Sairaala-apulainen

Johdanto

Sairaala-apulainen huolehtii potilaan perushoidon tehtävistä sekä erilaisista puhtaanapitotehtävistä. Sairaala-apulainen ei ole koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi henkilöhygieniaan liittyvät tehtävät, ruokailusta huolehtiminen, tilojen siivous ja hoitovälineiden huolto. Työpaikkoja on sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa. Ammatissa tarvitaan yhteistyötaitoja ja riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Työtehtävät

Sairaala-apulainen vastaa potilaan perushoidon tehtävistä sekä erilaisista puhtaanapitotehtävistä. Sairaala-apulainen ei ole koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen, mutta hänen tekemällään työllä on suurta merkitystä potilaiden hoidon kannalta.

Sairaala-apulainen huolehtii potilaan henkilöhygieniaan liittyvistä tehtävistä avustaen peseytymisessä tai huolehtien siitä. Hän avustaa potilaita myös pukeutumisessa.

Sairaala-apulainen huolehtii myös ruokailuista ja ateriapalveluista. Hän esimerkiksi hoitaa aterioiden jakelun ja tarjoilun sekä avustaa potilaita ruokailussa. Aterian jälkeen hän kerää ruokailuvälineet pois ja avustaa astioiden pesemisessä. Tehtäviin voi kuulua myös välipalojen valmistamista.

Sairaala-apulaisen tehtäviin kuuluu lisäksi mm. tilojen siivous, tekstiilien puhtaanapito ja huolto sekä hoitovälineiden huolto. Sairaala-apulainen vastaa työskentely-yksikkönsä hygieenisyydestä ja esteettisyydestä. Sairaala-apulainen osallistuu myös raportointiin oman tehtäväkenttänsä puitteissa.

Tehtävät vaihtelevat työpaikoittain. Työhön voi kuulua myös palvelutehtäviä kuten esimerkiksi potilaan kuljettamista tutkimuksiin sairaalan sisällä. Tehtäviin voi kuulua lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja laitoshuollon opiskelijoiden ohjaamista.

Työympäristö vaihtelee sairaalan, terveyskeskuksen tai vanhainkodin potilasosastoilta keittiöihin ja muihin tiloihin. Siivoustyössä käytetään apuna erilaisia koneita. Työ on yleensä 2-vuorotyötä.

 

Työpaikat

Sairaala-apulainen työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai vanhainkodeissa.

Työn vaatimukset

Sairaala-apulaisen työssä tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja.

Työ on ihmisläheistä, joten sairaala-apulaisen täytyy tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten potilaiden kanssa. Palveluhenkisyys on työssä välttämätöntä.

Sairaala-apulaisen tulee kyetä yhteistyöhön myös muiden hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.

Siivoustyö katsotaan keskiraskaaksi työksi. Työssä on hankalia ja raskaita työasentoja, ja siihen kuuluu myös potilaiden nostelemista.

Allergia voi haitata alalla työskentelyä.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon. Puhdistuspalveluihin suuntautuen tutkinto on toimitilahuoltaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suoraan myös laitoshuoltajan ammattitutkinto, joka on sopivin tutkinto ammattiin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lisäaineistot

Hoitoalan ammatteja. Video. Työministeriö 2004.

 

Lähinimikkeet

hoitoapulainen
laitosapulainen
laitoshuoltaja