Puuinsinööri

Johdanto

Puuinsinöörit työskentelevät johto- ja asiantuntijatehtävissä puutuoteteollisuudessa. Tehtäviin kuuluu pääasiassa tuotannon suunnittelua ja valvontaa. Työssä tarvitaan kykyä kokonaisuuksien hallintaan, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä itsenäistä työskentelyotetta.

Työtehtävät

Puuinsinöörit työskentelevät johto- ja asiantuntijatehtävissä saha- ja levyteollisuudessa sekä huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuudessa. Toimenkuva vaihtelee.

Tyypillisesti he vastaavat yksikön tai osaston toiminnasta ja hankkeiden sujumisesta. Työ on pääasiassa tuotannon suunnittelua ja kehittämistä sekä valvontaa ja työnjohtoa.

Suurin osa puuinsinööreistä työskentelee nk. käyttöinsinööreinä, jolloin he vastaavat prosessiteollisuuden laitteen käytöstä.

Puuinsinöörit voivat toimia myös esimerkiksi sahan johtajina. Sahan tuotantopäällikkönä toimivat insinöörit vastaavat puolestaan sahan toiminnasta sekä suunnittelevat ja valvovat kehitys- ja rakennusprojekteja.

Puuinsinööri voi työskennellä myös tuotepäällikkönä huonekaluyrityksessä. Tällöin tehtäviin kuuluu tutkimusta ja tuotekehitystä.

Osa puutuoteteollisuuden insinööreistä työskentelee markkinointitehtävissä. Tehtäviin voivat kuulua myös koulutus- ja työsuhdeasiat. Puuinsinöörejä työskentelee myös opetustehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä.

Työympäristö vaihtelee toimistosta tuotantohalleihin. Työ tehdään usein työryhmässä, mutta toimenkuvaan kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. Työaika on tyypillisesti normaali päivätyöaika. Etenkin vientitehtävissä työhön kuuluu matkustamista.

 

 

 

Työpaikat

Puutuoteteollisuuden tuotantolaitokset.

Työpaikkoja on myös eri alojen suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimuslaboratorioissa.

Työn vaatimukset

Puuinsinöörin työssä tarvitaan kykyä kokonaisuuksien hallintaan, eli on kyettävä ottamaan huomioon tekniset, taloudelliset ja inhimilliset tekijät.

Esimies- ja yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Varsinkin asiantuntijana ja osasto- tai yksikköpäällikkönä toimivilta vaaditaan itsenäistä työskentelyotetta sekä kykyä vastuun ottamiseen.

Taloudellinen ajattelu yrityksen toiminnan ja kannattavuuden kannalta on tärkeää.

Kekseliäisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat tarpeen erityisesti tuotekehitystehtävissä.

Työssä tarvitaan suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Kielitaitoa tarvitaan etenkin kansainvälisissä tehtävissä.

Alan kehityksen seuraaminen on tärkeää.

Koulutus

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella puunjalostustekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi puutekniikkaan suuntautuen.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, joka perustuu työn vaativuuteen sekä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Toimihenkilöiden palkkaus perustuu mekaanisessa metsäteollisuudessa Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen, joka on solmittu Metsäteollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

Puusepänteollisuus ry:n jäsenten puusepänteollisuutta harjoittavien yksiköiden palveluksessa palkkaus perustuu Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Ylempien toimihenkilöiden palkkaus perustuu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä Metsäteollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä solmittuun työehtosopimukseen.

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuus työllistää noin 22 000 henkilöä, joiden lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimeentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Puutuoteteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jonkin verran viime vuosina.

Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia, ja tuotannosta menee vientiin noin 60 prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa tuotteiden kysyntä, jota ohjaa eniten rakennustoiminta kotimaassa ja Euroopassa. Saha- ja levyteollisuus ovat suhdanneherkkiä aloja, joiden työllisyystilanne voi muuttua nopeasti.

Puutuoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle jäävien tilalle. Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin Suomessa sekä työntekijätehtävissä että johto- ja projektitehtävissä.

Tulevaisuudessa työllisyyteen vaikuttaa puurakentamisen yleistyminen sekä puun jatkojalostuksen määrä. Puurakentamisella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja omavaraisuutta.

Lisäaineistot

Puualan ammattilaisia. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
huolto- ja neuvontainsinööri
insinööri
käyttöinsinööri
osastoinsinööri
suunnitteluinsinööri
tuotantoinsinööri
tuotantopäällikkö
tuotepäällikkö