Lähihoitaja, asiakaspalvelu ja tietohallinta

Johdanto

Terveydenhuollon asiakaspalveluun ja tietohallintaan suuntautunut lähihoitaja hoitaa mm. ajanvarauksia, potilaiden vastaanottoa, puhelinneuvontaa sekä erilaisia toimistotehtäviä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi sairaaloiden poliklinikat, vuode- tai toimenpideosastot sekä terveyskeskukset. Ammattinimikkeitä ovat mm. lähihoitaja ja vastaanottoavustaja. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, organisointitaitoja, huolellisuutta ja ripeyttä.

Työtehtävät

Terveydenhuollon asiakaspalvelussa ja tietohallinnassa työskentelevän lähihoitajan työhön kuuluu ajanvarauksista huolehtimista, potilaiden ja omaisten vastaanottamista, esihaastattelua, neuvomista ja opastamista sekä mahdollisesti myös puhelinneuvontaa. Lähihoitaja voi osallistua myös hoidon tarpeen arviointiin.

Terveydenhuollon asiakaspalvelussa työskentelevät voivat toimia mm. lähihoitajan, asiakaspalvelusihteerin, osastonsihteerin tai vastaanottoavustajan ammattinimikkeillä.

Työtehtävät painottuvat eri tavoin eri työpaikoissa. Erilaisia toimistotehtäviä ovat mm. potilastietojen kirjaaminen sekä sairaskertomusten, lausuntojen ja todistusten kirjoittaminen, arkistointi, laskutusten hoitaminen ja postin lajittelu.

Lisäksi työhön kuuluvat lääkärin potilaalle määräämien toimenpiteiden ajanvarauksien tekeminen, kuten esimerkiksi ajanvaraukset laboratorioon ja erikoislääkärin tutkimuksiin. Työntekijä kirjoittaa laboratoriopyynnöt ja hoitaa muidenkin lähetteiden eteenpäin lähettämisen.

Työtehtäviin voi kuulua myös lääkärin avustamista esimerkiksi pienissä kirurgisissa toimenpiteissä. Lisäksi työhön voi kuulua lääkäreiden vastaanottohuoneiden varustelusta kuten instrumenttien käyttövalmiudesta sekä erilaisten todistus-, lähete- ja reseptilomakkeiden saatavuudesta huolehtiminen.

Sairaalan eri osastoilla työskennellään suuremman työryhmän jäsenenä ja osallistutaan esimerkiksi osastokokouksiin. Työ tehdään vastaanottotiloissa ja osastoilla. Toisinaan työ voi sisältää myös kotikäyntejä. Ammatissa tehdään pääsääntöisesti päivätyötä. Yksityislääkärin vastaanotolla työ voi olla myös iltatyötä. Työtilanteet ovat nopeasti vaihtuvia ja välillä tulee ruuhkahuippuja.

Työpaikat

Työpaikkoja on mm. sairaaloiden poliklinikoilla, vuode- tai toimenpideosastoilla, terveyskeskuksissa tai esimerkiksi vanhainkotien toimistoissa.

Työn vaatimukset

Ammatissa vaaditaan terveydenhuollon asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamista.

Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Ammatti edellyttää myös kiinnostusta toimistotyöhön ja organisointitaitoja.

Vastuuntuntoisuus, huolellisuus, tarkkuus ja ripeys ovat työssä tarpeen.

Kielitaitoa tarvitaan yhä useammin.

Työn usein ruuhkautuessa tarvitaan hyvää stressinsietokykyä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon asiakaspalveluun ja tietohallintaan suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

 

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

asiakaspalvelusihteeri
lähihoitaja
terveydenhuollon asiakaspalvelusihteeri
osastonsihteeri
osastoavustaja
vastaanottoavustaja
vastaanottohoitaja
terveyskeskusavustaja
terveydenhuollon sihteeri

 

 

Lähihoitaja, asiakaspalvelu ja tietohallinta