Kuluttajaneuvoja

Johdanto

Kuluttajaneuvoja avustaa ja neuvoo asiakasta ongelmatilanteissa, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden ostamiseen elinkeinonharjoittajalta. Työhön kuuluu kuluttajan avustamista valitustilanteissa ja neuvottelemista elinkeinonharjoittajan kanssa sekä yleistä kuluttajavalistusta ja seurantaa. Kuluttajaneuvojan on tunnettava hyvin kuluttajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet ja alan lainsäädäntö sekä oltava tarkka ja vuorovaikutustaitoinen.

Työtehtävät

Kuluttajaneuvoja pyrkii työllään parantamaan kuluttajien tietoja ja taitoja, jotta nämä oma-aloitteisesti pystyisivät selviytymään kulutusyhteiskunnan vaatimuksista. Kuluttajaneuvojan tehtäviin kuuluvat yleinen kuluttajavalistus, henkilökohtainen neuvonta, kuluttajan avustaminen valitustilanteissa, kuluttajaneuvontaan liittyvät seurantatehtävät sekä kuluttajaviranomaisten avustamistehtävät.

Valitustilanteissa kuluttajaneuvoja tarjoaa kuluttajalle tietoa hänen oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan. Kuluttajaneuvoja neuvottelee elinkeinonharjoittajan kanssa mikäli sovintoa tämän ja kuluttajan välillä ei ole syntynyt. Tarpeen vaatiessa kuluttajaa autetaan viemään asiansa eteenpäin esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaan.

Elinkeinonharjoittajan kanssa neuvottelemalla voidaan ehkäistä joskus myös tietämättömyydestä johtuvia markkinarikkomuksia. Kuluttajaneuvojan tehtäviin kuuluu myös tiedottaa elinkeinonharjoittajille vakiintuneista sopimuskäytännöistä sekä markkinointimenettelyistä.

Kuluttajaneuvojan tehtäviin kuuluu seurata myös hyödykkeiden hinnan, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen mahdollisia rikkomuksia ja ilmoittaa niistä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kuluttajaneuvojia työskentelee myös yritysten palveluksessa. Tällöin työtehtävät eroavat viranomaistehtävistä, sillä tehtävänä on ottaa vastaan ja hoitaa kuluttajilta tulevat palautteet. Työssä vastataan tuotereklamaatioihin, kyselyihin ja palautteisiin.

Kuluttajaneuvojan työympäristö on toimisto, jossa työtä tehdään tietotekniikan avulla. Kuluttajien asioita hoidetaan puhelimitse ja sähköpostilla. Työssä käytetään myös lakikirjallisuutta ja muuta alan kirjallisuutta. Työssä ollaan tekemisissä myös viraston muiden työntekijöiden kanssa. Työ on päivätyötä.

 

Työpaikat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Maistraatit. Yritykset.

 

Työn vaatimukset

Kuluttajaneuvojalta edellytetään hyvää kuluttajansuojalain tuntemusta sekä muiden työhön liittyvien lakien ja sopimusten tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja neuvottelutaitoa.

Kuluttajaneuvojan on oltava yhteistyötaitoinen, sillä työssä ollaan tekemisissä esimerkiksi muiden viranomaisten ja tiedotusvälineiden kanssa.

Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat työssä tarpeen.

Ammatissa tarvitaan selkeää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Tarkkuus ja huolellisuus ovat työssä tarpeen.

Ammatissa on seurattava oman alan tapahtumien ja lainsäädännön kehittymistä.

Työ saattaa asettaa kuluttajaneuvojan ristiriitaiseen tilanteeseen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliin, mikä voi aiheuttaa stressiä.

 

Koulutus

Kuluttajaneuvojien koulutustaustat vaihtelevat. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi oikeustieteelliset, kaupalliset, hallinnolliset, tekniikan alan tai kotitalousalan tutkinnot.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen kandidaatti.

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.

Yliopistoissa voi opiskella myös hallintotieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden kandidaatti.

Yliopistoissa voi opiskella tekniikan alaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Yliopistoissa voi opiskella kotitaloustiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on kasvatustieteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kasvatustieteen kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).

Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää alan täydennyskoulutusta.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Valtion palkkausjärjestelmässä kuukausipalkkaus määräytyy tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

kuluttaja-asiamies
kuluttajaoikeusneuvoja
tradenomi
tradenomi (AMK)
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
oikeustieteen maisteri
oikeustieteen kandidaatti
hallintotieteiden maisteri
hallintotieteen kandidaatti
kasvatustieteen maisteri
kasvatustieteen kandidaatti
diplomi-insinööri
tekniikan kandidaatti