Toimintaterapeutti

Johdanto

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää. Toimintaterapeutit työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen eri alueilla, opetustoimessa, järjestöissä ja ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan terapiataitoja, pitkäjännitteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja ja psykologisia taitoja.

Työtehtävät

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta. Toimintaterapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimintaterapeutti on terapeuttisen toiminnan asiantuntija. Toimintaterapian käsityksen mukaan ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta.

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää: itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa.

Toimintaterapeutti arvioi asiakkaan kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjessa niin kotona, koulussa kuin työssäkin. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan terapia tai apuvälinepalvelu, annetaan ohjausta tai neuvontaa. Toimintaterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa. Se voi toteutua asiakkaan kotona ja hänen lähiympäristössään.

Terapeuttinen toiminta on toiminnan analyysin ja soveltamisen perusteella valittua toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan toimintamahdollisuuksiin. Toimintaterapiassa voidaan käyttää menetelminä esimerkiksi leikkiä, ruoanvalmistusta, pelejä, savitöitä tai puutarhanhoitoa.

Asiakaslähtöisellä toimintaotteella varmistetaan, että terapia ja siinä käytettävät toiminnat ovat asiakkaalle merkityksellisiä, mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia. Sopivasti haasteellinen ja terapeuttinen toiminta tuottaa asiakkaalle ilon, tyytyväisyyden, pätevyyden ja taitojen kehittymisen kokemuksia. Terapeuttinen toiminta on asiakkaan elämäntapaan sovitettua. Se antaa asiakkaalle realistista palautetta hänen toimintamahdollisuuksistaan.

Työ on myös konsultointia, neuvottelua ja moniammatillista yhteistyötä. Tietoa kerätään asiakkaan elämäntilanteesta ja hänen toimintamahdollisuuksiinsa vaikuttavista tekijöistä. Tietojen perusteella tehdään toimintaterapiasuunnitelma ja määritellään keinot asiakkaan toimintamahdollisuuksien ja elämänlaadun parantamiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, päihderiippuvaisten hoito ja kuntoutus, työterveyshuollossa toteutettava työkyvyn ylläpito, kuntouttava työtoiminta sekä ikääntyneen väestön kotona asumisen tukeminen ovat toimintaterapeuttien kasvavia työalueita. Toimintaterapian ammattiala tulee laajenemaan ylemmän korkeakoulututkinnon myötä erityisesti tutkimuksen, johtamistyön ja suunnittelun aloille.

Toimintaterapeutin asiantuntemusta voidaan hyödyntää yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toimintaterapeutin työ on yleensä päivätyötä.

 

 

 

Työpaikat

Toimintaterapeutteja työskentelee sairaaloissa, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, erityiskouluissa, vammaisjärjestöissä ja työklinikoilla. Heitä toimii myös ammatinharjoittajina / yrittäjinä.

Työn vaatimukset

Toimintaterapeutin tulee kyetä kohtaamaan ihmisiä ennakkoluulottomasti ja myötäeläen elämän vaikeissa murrostilanteissa. Hänen tulee olla itsenäinen, mutta yhteistyökykyinen.

Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä hienotunteisuutta ja psykologisia taitoja.

Tärkeitä ominaisuuksia ovat kädentaidot ja ongelmanratkaisukyky.

Uusien apuvälineiden ja kuntoutusmenetelmien kehittämistyössä toimintaterapeutilta edellytetään luovuutta, suunnittelukykyä, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä käytännöllisyyttä. Työkokemus miltä tahansa alalta on eduksi.

Henkistä rasittavuutta työssä aiheuttavat mm. pitkät kuntoutusjaksot, kiire sekä jatkuva työn vaatima sosiaalisuus.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella toimintaterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon toimintaterapeutti (AMK).

Toimintaterapeutit voivat jatkaa opintojaan Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden maisteriksi, lisensiaatiksi ja tohtoriksi pääaineena toimintaterapia.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Toimintaterapeutti on laillistettu ammattihenkilö. Toimintaterapeutin ammatissa saa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lisäaineistot

Hoitoalan ammatteja. Video. Työministeriö 2004.

 

Lähinimikkeet

erikoistoimintaterapeutti
vastaava toimintaterapeutti