Fysioterapeutti

Johdanto

Fysioterapeutti on terveiden ja sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa sekä yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan terapiaosaamista sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Työtehtävät

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapeutti arvioi asiakkaan tai kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutus- ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia. Asiakasta tai kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapeutti vastaa työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan tai kuntoutujan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Työ on yleensä päivätyötä.

 

Työpaikat

Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, vanhain- ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

 

Työn vaatimukset

Fysioterapeutin ammatillisen toiminnan perustana ovat terapiataidot sekä yhteistyö- ja viestintätaidot.

Fysioterapeutin työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Fysioterapeutilla on oltava hyvä yleiskunto ja normaalit aistit.

Liikunnallisista taipumuksista sekä koordinaatio- ja rytmitajusta on fysioterapeutin työssä hyötyä.

Alan uusien tutkimusten ja ammatin kehityksen seuraaminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Kielitaitoa tarvitaan asiakastyössä sekä oman alan kehityksen seuraamisessa.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella fysioterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon fysioterapeutti (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

 

Palkkaus

Kunnilla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen tai alan palkkasuosituksiin.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus.

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimivan fysioterapeutin tulot muodostuvat liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

lääkintävoimistelija
erikoislääkintävoimistelija

 

Fysioterapeutti