Tuotannonsuunnittelija (elintarviketeollisuus)

Johdanto

Tuotannonsuunnittelijat työskentelevät elintarviketeollisuuden tuotantolaitoksissa, joissa he vastaavat tuotannon valmistus- ja henkilöstösuunnittelusta. Työn tavoitteena on luoda kustannustehokasta toimintaa. Tuotannonsuunnittelijat huolehtivat siitä, että oikeaa tuotetta valmistetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Työ edellyttää vastuullisuutta ja tarkkuutta.

Työtehtävät

Tuotannonsuunnittelija vastaa elintarviketeollisuuden tuotantolaitoksessa tuotannon valmistus- ja henkilöstösuunnittelusta tuottavuus- ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuualueet vaihtelevat tuotantolaitoksittain. Suurissa tuotantolaitoksissa voi olla useita tuotannon suunnittelijoita, joiden kesken vallitsee työnjako.

Myynti- ja tuotannonsuunnittelua voidaan tehdä tilausten perusteella tai varasto-ohjautuvuuteen perustuen. Sähköiset tilaukset ovat muuttaneet suunnittelutyötä. Tuotantolaitoksissa tuotekysyntä tiedetään korkeintaan noin 48 tunnin päähän.

Tuotannonsuunnittelijat valmistavat seuraavan päivän toimintoja esimerkiksi välittäen myyjille tietoja tuotteista, joiden myyntiä halutaan lisätä. Iltapäivisin tuotantolaitoksiin saapuvat sähköiset tilaukset, joiden määrää verrataan tuotantosuunnitelmiin ja tehdään tarvittavia muutoksia.

Tuotannonsuunnittelijoiden toiminnan tavoitteena on, että kuluvan viikon tuotantosuunnitelmia ei tarvitsisi korjata ohjelmallisesti, vaan tarvittavat tuotantomäärien muutokset voitaisiin tehdä seuraavan viikon suunnitelmiin.

Tuotannonsuunnittelija tekee tulosseurantaa erilaisia tulosmittareita käyttämällä. Hän päivittää tuloksia kampanjoiden toteutumisesta ja suunnittelee seuraavan sesongin tuotantoa. Tuotannonsuunnittelijat seuraavat myös markkinointikampanjoiden tuloksellisuutta ja antavat palautetta myyntiyksiköille toteutumisesta

Myynninsuunnittelussa analysoidaan markkinoilta saatavaa tietoa tuotteiden menekistä. Myyntiennustetietojen perusteella luodaan tuotteiden valmistusohjelmat tuotantoon. Elintarvikkeiden kysyntään, ja siten tuotantosuunnitelmiin vaikuttavat markkinointikampanjat, mainonta, vuodenajat, sää, koulujen alkaminen jne.

Tuotannonsuunnittelija osallistuu myös suunnittelujärjestelmien kehittämiseen. Hän vastaa oman toimintansa osalta ruokatehtaan ja osastokohtaisten tuottavuustavoitteiden saavuttamisesta, ja antaa lausuntoja pitemmän aikavälin investointisuunnitelmiin.

Tuotannonsuunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyötä myyntisuunnittelijoiden kanssa, jolloin tuotannonsuunnittelijalle kuuluvat tuotannon valmistusohjelmat. Tuotannonsuunnittelijat toimivat yhteistyössä myös tuotannon kanssa, mm. työkokouksiin osallistumalla.

Työympäristö on yleensä toimisto. Tuotantosuunnittelijan työ on pitkälti päätetyöskentelyä. Työssä käytetään tietokoneita ja tuotannonsuunnitteluun luotuja ohjelmistoja sekä toimisto-ohjelmistoja. Tuotannonsuunnittelijan työ on melko säännöllistä päivätyötä.

 

 

Työpaikat

Elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset.

Työn vaatimukset

Tuotannonsuunnittelijalta edellytetään paljon tietoa tuotantolaitoksen asioista ja tuotteista.

Työhön sisältyy riskejä tuotannon suunnittelun epäonnistumisesta, jolloin tuotetaan liikaa tai liian vähän. Jos tuotannonsuunnittelija ei ole tehtäviensä tasalla, hävikit saattavat olla valtavat tai tuotetta ei voida toimittaa tilausten mukaan.

Työ edellyttää tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, kustannustehokkuutta ja hyvää laskutaitoa.

Tuotannonsuunnittelijan on oltava tarkka ja huolellinen sekä itsenäiseen työskentelyyn kykeneväinen.

Tuotannonsuunnittelijalta edellytetään myös hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä hän toimii eri ammattiryhmien kanssa. Asema myynnin ja tuotannon välissä edellyttää sovittelutaitoja.

Aitoa mielenkiintoa yrityksen tuotteisiin on hyvä olla.

Oman alan kehityksen seuraaminen on työssä tärkeää.

Työssä vaaditaan paineensietokykyä ja kykyä työskennellä kiireisessä työrytmissä, esimerkiksi myyntisesonkien aikaan ennen juhlapyhiä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi bio- ja elintarviketekniikkaan suuntautuen.

Helsingin yliopistossa voi opiskella elintarvike- ja ravitsemustieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon elintarviketieteiden maisteri.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta noudatetaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyrityksissä. Työehtosopimus on laadittu Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

Toimihenkilön palkka on kuukausipalkka, joka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja nykyisen työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella.

Työmarkkinatiedot
Elintarviketeollisuuden muut alat

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 38 000 henkeä (v. 2017). Eniten henkilöstöä on lihateollisuudessa, leipomoteollisuudessa, meijeriteollisuudessa ja juomateollisuudessa. Muilla elintarviketeollisuuden toimialoilla työskentelee yhteensä noin 10 000 henkeä. Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Suomessa toimii yli 1 700 elintarvikkeita valmistavaa yritystä eri puolilla maata. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan ja alueellisesti. Elintarviketeollisuus on pienyritysvaltainen, sillä kaksi kolmasosaa yrityksistä työllistää alle viisi henkilöä. Kuitenkin yli 200 henkilöä työllistäviä yrityksiäkin on noin 30.

Elintarviketeollisuus on vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Elintarviketuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttavat silti kotimaisten elintarviketuotteiden kysyntä sekä yleinen taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa kulutukseen ja hintatietoisuuteen.

Elintarviketeollisuuden yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Vakituisten työpaikkojen lisäksi monet yritykset työllistävät merkittävästi kausityöntekijöitä sesonkiaikoina. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Juomateollisuus

Juomien valmistus työllistää yhteensä noin 2 500 henkeä, joista suurin osa työskentelee panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Suomessa toimii noin 100 juomia valmistavaa yritystä. Monet alan yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan. Juomien valmistuksessa toimii sekä pieniä, keskisuuria että suuria yrityksiä.

Juomateollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Juomien tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttaa erityisesti kotimaisten juomatuotteiden kysyntä.

Juomateollisuuden yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa tarvitaan lisäksi huomattava määrä kausityöntekijöitä kesäsesonkien vuoksi. Juomien valmistuksessa henkilöstömäärä on ollut laskussa.

Leipomoteollisuus

Leipomoteollisuus työllistää noin 8 000 henkeä (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Leipomoteollisuuden yrityksiä on eri puolilla maata noin 700. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan. Suurin osa niistä on pieniä alle 10 henkeä työllistäviä leipomoja, mutta alalla toimii myös paljon keskisuuria leipomoja sekä pari suurta leipomoa.

Leipomoteollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Leipomotuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttaa kuitenkin kotimaisten leipomotuotteiden kysyntä.

Leipomoalan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Leipomoalalla tarvitaan lisäksi huomattava määrä kausityöntekijöitä juhlasesonkien vuoksi. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lihateollisuus

Lihateollisuudessa työskentelee lähes 10 000 henkeä (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Suomessa toimii noin 200 liha-alan yritystä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi lihanleikkaukseen, lihavalmisteiden tekemiseen tai ovat mukana koko teurastus- ja jalostusketjussa. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan ja alueellisesti. Lihateollisuus on pienyritysvaltainen, sillä noin puolet alan yrityksistä työllistää alle 10 henkeä. Alalla toimii myös keskisuuria yrityksiä ja neljä suurta yritystä.

Lihateollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Lihatuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttavat kuitenkin kotimaisten lihatuotteiden kysyntä sekä yleinen taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa kulutukseen ja hintatietoisuuteen.

Lihateollisuuden yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Lihateollisuudessa tarvitaan runsaasti määräaikaista työvoimaa toukokuusta syyskuuhun sekä joulua ja pääsiäistä edeltävinä aikoina. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lähinimikkeet

insinööri
elintarviketieteiden kandidaatti
elintarviketieteiden maisteri

 

Tuotannonsuunnittelija (elintarviketeollisuus)