Osteopaatti

Johdanto

Osteopaatti tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön vaurioita ja sairauksia. Osteopaatin antama hoito koostuu pehmytkudosten, nivelten ja hermoston käsittelytekniikoista. Osteopaatti toimii yleensä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan osteopatian tuntemuksen lisäksi kätevyyttä, hyvää fyysistä kuntoa ja ihmissuhdetaitoja.

Työtehtävät

Osteopaatti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien kliiniseen tutkimiseen ja manuaaliseen hoitoon. Osteopaatti pyrkii palauttamaan normaalin liikkuvuuden ja toimivuuden muun muassa nivelten, hermoston ja pehmytkudosten käsittelyllä.

Osteopaatilla on koulutuksensa perusteella valmius itsenäisesti tutkia potilas ja tehdä osteopaattinen diagnoosi tilanteesta. Asiakkaat/potilaat kärsivät yleensä niska- ja hartiakivuista ja selkävaivoista sekä urheiluvammoista tai päänsärystä. Osteopaatilla on valmiudet myös todeta tai epäillä sairauksia, joissa tarvitaan lääkärin tutkimusta tai muiden terveydenhuoltohenkilöiden palveluja.

Osteopaatin antama hoito koostuu yleensä pehmytkudosten, hermoston, vatsan ja kallon alueen ja nivelten käsittelytekniikoista. Erityisesti nivelpinnat toisistaan irrottavat, nopeutta vaativat käsittelytekniikat ovat osteopaattiselle käsittelylle tyypillisiä vaatien erityistä taitoa ja tietämystä.

Osteopaatti voi antaa potilaalle juuri hänen tapaukseensa sopivia neuvoja ja ohjata esimerkiksi venytyksiä ja ryhtiharjoitteita sekä antamalla terveyskasvatusta.

Asiakkaat/potilaat hakeutuvat osteopaatin hoitoon joko suoraan, lääkärin lähetteellä tai muiden terveydenhuollon työntekijöiden lähettämänä.

Osteopaatti työskentelee yleensä yrittäjänä omissa työtiloissaan. Osteopaatti tekee yhteistyötä muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Työaikoihin vaikuttavat asiakkaan/potilaan toivomukset, joten työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpaikat

Osteopaatit toimivat yleensä yrittäjinä.

Työn vaatimukset

Osteopaatin työ on itsenäistä ja vastuullista. Osteopaatin on osattava yhdistää teoreettinen tieto pitkälle kehitettyyn palpaatiotaitoon eli käsin tunnusteltavaan tutkimistaitoon.

Työssä korostuvat ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.

Vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä osteopaatille hoitotyössä sekä hänen toimiessaan yhteistoiminnassa muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Ennakkoluuloton ja avoin asenne kaikkia potilaita kohtaan on osteopaatin työssä tarpeellista.

Yksityisyrittäjänä tarvitaan valmiuksia yrittämiseen.

Ammattitaidon säilyttämiseksi osteopaatin on jatkuvasti seurattava alan kehitystä lukemalla alan tieteellisiä julkaisuja sekä osallistumalla täydennyskoulutukseen.

Osteopaatti tarvitsee myös hyvää fyysistä kuntoa.

Koulutus

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon osteopaatti (AMK).

Englannissa osteopaatit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja osteopaatteja valvoo the General Osteopathic council. Euroopassa on lähes joka maassa osteopaattikoulu. Myös Australiassa on useita osteopaattikouluja. USA:ssa on 17 osteopaattien korkeakoulua/yliopistoa, joissa osteopaattien koulutus on sama kuin lääkäreillä.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Osteopaatti on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hyväksytyn koulutuksen suorittaneille osteopaateille oikeuden käyttää nimikettä ja rekisteröi heidät.

 

Palkkaus

Yrittäjinä toimivien osteopaattien palkka muodostuu asiakkaiden maksamista hoitopalkkioista sekä mahdollisista asiantuntijaluennoista ja koulutuksista. Ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lisäaineistot

Hoitoalan ammatteja. Video. Työministeriö 2004.

Lähinimikkeet

koulutettu osteopaatti

 

Osteopaatti