Eläinlääkäri

Johdanto

Eläinlääkärit huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamistyöstä. Lisäksi he vastaavat elintarvikevalvontaan liittyvistä tehtävistä. Eläinlääkäreitä työskentelee kuntien, valtion, yliopistojen ja teollisuuden palveluksessa sekä yksityisillä eläinlääkäriasemilla ja ammatinharjoittajina. Työ vaatii kykyä tulla toimeen eläinten ja ihmisten kanssa sekä tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta.

Työtehtävät

Eläinlääkärit huolehtivat eläinten hyvinvoinnista, terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta sekä elintarvikkeiden tuotantoympäristön valvonnasta ja elintarvikehygieniasta. Työnkuva riippuu pitkälti työnantajasta.

Kliinisessä työssä eläinlääkäri hoitaa tuotantoeläimiä, hevosia tai lemmikkieläimiä. Eläinlääkäriaseman vastaanotolla eläinlääkäri hoitaa lemmikkieläimiä, kuten koiria, kissoja kaneja, jyrsijöitä ja matelijoita. Tehtäviin kuuluu antaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja neuvontaa sekä lääkitä, antaa rokotuksia ja ottaa näytteitä.

Klinikan varustelutasosta ja palveluista riippuen eläinlääkärit tekevät myös erilaisia leikkauksia. Suuremmilla klinikoilla voi yleensä erikoistua johonkin eläinlääkinnän osa-alueeseen. Eläinten suun ja hampaiden hoidosta huolehditaan usein yhteistyössä hammaslääkärin kanssa.

Suuret eläimet hoidetaan yleensä tilalla. Sairaskäyntejä tehdään navettoihin, sikaloihin, kanaloihin, lampoloihin ja talleihin sekä koira- ja turkistarhoille. Koska eläinsuojissa ei yleensä ole erillisiä hoitotiloja, eläinlääkäri hoitaa eläimet useimmiten niiden ollessa paikallaan parressa, karsinassa jne.

Pieneläinklinikan omistava eläinlääkäri toimii usein myös esimiehenä muille eläinlääkäreille ja eläintenhoitajille. Hän vastaa myös yrityksen johtamisesta sekä sen imagon ja asiakaspalvelun kehittämisestä ja hoitaa klinikan hallinnolliset ja taloudelliset asiat usein tilitoimiston avulla.

Kaupungin tai kunnan kliinistä työtä tekevät eläinlääkärit voivat tehdä samankaltaista työtä kuin yksityisten eläinlääkäriasemien lääkärit, mutta työ kohdistuu pääasiassa maatilojen tuotantoeläimiin. Suuri osa työstä on lehmien, sikojen, hevosten ja lampaiden terveyden- ja sairaanhoitoa.

Tyypillinen työympäristö on karjasuoja, jossa eläinlääkäri tekee kaikki työvaiheet alusta loppuun. Hän ottaa näytteet, tekee tutkimukset, määrittelee taudin, tekee tarvittavat toimenpiteet ja antaa lääkitykset eläimelle sekä tarkistaa tuotanto-olosuhteet.

Kunnan- tai kaupungineläinlääkärin työhön kuuluu eläinten terveydenhuollon järjestämisen lisäksi toinen keskeinen tehtäväalue, joka on elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen, kaupan, käsittelyn ja jakelun valvonta- ja tarkastustyö sekä elinympäristön terveellisyydestä huolehtiminen.

Kunnan- tai kaupungineläinlääkärin tehtäviin kuuluu myös vastata alueen löytöeläinten hoidosta ja sijoittamispaikasta. Hän toimii alueellaan eläinsuojeluviranomaisena yhdessä poliisin ja terveystarkastajan kanssa. Tehtäviin kuuluu myös vastata elintarvikkeiden tuotannon valvonnasta.

Valvontatehtävistä osan eläinlääkäri tekee toimistotyönä, osan laboratorioissa ja osan tarkastuskäynnein tuotantolaitoksissa, elintarvikehuoneistoissa, myymälöissä jne. Käynteihin sisältyy ohjausta ja neuvontaa.

Tarkastuseläinlääkäri työskentelee lihanjalostuslaitoksessa valtion viranhaltijana. Hän vastaa lihantarkastuksesta, tuotantohygieniasta ja eläinsuojelusta. Tarkastuseläinlääkäri valvoo omalta osaltaan, että eläintenpito tiloilla ja kuljetusautoissa, teurastus sekä lihan jalostus elintarvikkeiksi tapahtuu oikein ja kulutukseen tulevat elintarvikkeet ovat ihmisille turvallisia.

Valtion virassa olevista eläinlääkäreistä osa vastaa siitä, että Suomen eläinlääkintä- ja elintarvikehygieeninen lainsäädäntö on Euroopan unionin vaatimusten mukainen. Osa valtion virassa olevista eläinlääkäreistä valvoo ja ohjaa Suomen lainsäädännön tulkintaa ja toteutumista käytännössä.

Valtion virastoissa kuten ministeriöissä, Eviralla, Fimeassa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sekä aluehallintovirastoissa työskentelee eläinlääkäreitä erilaisissa lainvalmisteluun, suunnitteluun, valvontaan, neuvontaan ja tarkastukseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi eläinsuojeluun, lupa-asioihin ja eläintautien vastustamiseen ja tuotannon hygienian valvontaan.

Virkatehtäviin kuuluu esimerkiksi asioiden esittely hallinnollisissa kokouksissa, neuvottelut mm. elintarvikelaitosten, terveystarkastajien ja muiden eläinlääkäreiden kanssa sekä raportointi ja kirjaamiset suoritetuista tarkastuksista ja valvontatoimenpiteistä.

Elintarviketeollisuus tarvitsee eläinlääkäreiden asiantuntemusta tuotantonsa suunnitteluun. Yrityksissä ja järjestöissä toimii neuvontaeläinlääkäreitä. Eläinlääkäri voi työskennellä myös opetustehtävissä mm. maatalousoppilaitoksissa ja yliopistoissa. Osa eläinlääkäreistä toimii tutkijoina valtion tutkimuslaitoksissa.

Eläinlääkärin työympäristö vaihtelee työnantajasta riippuen klinikalta maatiloille ja virastojen toimistohuoneisiin. Kliinistä työtä tekevä eläinlääkäri joutuu toisinaan hoitamaan eläimiä myös ulkona kaikkina vuodenaikoina ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Työssä käytetään erinäisiä lääkintä- ja hoitovälineitä.

Työajat vaihtelevat. Klinikoilla työskennellään aukioloaikojen mukaan. Virastoissa työ on normaalia päivätyötä. Eläinlääkäri on usein velvollinen osallistumaan eläinlääkäripäivystykseen, joka on hälytysvalmiudessa olemista kiireellisten ja vakavien potilastapausten varalta.

 

Työpaikat

Eläinlääkäriasemat. Kunnat. Valtio. Elintarviketeollisuus. Järjestöt.

 

Työn vaatimukset

Eläinlääkärin työ vaatii laajan tieteellisen tiedon hallintaa sekä kykyä soveltaa sitä käytäntöön.

Eläinlääkärin on tunnettava myös alaa koskeva lainsäädäntö.

Kliinisessä työssä vaaditaan kykyä käsitellä eläimiä. Eläinten käyttäytymisen tunteminen auttaa selviytymään työssä. Hoitotoimenpiteiden suorittamisessa tarvitaan kädentaitoja, nopeaa päätöksentekokykyä ja toisinaan myös voimaa.

Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen eläinten omistajien kanssa, samoin hyvät viestintätaidot.

Yhteistyötaitoja tarvitaan mm. työskentelyssä eläintenhoitajien, toisten eläinlääkäreiden ja viranomaisten kanssa.

Ammatti vaatii tarkkuutta, täsmällisyyttä, loogista ajattelua ja hyviä organisointitaitoja.

Eläinlääkärin tulee seurata oman alansa kehitystä.

Eläinlääkärin työasennot voivat olla hoitotilanteissa fyysisesti vaativia ja niissä voi tarvita myös voimaa, esimerkiksi autettaessa suuria eläimiä synnyttämään.

Joskus toimenpiteet vaativat nopeaa reagointia sairaan tai muuten hankalan eläimen puolustautuessa.

Allergiataipumus on haitaksi kliinisessä työssä toimiville eläinlääkäreille.

 

Koulutus

Helsingin yliopistossa voi opiskella eläinlääketiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon eläinlääketieteen lisensiaatti.

Ammatillisen jatkotutkinnon, erikoiseläinlääkärin tutkinnon, voi suorittaa erikoistumalla pieneläinsairauksiin, hevossairauksiin, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon, tarttuviin eläintauteihin, ympäristöterveydenhuoltoon tai elintarviketuotannon hygieniaan.

Tieteellisenä jatkotutkintona voi suorittaa eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Eläinlääkärinä saavat Suomessa toimia vain laillistetut eläinlääkärit. Eläinlääkäriksi laillistamisesta huolehtii Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA.

 

Palkkaus

Valtiolla ja kunnilla palkkaus perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen, jossa sovitaan palkan perusteet. Tällöin tulojen suuruuteen vaikuttavat työsopimuksessa sovitun mukaisesti esimerkiksi työmäärä, työkokemus, tehtävien luonne jne.

Yrittäjinä toimivien eläinlääkäreiden ansiot perustuvat liiketoiminnan kannattavuuteen.

 

Työmarkkinatiedot
Eläinlääkintätyö

Laillistettuja eläinlääkäreitä on Suomessa noin 2 630 (v. 2017). Noin puolet heistä toimii kliinisessä eläinpotilaiden kanssa tehtävässä työssä ja noin puolet esimerkiksi virkamiehinä, asiantuntijoina, tutkijoina tai opettajina.

Eläinlääkärit työskentelevät yrittäjinä ja ammatinharjoittajina tai toisen palveluksessa yksityisillä eläinlääkäriasemilla, kunnissa ja kuntayhtymissä sekä valtiolla ja EU:ssa. Eläinlääkäreitä toimii myös monenlaisissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tehtävissä.

Työllisyyttä pitää yllä jatkuva tarve huolehtia tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta, tarttuvien eläintautien vastustamisesta sekä elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Eläinlääkäreiden työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Lisääntyneet koulutusmäärät ovat kuitenkin heikentäneet työllisyystilannetta aiemmista vuosista. Eläinlääkäreitä työskentelee myös esimerkiksi sijaisuuksissa. Tulevaisuudessa ammatissa toimivien lukumäärän arvioidaan kasvavan entisestään.

Klinikkaeläinhoitajia (eläintenhoitajia) työskentelee kunnan- tai kaupungineläinlääkäreiden vastaanotoilla, yksityisillä eläinklinikoilla ja eläinsairaaloissa. Työpaikkoja on vähemmän kuin tutkinnon suorittaneita, joten kaikille ei riitä työpaikkoja eläinlääkintätyössä.

Lääketeollisuus

Lääketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 5 400 henkilöä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, myyntilupahallintoon, markkinointiin ja tuotantoon liittyvissä tehtävissä (v. 2017).

Lääketeollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lääketuotanto työllistää aikaisempia vuosikymmeniä vähemmän, sillä lääkkeiden teollinen tuotanto on siirtynyt suurelta osin Euroopan ulkopuolelle. Suomessa eniten työllistävät tutkimus ja tuotekehitys sekä markkinointi.

Alan työllisyyttä ylläpitää lääkkeiden jatkuva kysyntä terveydenhoidon tarpeisiin. Myös uusien lääkkeiden tuottaminen markkinoille työllistää monien eri alojen osaajia tutkimustehtävistä markkinointiin. Lääketeollisuus tulee työllistämään hyvin myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntää lisää entisestään väestön ikääntyminen.

Lääketeollisuudessa on tarjolla myös kansainvälisiä tehtäviä, sillä lääketeollisuuden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat monikansallisia yhtiöitä.

Lähinimikkeet

eläinlääketieteen lisensiaatti
kunnaneläinlääkäri
kuntaeläinlääkäri
kaupungineläinlääkäri
terveysvalvonnan johtaja
tarkastuseläinlääkäri
sotilaseläinlääkäri
yksityiseläinlääkäri
pieneläinlääkäri
hevoseläinlääkäri
terveydenhuoltoeläinlääkäri
neuvontaeläinlääkäri
hygieenikko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläinlääkäri