Insinööri (paperiteollisuus)

Johdanto

Insinöörit työskentelevät paperiteollisuudessa tuotannon johtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi suunnittelua ja laskentaa, tuotannon teknistä kehittämistä ja asiakastyötä. Tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista, taloudellista ajattelua, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta.

Työtehtävät

Insinöörit työskentelevät paperiteollisuudessa tuotannon johtotehtävissä massan, paperin ja kartongin valmistuksessa. Tuotannossa kemiallistekniset, taloudelliset ja inhimilliset tekijät on organisoitava toimivaksi kokonaisuudeksi.

Insinöörien tehtäviin kuuluu tuotannon suunnittelu- ja laskentatyötä. He vastaavat tuottavuuden kehittämisestä, tuotannon teknisestä kehittämisestä, tarkastuksista sekä huolto- ja neuvontatyöstä.

Tuotantoinsinöörinä toimivalle kuuluu toisinaan myös henkilökunnan rekrytointi ja työturvallisuusasiat. Käyttöinsinöörinä toimiva insinööri vastaa puolestaan kemiallisen prosessiteollisuuden laitteen käytöstä.

Insinöörit kuuluvat johtoon tai keskijohtoon. Käytännössä he toimivat osaston, työryhmän, projektin tai hankkeen vetäjinä tai työnjohtajina. Esimiestyön lisäksi työnkuvaan kuuluu myös itsenäistä työskentelyä.

Insinöörit työskentelevät tehtaiden suunnittelu- tai kunnossapito-osastoilla toimistohuoneissaan. Asiakkaan luona työ tehdään neuvotteluhuoneissa.

Työaika ei rajoitu aina määrätunteihin. Jotkut tekevät pitkiäkin työrupeamia prosessia ohjaavassa keskusvalvomossa tai laboratoriossa. Myös asiakastehtävissä työpäivät voivat venähtää. Paperiteollisuudessa työtehtävät vaativat toisinaan myös ulkomaille matkustamista.

 

Työpaikat

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantolaitokset (paperi-, kartonki- ja sellutehtaat).

Kemiallisteknisen alan insinöörejä työllistävät myös yritykset ja suunnittelutoimistot, jotka valmistavat, maahantuovat, myyvät, huoltavat, korjaavat ja asentavat alan koneita ja laitteita.

Alan koulutuksen saaneita insinöörejä toimii myös hallinnon, kaupan ja opetusalan tehtävissä.

 

Työn vaatimukset

Paperiteollisuuden insinöörin työssä olennaista on taito soveltaa kemiallistekninen teoria ja tietämys käytäntöön.

Työssä täytyy osata ratkaista ongelmia ja ennakoida häiriöiden mahdollisuuksia. Tuotannon muutosten, tuotantokatkoksen ja häiriön sattuessa on venyttävä pitkiinkin yhtämittaisiin työsuorituksiin.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja. Paperi-insinöörin on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet. Lisäksi on ymmärrettävä neuvotteluosapuolien eli tilaajan, johdon, työntekijöiden ja raaka-aineentoimittajan näkemykset.

Tehtävien sujumista auttavat esimiestaidot ja täsmällisyys. Työssä on osattava ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Esiintymistaitoa tarvitaan myös.

Taloudellinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää teknisen taidon ohella.

Kielitaito on ammatissa tarpeen.

Kemiallisteknisellä alalla tarvitaan vastuuntuntoa ja tarkkuutta. Ala käyttää ja tuottaa suuria määriä aineita, joita on käsiteltävä oikein ympäristön saastumisen ja onnettomuuksien välttämiseksi.

Ala kehittyy nopeasti, mikä edellyttää alan kehityksen seuraamista ja jatkuvaa opiskelua.

 

Koulutus

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Soveltuvia aineita ovat esimerkiksi kemiantekniikka, puunjalostustekniikka ja prosessitekniikka.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi prosessi- ja materiaalitekniikkaan suuntautuen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen. Palkka vaihtelee riippuen mm. ammattitaidosta ja erityistaidoista kuten kielitaidosta sekä asemasta yrityksessä.

 

 

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Kemiallinen metsäteollisuus

Paperi-, kartonki- ja sellutehtaat työllistävät noin 20 000 henkilöä (v. 2016). Työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina, kun kannattamatonta tuotantoa on lakkautettu maassamme. Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt työllistävät myös ulkomailla.

Metsäteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikkoja avautuu erityisesti henkilöstön eläköitymisen myötä. Työntekijöistä jää eläkkeelle noin neljännes seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Metsäteollisuuden työllisyyteen vaikuttavat talouden suhdanteiden vaihtelut, tuotteiden kysyntä ja viennin määrät. Paperituotteiden kysyntä on laskenut vanhoilla markkina-alueilla esimerkiksi Euroopassa digitaalisen viestinnän myötä, mutta kysyntä kasvaa kehittyvissä talouksissa. Pakkausmateriaalien markkinat kasvavat nopeasti maailmalla. Paperin jalostukselle esimerkiksi talous- ja hygieniatuotteiksi syntyy uusia mahdollisuuksia.

Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin työntekijätehtävissä, johdossa ja projektitehtävissä. Uudet liiketoiminta-alueet mm. biojalostamoissa ja pakkausteollisuudessa luovat lisää tarvetta osaaville työntekijöille. Investoinnit, uudistuminen ja innovaatiot synnyttävät kysyntää uudenlaiselle osaamiselle.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
insinööri
insinööri (AMK)
käyttöinsinööri
projekti-insinööri
tuotantoinsinööri
paperi-insinööri
konsultti

 

 

Insinööri (paperiteollisuus)