Taideterapeutti

Johdanto

Taideterapia on terapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus tapahtuu sekä sanallisen että kuvallisen ilmaisun avulla. Taideterapeutti toimii yleensä ammatinharjoittajana. Vuorovaikutteinen ja ihmisläheinen työ edellyttää empatiakykyä, itsenäisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä.

Työtehtävät

Taideterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa käytetään kuvallista itseilmaisua vuorovaikutuksen välineenä. Terapian tavoitteena on korjata, täydentää ja tukea asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Sitä käytetään psyykkisten kriisien ja ongelmien hoidossa sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Taideterapian suuntauksia on useita.

Taideterapian tavoitteet, menetelmät ja terapian kesto ja tapaamisten tiheys määräytyvät yksilöllisesti potilaan mukaan. Taideterapia soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joiden on vaikea ilmaista itseään sanallisesti, mutta asiakaskunta on laaja. Taideterapiaa toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja perheterapiana, ja sitä voidaan käyttää sekä pääasiallisena hoitomuotona että muiden hoitomuotojen rinnalla. Asiakkaat edustavat kaikkia ikäryhmiä.

Terapeutti voi pyytää asiakasta piirtämään, maalamaan tai muovailemaan joko annetusta aiheesta tietyillä välineillä tai täysin vapaasti. Terapeutti ja potilas tutustuvat terapiatunnin aikana syntyneisiin töihin keskustellen. Taideterapiassa on tärkeää itse luomisprosessi ja valmistunut työ, jota yhdessä sitten tarkastellaan. Terapeutti ei kuitenkaan arvostele kuvallisia tuotoksia, vaan tukee ja rohkaisee potilaan luovaa ilmaisua.

Kuva ja sen emotionaalisen sisällön vastaanottaminen muodostavat työskentelyn perustan. Kuva toimii ilmaisu- ja kommunikaatiovälineenä, ja sillä on myös jäsentävä ja koostava tehtävä. Yhdessä tehtävä tulkinnallinen työ auttaa psyykkisten ongelmien ja vahvuuksien löytämisessä. Taideterapiassa pyritään laajentamaan yksilön tietoisuutta, selkiyttämään minäkuvaa ja vahvistamaan hänen itsetuntoaan.

Taideterapian sovelluskohteita ovat psykiatria, kehitysvammaisten kuntoutus, neurologiset ongelmat sekä päihteisiin, työuupumukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat. Taideterapian keskeisin suuntaus yhdistää psykoterapian ja taiteellisen luomisprosessin.

Hoitokontakti on säännöllisesti toistuva. Terapian pituus vaihtelee. Taideterapeutit työskentelevät hyvin itsenäisesti, mutta osallistuvat myös moniammatillisten työryhmien työskentelyyn ja käyvät kokeneen terapeutin luona työnohjauksessa.

Työ on yleensä päivätyötä, mutta yksityisvastaanotolla vastaanottoaikoja saattaa olla myös iltaisin.

Työpaikat

Suurin osa taideterapeuteista toimii ammatinharjoittajina / yrittäjinä. Heitä työskentelee myös erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, vanhustenhoidossa sekä vankiloissa.

Työn vaatimukset

Taideterapeutin on tunnettava oman alansa terapiamuodot. Koska kuvataide eri muodoissaan on taideterapeutin keskeinen työväline, terapeutilta edellytetään monipuolista kuvataiteiden tuntemusta sekä kuvallisen ilmaisun hyödyntämistä.

Taideterapeutin työ on vuorovaikutteista ja ihmisläheistä työtä, joka edellyttää kiinnostuneisuutta ihmisiä ja heidän hyvinvointiaan kohtaan. Empatiakyvyn lisäksi taideterapeuttina toiminen edellyttää kykyä työskennellä itsenäisesti ja pitkäjännitteisesti.

Oman persoonallisuuden käyttö työvälineenä edellyttää oman persoonallisuuden tuntemista. Taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, hyvä huomiokyky ja herkkyys ovat välttämättömiä.

Mielenterveystyössä työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Työssä on siedettävä pitkäjännitteisesti myös ristiriitoja ja ongelmia. Valmius luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä.

Yksityisinä palveluntuottajina toimivilta edellytetään myös yrittäjyyteen liittyvien liiketoiminnallisten asioiden tietämystä sekä yrittäjänä toimimisen valmiuksia.

Koulutus

Taideterapeutilla voi olla joko terveydenhoito- ja sosiaalialan tai taidealan pohjakoulutus.

Peruskoulutuksen lisäksi taideterapeuteilta edellytetään taideterapiakoulutusta.

Taideterapeutin koulutusta järjestetään yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yksityisissä oppilaitoksissa.

Pohjakoulutus ja suoritettu terapiakoulutus vaikuttavat pätevyyteen toimia terveydenhuollossa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Ammatinharjoittajana / yrittäjänä toimivan taideterapeutin tulot muodostuvat asiakkaiden käyntimaksuista ja/tai sopimuspalkkioista.

Virkasuhteessa olevien taideterapeuttien palkka muodostuu virka- ja työehtosopimusten mukaisesta palkasta.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

kuvataideterapeutti