Lääketeknikko

Johdanto

Lääketeknikot toimivat apteekeissa erilaisissa avustavissa tehtävissä, joihin kuuluu esimerkiksi toimistotöitä sekä varastonhoitoon ja tietotekniikkaan liittyviä töitä. Työ apteekissa edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta ja palvelualttiutta sekä kykyä siirtyä tarvittaessa tehtävästä toiseen tilanteen mukaan.

Työtehtävät

Lääketeknikot työskentelevät apteekeissa monipuolisissa tehtävissä, joiden painotus voi vaihdella eri apteekeissa ja työntekijän erityisosaamisen mukaan. Lääketeknikot huolehtivat esimerkiksi apteekin lääkevarastosta, toimistotyöstä ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä.

Tärkeä lääketeknikoiden tehtäväalue apteekeissa on varastonhallinta. Lääketeknikot vastaavat varastosta apteekkarin ohjeiden mukaan. Lääketeknikot tilaavat lääkkeet, ottavat vastaan saapuvan tavaran ja tarkastavat sen, kirjaavat tietojärjestelmään ja vievät sen paikalleen varastoon.

Lääketeknikoiden tehtäviin kuuluvat myös erilaiset apteekin toimistotyöt. Tällaisia ovat esimerkiksi laskutus ja asiakirjojen arkistointi sekä tiedotteiden ja muun kirjallisen ilmoitusmateriaalin laatiminen.

Lääketeknikot vastaavat apteekeissa usein myös tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. He huolehtivat ohjelmistopäivityksistä ja varmuuskopioinnista sekä laitteiden vikatilanteiden selvittämisestä. Monissa apteekeissa lääketeknikko myös rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat.

Sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa lääketeknikoiden työhön kuuluu enemmän lääkkeen valmistukseen liittyviä tehtäviä kuin tavallisessa apteekissa. Tämä tapahtuu farmaseuttisen henkilökunnan ohjauksessa ja valvonnan alaisena.

Lääketeollisuudessa työtehtävät vaihtelevat sen mukaan, millä osastolla työskennellään. Laboratoriossa tutkitaan valmisteiden laatua ja ominaisuuksia. Tuotannossa tehtäviin kuuluu osallistuminen lääkkeiden valmistamiseen laitteiden ja koneiden avulla sekä niiden toiminnan valvominen. Lääketukkukaupoissa työtehtävät liittyvät mm. varastointiin ja apteekkien lääketilauksiin.

Apteekeissa työ tehdään toimisto-, asiakas- ja varastotiloissa. Lääketehtaissa työtilat ovat erittäin hygieeniset, ja työympäristössä on paljon koneita ja laitteita. Esimerkiksi tietyt lääkkeet valmistetaan mahdollisimman bakteerittomassa ja ulkoilmalta eristetyssä tilassa. Työssä käytetään lähes poikkeuksetta suojavaatteita ja erilaisia suojaimia.

Työaika vaihtelee apteekin aukioloajoista riippuen. Sairaala-apteekissa työhön saattaa kuulua päivystystä. Lääketeollisuudessa työ voi olla vuorotyötä.

Apteekissa voidaan tehdä samankaltaisia töitä teknisen apulaisen nimikkeellä ilman lääketeknikon koulutusta. Tällöin tehtävät ovat lähinnä avustavia töitä.

 

Työpaikat

Lääketeknikot työskentelevät apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja terveyskeskusten lääkekeskuksissa sekä lääketeollisuudessa ja lääketukkukaupassa.

Työn vaatimukset

Lääketeknikon työ vaatii huolellisuutta sekä kykyä siirtyä tehtävästä toiseen tarvittaessa.

Apteekeissa palvelualttius ja joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Työssä on hallittava hyvin tietotekniikka, kuten toimisto-ohjelmistot ja erityisesti apteekkien käyttöön suunnitellut ohjelmistot.

Lääketeollisuudessa työ on erityisen vastuullista eikä yhtään valmistus- tai valvontavaihetta voi laiminlyödä.

Ammatissa on noudatettava suurta tarkkuutta ja annettuja ohjeita.

Hygieniaohjeita on noudatettava.

Työ edellyttää rutiinien sietokykyä sekä valppauden ja huolellisuuden säilyttämistä toistuvissa työtehtävissä koneiden määrätessä työtahdin.

Työssä käsiteltävät lääkeaineet saattavat altistaa iho- ja hengityselinten sairauksille. Erilaiset allergiat voivat haitata ammatissa toimimista.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa lääkealan perustutkinnon, jossa voi suuntautua apteekkialaan. Tutkintonimike on lääketeknikko.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona oppisopimuksella ja aikuiskoulutuksessa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Apteekeissa palkkaus perustuu Apteekkien työntekijöiden työehtosopimukseen. Palkkaan vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Lääketeollisuudessa palkkaus on yrityksessä vallitsevan käytännön mukainen ja pohjautuu alan työehtosopimukseen. Palkka määräytyy työn vaativuuden ja työolosuhteiden mukaisesti.

Kunnilla palkka muodostuu virka- tai työehtosopimuksen mukaisesta tehtäväkohtaisesta peruspalkasta, henkilökohtaisista ammattitaitoon ja työtuloksiin perustuvista lisistä, kokemuslisistä sekä poikkeavista työajoista maksettavista lisistä. Myös tulospalkkiota voidaan maksaa.

Työmarkkinatiedot
Apteekkiala

Apteekkialalla työskentelee noin 8 600 ammattilaista, joiden työpaikat ovat pääapteekeissa, sivuapteekeissa ja yliopistojen apteekeissa (v. 2016). Apteekkareja on noin 590, proviisoreja 770 ja farmaseutteja 3 700 sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa noin 3 500 henkilöä.

Apteekkialan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Alalla ei juuri esiinny työttömyyttä paitsi lähinnä valmistumisen jälkeistä lyhytaikaista työttömyyttä tai työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamattomuudesta johtuvaa. Apteekkien henkilökunnasta noin 60 prosenttia on saanut farmaseuttisen koulutuksen, jolloin he ovat joko farmaseutteja tai proviisoreita.

Apteekkiala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä on tasaista suhdanteista riippumatta. Työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtyvien tilalle sekä uusiin avautuviin työpaikkoihin. Työntekijöiden tarpeeseen vaikuttaa myös väestön ikääntyminen, joka lisää apteekkipalveluiden kysyntää.

Lääketeollisuus

Lääketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 5 400 henkilöä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, myyntilupahallintoon, markkinointiin ja tuotantoon liittyvissä tehtävissä (v. 2017).

Lääketeollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lääketuotanto työllistää aikaisempia vuosikymmeniä vähemmän, sillä lääkkeiden teollinen tuotanto on siirtynyt suurelta osin Euroopan ulkopuolelle. Suomessa eniten työllistävät tutkimus ja tuotekehitys sekä markkinointi.

Alan työllisyyttä ylläpitää lääkkeiden jatkuva kysyntä terveydenhoidon tarpeisiin. Myös uusien lääkkeiden tuottaminen markkinoille työllistää monien eri alojen osaajia tutkimustehtävistä markkinointiin. Lääketeollisuus tulee työllistämään hyvin myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntää lisää entisestään väestön ikääntyminen.

Lääketeollisuudessa on tarjolla myös kansainvälisiä tehtäviä, sillä lääketeollisuuden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat monikansallisia yhtiöitä.

Lähinimikkeet

lääketyöntekijä
tekninen apteekkiapulainen
tekninen apulainen

Lääketeknikko