Henkilökohtainen avustaja

Johdanto

Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä arkisissa asioissa ja tilanteissa, kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja harrastuksissa. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Työtehtävät

Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä, joka on samalla hänen työnantajansa. Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät riippuvat hänen työnantajansa tarpeista ja elämäntilanteesta.

Yleisimmin työhön kuuluu auttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Tehtäviin kuuluu avustaminen elämän rutiiniluontoisissa perusasioissa, henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, liikkumisessa, kodin hoidossa jne.

Avustaja auttaa myös asioiden hoidossa, opiskelussa, harrastuksissa, työnteossa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on suorittaa ne toimet, joihin työnantaja ei yksin pysty, mutta jotka hän ei-vammaisena suorittaisi itse. Tavoitteena on vammaisen henkilön itsenäinen ja omaehtoinen asuminen ja eläminen, perhe-elämä ja selviytyminen myös työelämässä ja opiskelussa.

Työympäristö vaihtelee tehtäväkuvan mukaan. Se voi olla työnantajan koti ja sen lähiympäristö, päiväkoti, koulu, opiskelu- tai työpaikka, kokous- tai harrastustila. Työaika vaihtelee, sillä jotkut vammaiset tarvitsevat ympärivuorokautista avustajaa, toiset koko- tai osapäiväistä.

Työpaikat

Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen henkilöön.

Työn vaatimukset

Henkilökohtaisen avustajan työn vaativuus vaihtelee henkisesti ja fyysisesti avustettavasta riippuen.

Työssä on eduksi tilanneälykkyys ja arkielämän hallinta.

Joustava ja tasapainoinen persoonallisuus on työssä tarpeen.

Avustajan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.

Hyvä fyysinen kunto on eduksi.

Koulutus

Muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia ei ole. Sopiva peruskoulutus vaihtelee tehtävän mukaan. Perehdyttäminen työhön tapahtuu yleensä työpaikalla.

Henkilökohtaisen avustajan koulutusta järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa kuten ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa.

Koulutuksessa suoritetaan kaksi perustutkinnon osaa. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osa sisältyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja Asiakkaiden avustaminen -tutkinnon osa sisältyy Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kunta voi korvata vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset, mutta henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen henkilöön.

Työmarkkinatiedot
Sosiaalialan työ

Sosiaalipalvelut työllistävät kunnissa noin 126 000 ammattilaista, esimerkiksi lähihoitajia, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Yksityiset sosiaalipalvelut työllistävät noin 70 000 ammattilaista yrityksissä ja järjestöissä. Näiden tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi vanhuspalvelut, lasten ja nuorten palvelut sekä vammaisten palvelut, joita kunnat hankkivat ostopalveluina.

Sosiaaliala on työllistänyt koko ajan enemmän viime vuosina. Eniten työllisten määrä on lisääntynyt alan yrityksissä, sillä nopeasti kasvavalle alalle on tullut runsaasti sosiaalipalveluyrityksiä, itsenäisiä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Alan ammattilaiset ovat perustaneet esimerkiksi palvelutaloja, ryhmäkoteja, päivähoitopaikkoja sekä perhe- ja laitoshoitoa tarjoavia hoitopaikkoja. Myös järjestöt työllistävät merkittävästi.

Sosiaalialan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, mutta vaihtelee eri puolilla maata. Korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneiden lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvää. Määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla yleisiä.

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Tarvetta lisää monen työntekijän jääminen eläkkeelle lähivuosina varsinkin kuntien palveluksesta. Myös kasvavat palvelutarpeet väestön ikääntyessä lisäävät uusien työntekijöiden tarvetta.

Lähinimikkeet