Sosiaalityöntekijä

Johdanto

Sosiaalityöntekijä auttaa kaikenikäisiä ihmisiä ja perheitä arjen ongelmissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityöntekijöiden työpaikkoja ovat muun muassa kuntien sosiaalitoimistot, kasvatus- ja perheneuvolat, sairaalat, mielenterveystoimistot, kuntoutuslaitokset sekä päihde- ja kriminaalihuollon laitokset. Ammatti edellyttää laajaa tietämystä, vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, oma-aloitteisuutta, päätöksentekokykyä ja paineensietokykyä.

Työtehtävät

 

Sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalihuollon asiakaspalvelu-, suunnittelu- tai johtotehtävissä. Työ voi olla sosiaalista ohjausta ja neuvontaa, päätöksentekoa taloudellisesta tuesta tai kodin ulkopuolelle hoitoon sijoittamisesta. Sosiaalityöntekijä toimii alan asiantuntija- ja konsultointitehtävissä.

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessin suunnittelusta, toteutumisesta ja sen arvioinnista. Sosiaalityöntekijän tehtäviä ovat asiakkaan ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi ja tukitoimien järjestäminen.

Sosiaalityön asiakkaina on esimerkiksi perheitä tai yksilöitä, jotka tarvitsevat apua työttömyyden, sairauden, vanhuuden, perheolojen tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien takia.

Lastensuojeluasiat ovat osa toimenkuvaa. Lastensuojelussa korostuu lasten kasvatukseen ja -hoitoon liittyvän tuen lisäksi perheen muun elämänhallinnan ja arkielämän ohjaus.

Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä tutkii ja hoitaa lasten ja nuorten kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia sosiaalityön ja psykoterapian menetelmiä käyttäen. Tehtäviin saattaa kuulua perheasioiden sovittelua avioerotilanteessa.

Terveydenhuollossa sosiaalityöntekijän asiakkaat ovat potilaita, jotka tarvitsevat neuvoja ja tukea sairauden aiheuttamissa elämän ongelmissa. Potilaille pyritään antamaan tietoja ja välineitä oman elämän hallintaan ja ratkaisujen ja valintojen tekemiseen. Asiakkaita autetaan sairaudenaikaisen toimeentulon ja palveluiden järjestämisessä ja tuetaan psyykkisesti vaikean sairauden tai kuoleman kohdatessa.

Työlle on ominaista yhteistoiminta usean eri ammattiryhmän kanssa. Tehtäviin kuuluu asiakkaan toimeentuloon ja muihin oikeuksiin vaikuttavien päätösten tekemistä. Sosiaalityöntekijän työlle on ominaista suuri vastuu yksilöä koskevassa ja taloudellisesti merkittävien päätösten teosta ja yhteistoiminta usean eri ammattiryhmän kassa.

Sosiaalityöntekijä antaa lähialojen työntekijöille asiantuntija-apua, neuvontaa ja lausuntoja. Tehtäviin kuuluu myös tutkimus- ja kehittämistyötä, yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedottamista. Hallinnollisissa tai johtavissa tehtävissä toimiva sosiaalityöntekijä suunnittelee, johtaa ja ohjaa sosiaali- ja terveystointa tai sen osa-alueita ja eri palveluja.

Sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaita vastaan toimistossa, mutta tekee myös kotikäyntejä. Perinteisen asiakastyön lisäksi työhön voi kuulua asiakasryhmien kanssa työskentelyä sekä työryhmissä ja projekteissa toimimista. Sosiaalityöntekijän työ on useimmiten päivätyötä, mutta siihen voi kuulua päivystyksiä ja iltavastaanottoja.

 

Työpaikat

Sosiaalityöntekijät toimivat kuntien, kuntayhtymien, valtion, järjestöjen ja yksityisten yritysten palveluksessa.

Työpaikkoina ovat sosiaalitoimistot, kasvatus- ja perheneuvolat, terveyskeskukset, sairaalat, mielenterveystoimistot, kuntoutuslaitokset, a-klinikat, päihde- ja kriminaalihuollon laitokset, vanhusten ja lasten huoltolaitokset.

Sosiaalityöntekijä voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainvälinen sosiaalityö tarjoaa niin ikään työmahdollisuuksia.

 

Työn vaatimukset

Sosiaalityöntekijän tulee olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja elämän eri ilmiöistä.

Työ edellyttää avoimuutta uusille asioille, laajaa tietämystä, vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, oma-aloitteisuutta, päätöksentekokykyä, rohkeutta ja paineensietokykyä.

Työssä tarvitaan kykyä nähdä asiat monipuolisesti sekä selkeää ilmaisutaitoa.

Erikoistumiskoulutus on välttämätöntä monilla alueilla.

Kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus ovat eduksi.

Henkinen vahvuus, myönteinen elämänasenne, ennakkoluulottomuus, luovuus ja huumorintaju auttavat jaksamaan työssä.

Ristiriitatilanteita aiheuttaa asiakkaiden edunvalvojana toimiminen ja tukeminen joskus vaikeissakin elämäntilanteissa yhteiskunnan normien ja julkisten varojen säätelemänä.

Koulutus

Ylempi korkeakoulututkinto, valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu riittävät sosiaalityön opinnot.

Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettu sosionomin tutkinto sosiaalityön opintosuunnalla.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

 

Palkkaus

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Sopimuksen mukaan palkan tulee perustua tehtävän vaativuuden arviointiin. Keskeiset palkan osat ovat tehtäväkohtainen palkan osa sekä henkilökohtaiset lisät.

Yksityisellä sektorilla palvelutoiminnassa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja järjestötyössä Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Terveyspalvelualalla noudatetaan Terveyspalvelualan työehtosopimusta. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

 

Työmarkkinatiedot
Sosiaalialan työ

Kuntien sosiaalipalveluissa työskenteli 124 400 henkilöä vuonna 2013. Näiden lisäksi näihin liittyvissä sosiaali- ja terveysalan hallinnon palveluissa työskenteli 7 360 henkilöä. Yksityiset sosiaalipalvelut työllistivät vuonna 2013 yhteensä 70 000 henkilöä. Yksityiset palveluntuottajat ovat yrityksiä, järjestöjä ja säätiöitä.

Sosiaalialan työllisten lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta eniten alan yrityksissä. Nopeasti kasvavalle alalle on tullut runsaasti sosiaalipalveluyrityksiä ja itsenäisiä yrittäjiä. Alan ammattilaiset ovat perustaneet palvelutaloja, ryhmäkoteja, päivähoitopaikkoja sekä perhe- ja laitoshoitoa tarjoavia hoitopaikkoja. Myös järjestöjen merkitys sosiaalipalveluiden tuottajana on merkittävä.

Sosiaalialalle kouluttautuneet työllistyvät yleisesti ottaen hyvin. Korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneet lähihoitajat ovat työllistyneet hyvin. Määräaikaiset työsuhteet ovat sosiaali- ja terveysalalla yleisempiä kuin muilla toimialoilla.

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Työntekijöiden tarvetta lisää mm. alan työntekijöiden eläköityminen, joka on varsinkin kuntasektorilla suurta lähivuosina. Myös kasvavat palvelutarpeet esimerkiksi väestön ikääntymisen johdosta lisäävät uusien työntekijöiden tarvetta.

Alalla esiintyy jo nyt pulaa erityisesti lasten päivähoidon ja sosiaalityön ammattilaisista sekä sosiaalipalveluissa työskentelevistä lähihoitajista ja perushoitajista. Työvoimapula uhkaa paheta entisestään tulevaisuudessa.

 

Lähinimikkeet

johtava sosiaalityöntekijä
kuntoutussosiaalityöntekijä
kuraattori
lastenvalvoja
perheterapeutti
sosiaaliasiamies
sosiaaliterapeutti
sosiaalisihteeri
sosionomi
talous- ja velkaneuvoja
valtiotieteiden maisteri
yhteiskuntatieteiden maisteri