut työllistävät noin 14 700 henkilöä hotelleissa ja muissa majoituspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Majoitus- ja ravintolatoiminta työllistää yhteensä noin 82 600 henkeä, joista ravintolat noin 67 900 henkeä. Alalla työskentelee paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä sekä vuokratyöläisiä, koska palvelujen kysyntä vaihtelee sesonkien mukaan.

Majoituspalvelut, ravitsemispalvelut ja niihin läheisesti liittyvä matkailuala ovat hyvin suhdanneherkkiä palvelualoja. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja siten myös työllisyyteen. Hyvinä taloudellisina aikoina kotitaloudet ja yritysasiakkaat käyttävät enemmän alan palveluja, huonompina taas vähemmän johtuen ostovoiman ja säästämisen vaihteluista.

Majoituspalveluja tarjoavat yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyden kehitys riippuu lähivuosina pitkälti talouden suhdanteiden yleisestä kehityksestä, verotuksesta ja kustannustasosta sekä siitä, miten paljon kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttävät alan palveluja.

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut tulevat työllistämään jatkossakin. Alalle työllistymistä edesauttaa vahvan ammattitaidon lisäksi halu työskennellä ihmisten parissa, asiakaspalveluosaaminen, vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Lähinimikkeet

asiakasjohtaja
asiakkuuspäällikkö
asiakkuusjohtaja
avainasiakaspäällikkö
markkinointipäällikkö
markkinointijohtaja
myyntipäällikkö
myyntijohtaja
aluepäällikkö
tuotepäällikkö
yhteyspäällikkö
merkonomi
tradenomi
tradenomi (AMK)
restonomi
restonomi (AMK)
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri