Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Johdanto

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja toimii ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoryhmässä. Työpaikkoja on ensihoito- ja sairaankuljetusyksikössä sekä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla. Kiireelliset ja odottamattomat työtehtävät edellyttävät nopeaa päätöksentekokykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Työtehtävät

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat työskentelevät lääkintävahtimestarin tai sairaankuljettajan nimikkeellä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla sekä leikkaus-, anestesia- ja ortopedisillä osastoilla. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajien työtehtävät vaihtelevat eri työpaikoissa.

Ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköissä lääkintävahtimestari osallistuu äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoitoon. Päivystyspoliklinikoilla lääkintävahtimestari-sairaanhoitaja toimii osana ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotiimiä.

Sairaankuljetusyksiköiden tehtävät painottuvat entistä enemmän kuljetuksen lisäksi potilaan hoitoon. Ennen potilaan viemistä sairaalaan hänet hoidetaan ja lääkitään kuljetuskuntoon. Ensihoidon tarkoituksena on aloittaa potilaan hoito jo onnettomuuspaikalla, koska se parantaa potilaiden selviämismahdollisuuksia sekä estää tilan huononemisen ennen kuljetusta ja sen aikana.

Kuljetuksen aikana sairaankuljettajat voivat konsultoida lääkäriä ennen vaativien toimenpiteiden tekemistä. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat tekevät yleensä itsenäisesti erilaisia toimenpiteitä potilaille.

Tarvittavia toimenpiteitä ovat tapauksesta riippuen esimerkiksi elvytys, nesteytys ja kivun lievittäminen lääkitsemällä. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja ottaa sydänfilmin, joka lähetetään lääkärille tutkittavaksi gsm/data-siirtona. Lisäksi estetään lisävammojen syntyminen sekä varmistetaan potilaalle turvallinen hoitoympäristö.

Sairaalan päivystyspoliklinikalla lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja osallistuu ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon. Hän ottaa potilaan vastaan sairaankuljetusmiehistöltä, aloittaa potilaan tutkimisen haastattelemalla tätä, ottaa tarvittaessa sydänfilmin, mittaa verenpaineen, aloittaa nesteytyksen sekä osallistuu muuhun potilaan hoitoon. Havainnot kerrotaan päivystävälle lääkärille ja hoitotiimille.

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan erityistehtäviin kuuluvat murtumien kipsaukset ja lastoitusten tekemiset potilaille. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja vastaa myös instrumenttien ja muiden välineiden riittävyydestä sekä apuvälineiden valmistelusta. Leikkaussaleissa lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat avustavat leikkausryhmää ja saattavat potilaan oikeaan leikkausasentoon.

Työ on yleensä vuorotyötä, johon sisältyy myös päivystyksiä. Työ on hyvin yllätyksellistä kiireellisten ja vaihtelevien tehtävien vuoksi. Kuitenkin suurin osa sairaankuljetuksista on ns. kiireettömiä kuljetuksia, kuten vanhusten ja huonokuntoisten potilaiden viemistä tutkimuksiin terveyskeskukseen ja terveyskeskuksesta muihin hoitolaitoksiin.

 

Työpaikat

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat työskentelevät sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, leikkaus-, anestesia- ja ortopedisillä osastoilla, terveyskeskusten päivystyksissä ja muilla osastoilla sekä sairaankuljetusyksiköissä.

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia työskentelee myös yksityisissä sairaankuljetusyrityksissä sekä palo- ja pelastuslaitoksissa sairaankuljettajina. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä sairaankuljettajina.

Työn vaatimukset

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajalta edellytetään ensiavun ja muun ammatissa annettavan hoidon osaamista ja siinä tarvittavien työvälineiden hallintaa.

Ammatissa on kyettävä työskentelemään tilanteessa kuin tilanteessa ja osattava tehdä nopeasti päätöksiä. Potilaan tila ja hoidon tarve on pystyttävä arvioimaan nopeasti.

Erityisen vaativaa on konsultointi päivystävän lääkärin kanssa vaikeasti loukkaantuneen potilaan tilasta.

Ammatissa tarvitaan hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja niin potilaan kuin myös muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Työssä tarvitaan myös kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella ja taitoa rauhoittaa potilaita sekä herättää heissä luottamusta.

Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat välttämättömiä, mutta työ ei ole fyysisesti niin raskasta, etteikö se sopisi myös naisille. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat kuitenkin olla esteenä ammatissa toimimiselle.

Sairaankuljettaja tarvitsee vähintään ABC-luokan ajokortin.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Pelastusopiston pelastajatutkintoon sisältyy myös sairaankuljetus.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

lähihoitaja
lääkintävahtimestari
ambulanssinkuljettaja
sairaankuljettaja
palomies-sairaankuljettaja
pelastaja-sairaankuljettaja

 

 

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja