Pakkaaja

Johdanto

Pakkaaja pakkaa erilaisia tuotteita käsityönä esimerkiksi laatikoihin tai hoitamalla pakkauskonetta. Työtehtäviin voi kuulua myös merkintöjen tekemistä pakkauksiin sekä varastotyötä. Työpaikkoja on kaupan alan ja teollisuuden yrityksissä sekä henkilöstöpalveluyrityksissä, jotka vuokraavat työntekijöitä. Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, ripeyttä ja soveltuvuutta samoina toistuvien työvaiheiden tekemiseen.

Työtehtävät

Pakkaaja pakkaa käsin tai pakkauskoneella erilaisia tuotteita esimerkiksi laatikoihin, rasioihin, vakuumipakkauksiin, pusseihin, kääreisiin tai muuhun päällyspakettiin. Työpaikasta riippuen tehtäviin voi kuulua myös pakattujen tuotteiden pinoamista ja toimittamista eteenpäin.

Työtehtävät vaihtelevat eri työpaikoissa. Käsin pakkaaminen on yleistä työpaikoissa, joissa ei käytetä koneita ja pakattavat määrät ovat pienempiä. Työnä on tuotteiden suojauspaketointi, jossa paperi-, pahvi-, muovi-, styroksi- tai puusuojuksilla tuetaan ja turvataan pakkauksen sisältö kuljetuksen sekä postituksen tai jakelun ajaksi.

Pakkaaja valitsee tuotetta varten esimerkiksi laatikon, johon tavara pakataan ja laittaa siihen tarvittavat asiapaperit. Pakkaaja usein myös merkitsee pakkaukset lähete-, erä-, päivämäärä- tai postitusmerkinnöillä riippuen lähetyksen luonteesta ja varastointitavasta.

Pakkaamisessa voidaan käyttää käsikäyttöisiä, puoliautomaattisia tai automaattisia pakkauskoneita tai pakkauslinjoja. Yksinkertaisimmissa koneissa pakkaaja asettaa tuotteet esimerkiksi rasioihin ja kone vain sulkee pakkaukset. Automaattisia laitteita käytettäessä työ on lähinnä koneen toiminnan valvomista ja pakkausmateriaalien asettamista koneelle.

Pakkaamista voidaan tehdä työpaikasta ja tuotteista riippuen myös vuorottain koneen äärellä ja käsityönä, jolloin työtehtäviä vaihdetaan ajoittain. Työ on melko yksipuolista ja sisältää samoina toistuvia liikkeitä.

Työympäristö on teollisuusyrityksessä pakkaamo tai varasto. Postimyyntiyrityksissä pakkaajat hakevat asiakkaan tilauksen mukaiset tuotteet esimerkiksi hyllyistä ja pakkaavat ne soveltuviin pakkauksiin. Työ on pääosin päivätyötä, mutta kyseeseen voi tulla myös vuorotyö. Esimerkiksi teollisuudessa tuotteita voi valmistua pakattavaksi koko ajan.

 

Työpaikat

Teollisuuden eri toimialojen yritykset. Kaupan alan yritykset. Logistiikkapalveluyritykset. Henkilöstöpalveluyritykset.

 

Työn vaatimukset

Pakkaajalta edellytetään pakkaamisen hallintaa käsin tehtävänä työnä tai pakkauskoneen käyttötaitoa.

Pakkaajan on tunnettava tuotteet erityisesti silloin, kun pakattavia tuotteita on useita erilaisia.

Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, ripeyttä ja helposti rikkoutuvia esineitä pakattaessa varovaisuutta.

Työt on kyettävä tekemään nopeasti ja varmasti.

Tarkkuutta tarvitaan erilaisten merkintöjen tekemisessä.

Joidenkin pakkausten tekeminen vaatii sorminäppäryyttä.

Pakkaustyössä on sovelluttava samoina toistuvien työvaiheiden tekemiseen.

Riittävän hyvää fyysistä kuntoa tarvitaan, jos pakattavat tuotteet tai pakkaukset ovat raskaita.

Allergisuus lähinnä pölylle voi olla haitta ammatissa toimimiselle.

 

Koulutus

Pakkaajan tehtäviin koulutetaan yleensä työpaikalla.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen, joka riippuu työnantajan toimialasta. Palkkaus voi perustua esimerkiksi kaupan alan työehtosopimukseen. Palkka vaihtelee työtehtävien, työkokemuksen ja työsuorituksen mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

pakkauskoneenhoitaja
tuotepakkaaja
varastotyöntekijä