Työnjohtaja, graafinen teollisuus

Johdanto

Työnjohtaja toimii kirjapainossa tuotannon työnjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Työnkuvaan kuuluu mm. tuotannon johtamista, suunnittelua ja laadunvalvontaa. Ammatissa on hallittava hyvin tuotantoon liittyvät asiat. Tehtävien hoito edellyttää mm. laatu- ja kustannustietoisuutta sekä esimies- ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Työnjohtaja on kirjapainossa työyhteisönsä lähiesimies, jonka toimenkuvaan kuuluu työnjohdon lisäksi erilaisia asiatuntijatehtäviä. Työnjohtajan vastuualueena voi työpaikasta riippuen olla esimerkiksi painon tai sitomon työt. Pienemmissä yrityksissä työnjohtajat osallistuvat itsekin tuotannon töihin.

Tehtäviin kuuluu tuotantotyön johtamista, suunnittelua ja laadunvalvontaa. Työnjohtajat toimivat myös tuotannon asiantuntijoina ja teknisenä tukena. Tehtäviin voi kuulua myös materiaalien hankintaa, koneiden huoltotöiden järjestämistä sekä tuotannon ja palvelujen kehittämistä.

Työnjohtajan esimiestehtäviin kuuluu mm. henkilökunnan työhönottoa, perehdyttämistä ja töiden jakamista. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpitoa tuotannosta asiakkaisiin päin, joita ovat esimerkiksi kustantamot, mainostoimistot ja yritysten markkinointiosastot.

Työpaikasta riippuen työhön saattaa kuulua myös urakkahinnoittelua, laskentaa, budjetointia ja muita kaupallisia tehtäviä.

Työyhteisön työntekijöiden lukumäärä riippuu painotalon tai kirjapainon koosta. Suurimmassa osassa alan yrityksistä työskentelee alle viisi henkilöä. Työnjohtajan alaisina työskentelee mm. painopinnanvalmistajia, painajia ja jälkikäsittelijöitä.

Työympäristö vaihtelee toimistomaisesta työhuoneesta tuotantotiloihin, joissa tuotanto tapahtuu pitkälti automatisoiduilla koneilla ja konelinjoilla.

Työajat vaihtelevat tuotteiden mukaan, joita ovat esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat ja mainokset. Monissa yrityksissä tehdään kaksivuorotyötä, sanomalehtiä painettaessa myös yötyötä.

 

 

Työpaikat

Kirjapainot. Painotalot.

Työn vaatimukset

Työnjohtajan on hallittava painotuotteen valmistuksen työvaiheet ja menetelmät sekä tunnettava käytettävät materiaalit ja erilaiset painotuotteet. Ammatissa on myös osattava suunnitella, johtaa ja kehittää tuotantoa.

Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan myös laatu- ja kustannustietoisuutta.

Esimiestaidot, kuten kyky organisoida töitä, toimia yhteistyössä ja motivoida henkilökuntaa ovat ammatissa tarpeen. Esimiesasema edellyttää oma-aloitteisuutta ja itseluottamusta.

Työnjohtaja toimii ylemmän johdon ja työntekijöiden välissä, joten hänen on ymmärrettävä kummankin osapuolen tarkoitukset ja pystyttävä välittämään sanomia osapuolten välillä. Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tarpeen.

Työntekijöiden perehdyttämisessä ja asiakkaiden neuvomisessa korostuvat koulutus- ja konsultointitaidot.

Ammatissa on tunnettava tuotannon lisäksi myös kunnossapitoon, materiaali- ja laitehankintoihin sekä varastointiin ja kuljetuksiin liittyviä asioita.

Mikäli tehtäviin kuuluu yrityksen kaupallisten asioiden hoitoa, ammatissa on hallittava mm. budjetointia, tarjouslaskentaa, hinnoittelua, myyntiä ja asiakassuhteiden hoitoa.

Tehtävien hoito edellyttää sopeutumista tiukkoihinkin määräaikoihin ja ajoittain kiireiseen työtahtiin.

Jatkokouluttautuminen ja kyky oppia uutta ovat tarpeen, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Koulutus

Työnjohtajan koulutusvaatimukset riippuvat mm. tarkemmasta toimenkuvasta ja yrityksen koosta. Työnjohtotehtävät edellyttävät alan koulutuksen lisäksi riittävää työkokemusta. Tehtäviin soveltuva tutkinto on esimerkiksi faktorin erikoisammattitutkinto, jonka voi suorittaa näyttötutkintona.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa painoviestinnän perustutkinnon. Koulutuksessa voi suuntautua painotekniikkaan tai ulkoasun toteutukseen. Tutkintonimike on painotuotantoassistentti. Painoviestinnän perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös painajan, digitaalipainajan, painopinnanvalmistajan, jälkikäsittelykoneenhoitajan ja kirjansitojan ammattitutkinnot.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös painajamestarin, sivunvalmistajamestarin, faktorin, rotaatiomestarin, konesitojamestarin ja kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinnot.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) mediatekniikassa.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksen Paperi- ja painatustekniikan laboratoriossa voi opiskella paperi- ja painatustekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti ja ylempi diplomi-insinööri.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka perustuu Mediaunionin työehtosopimukseen. Teknisen toimihenkilön palkka määräytyy hänen palkkaryhmänsä, toimen asettaman vastuun ja vaatimusten sekä koulutuksen, pätevyyden, kokemuksen jne. perusteella.

Työmarkkinatiedot
Graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus työllistää painamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa alle 7 000 ammattilaista (v. 2017). Alan henkilöstön määrä on jo pitkään ollut laskussa johtuen tuotannon tehostumisesta sekä painotuotteiden kysynnän vähentymisestä digitaalisen viestinnän yleistyessä.

Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän myös tulevaisuudessa. Lähivuosina alalta jää kuitenkin paljon työntekijöitä eläkkeelle, minkä seurauksena työpaikkoja vapautuu ammattitaitoisille osaajille. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.

Alalla tarvitaan mm. painotuotteiden valmistamiseen liittyvän automaatiotekniikan hallintaa, materiaalien ja raaka-aineiden tuntemusta sekä digitaalipainamiseen liittyvän tekniikan hallintaa, monitaitoisuutta ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Lisäaineistot

Kulttuuriteollisuus. Julkaisu. Työministeriö 2002.

Lähinimikkeet

esimies
faktori
mestari
myyntifaktori
tuotantofaktori
yhteysfaktori