Perhepäivähoidon ohjaaja

Johdanto

Perhepäivähoidon ohjaaja on kunnallisessa työsuhteessa olevien perhepäivähoitajien esimies. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi ohjata ja valvoa perhepäivähoitajien toimintaa, järjestää heille koulutusta sekä tehdä yhteistyötä vanhempien ja muiden tahojen kanssa. Ammatissa tarvitaan varhaiskasvatuksen osaamista, vuorovaikutustaitoja, johtamistaitoa ja organisointikykyä.

Työtehtävät

Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävänkuva vaihtelee kunnittain, ja usein virkaan on yhdistetty perhepäivähoidon ohjaamisen lisäksi muita tehtäviä kuten esimerkiksi leikkitoiminnan ohjaajan tehtävä.

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien lähimpänä esimiehenä. Hän haastattelee perhepäivähoitajiksi halukkaat ja valmistelee heidän valintansa sekä arvioi kodin sopivuuden hoitopaikaksi. Hän osallistuu myös hoitopaikkaa hakeneiden lasten valintaan ja hoitoryhmien muodostamiseen.

Perhepäivähoitajien esimiehenä ohjaaja tukee ja neuvoo perhepäivähoitajia heidän työssään, ja myös valvoo, että hoito-olosuhteet ovat sellaiset kuin on sovittu. Perhepäivähoidon ohjaaja vastaa kasvatuksen laadusta huolehtimalla hoitajien kouluttautumisesta sekä varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnasta ja seurannasta.

Työhön kuuluu myös alueen päivähoitotoiminnan kehittäminen, organisointi ja koordinointi yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulu- ja kulttuuritoimen asiantuntijoiden kanssa. Perhepäivähoidon ohjaaja toimii yksikkönsä tulosvastuullisena johtajana ja valvoo myös yksityistä perhepäivähoitoa.

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tarpeen mukaan. Työ on itsenäistä, ja työjärjestelyihin voi yleensä itse vaikuttaa. Työympäristönä on yhä useammin toimisto hallinnollisten tehtävien lisääntyessä. Myös kotikäynnit ovat keskeinen osa työnkuvaa. Iltatöitä on jonkin verran, sillä hoitajien kokoukset ja vanhempien tapaamiset sijoittuvat yleensä iltaan.

Työpaikat

Perhepäivähoidon ohjaaja työskentelee kunnan palveluksessa.

Työn vaatimukset

Perhepäivähoidon ohjaajana toimiminen edellyttää laaja-alaista kiinnostusta lasten kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin.

Työ vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä johtamis- ja organisointikykyä.

Perhepäivähoidon ohjaajalta odotetaan kustannustietoisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Hyvä stressinsietokyky on tarpeen, sillä vanhempien, lasten, hoitajien ja kunnan edut saattavat olla joskus ristiriidassa keskenään.

Työkokemus päivähoidosta on eduksi tehtävän hoidossa.

 

Koulutus

Perhepäivähoidonohjaajalta vaaditaan lastentarhanopettajan koulutus. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon voi suorittaa yliopistoissa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Sopimuksen mukaan palkan tulee perustua tehtävän vaativuuden arviointiin. Keskeiset palkan osat ovat tehtäväkohtainen palkan osa sekä henkilökohtaiset lisät.

 

Työmarkkinatiedot
Lasten päivähoito

Lasten päivähoito työllistää kunnilla ja kuntayhtymillä noin 61 000 henkilöä, joiden yleisimmät ammatit ovat lastenhoitaja, lastentarhanopettaja ja perhepäivähoitaja. Yksityinen sektori työllistää yrityksissä vähintään 4 000 ja järjestöissä noin 3 000 henkeä.

Päivähoito työllistää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Eniten työllistää kunnallinen päiväkotihoito, mutta monissa pienemmissä kunnissa perhepäivähoito on suurempi osa päivähoitoa.

Päivähoitoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen. Työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lastentarhanopettajista on pulaa lähes koko maassa. Pulaa on myös ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista sekä kaikkien ammattilaisten sijaisista.

Lastenhoitotyöntekijöiden kuten lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien työllisyys vaihtelee alueellisesti huomattavasti. Varsinkin Etelä-Suomessa on pulaa työntekijöistä, mutta joissakin osissa maata työnhakijoita on enemmän kuin avoimia työpaikkoja.

Ala työllistää myös lyhytaikaisessa ja tilapäisessä lastenhoidossa, mikä lisää työllistymismahdollisuuksia koulutetuille ja ammattitaitoisille työntekijöille. Lastenhoitoa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintana kouluikäisille lapsille sekä kerhotoimintana. Työllisyysnäkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

perhepäivähoidonjohtaja
päiväkodinjohtaja
lastentarhanopettaja
kasvatustieteen kandidaatti
kasvatustieteen maisteri
sosionomi (amk)
sosionomi